Quyết định 03/QĐ-TTg

Quyết định 03/QĐ-TTg năm 2016 về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015 (đợt 5) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 03/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 895/QĐ-TTg thành lập hội đồng cấp nhà nước xét tặng giải thưởng khoa học công nghệ 2016 và được áp dụng kể từ ngày 26/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 (ĐỢT 5)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015.

Điều 2. Thành phn Hội đồng gồm:

1. Ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch.

2. Ông Đỗ Trung Tá - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao - Phó Chủ tịch.

3. Ông Nguyễn Văn Hiệu - Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phó Chủ tịch.

4. Ông Nguyễn Việt Bắc - Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 “Nghiên cứu ứng dụng và phát trin công nghệ vật liệu mới”, mã s KC.02/11-15 - Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Văn Bộ - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Ủy viên.

6. Ông Vũ Chí Cương - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Chăn nuôi - Ủy viên.

7. Ông Vũ Minh Giang - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên.

8. Ông Trương Nam Hải - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Lạc Hồng - Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Kỹ thuật quân sự - y viên.

10. Ông Đặng Cảnh Khanh - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Ủy viên.

11. Ông Phạm Gia Khánh - Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y - Ủy viên.

12. Ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Bách Khoa Hà Nội - Ủy viên.

13. Ông Lê Đức Mạnh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Công nghiệp Thực phẩm - Ủy viên.

14. Ông Đỗ Hoài Nam - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên.

15. Ông Trương Duy Nghĩa - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam - Ủy viên.

16. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện An ninh nhân dân - Ủy viên.

17. Ông Lê Sâm - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Ủy viên.

18. Ông Nguyễn Hoàng Trí - Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội - Ủy viên.

19. Ông Trần Văn Trị - Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng hội Địa chất Việt Nam - Ủy viên.

20. Ông Nguyễn Thanh Thủy - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên.

21. Ông Nguyễn Minh Thuyết - Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia khoa học - Ủy viên.

Điều 3. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Điều 4. Hội đồng có Tổ Công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí trong kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước vkhoa học và công nghệ năm 2015.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ,
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương c
a các đoàn thể;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nư
c xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2015;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
ợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL, KTTH;
- Lưu: VT, TCCV (03b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2016
Ngày hiệu lực04/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 03/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/01/2016
        Ngày hiệu lực04/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016