Quyết định 04/QĐ-UBND

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hành trình, điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 04/QĐ-UBND hành trình điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động Ninh Thuận 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HÀNH TRÌNH, ĐIỂM DỪNG XE BUÝT CÁC TUYẾN ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2011-2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1884/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2016 về phê duyệt hành trình, các điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hành trình, điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (kèm theo các phụ lục hành trình, điểm dừng xe buýt).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam;
- VPUB: CVP, PCVP (L. T. Dũng), NC, QHXD;
- Lưu VT, KT. Nam.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

PHỤ LỤC I

HÀNH TRÌNH, ĐIỂM DỪNG TUYẾN XE BUÝT SỐ 01: PHAN RANG - SÔNG PHA, CỰ LY 49Km
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017)

Hành trình: Bến xe tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Duẩn - đường 21 tháng 8 - Quốc lộ 27  - Sông Pha và ngược lại.

ĐIỂM DỪNG

Lý trình Phan Rang đi Sông Pha và ngược lai

NHÀ CHỜ

BIỂN BÁO

TUYẾN SỐ 01 (thuyết minh vị trí và đặt điểm)

 

PR đi SP

SP về PR

 

 

 

Điểm 1 (Điểm đầu tuyến)

Km 1554+874 Quốc lộ 1

- Km 1554+874 Quốc lộ 1

 

x

Bến xe tỉnh Ninh Thuận

Điểm số 2

- Km 1555+370 Quốc lộ 1

- Km 1555+340 Quốc lộ 1

 

x

- Đường vào khu phố 10 (Quán Song Yến)

- Gần UBND Phường Phủ Hà

Điểm số 3

- Km 272+000 Quốc lộ 27

- Km 271+965 Quốc lộ 27

 

x

- Trước Sân vận động tỉnh, đường 21/8 cách cổng chính sân vận động 20m cho cả chiều đi và về

Điểm số 4

- Km 271+260 Quốc lộ 27

- Km 271 + 195 Quốc lộ 27

x

x

- Trước cổng Trường Chính trị 20m theo chiều đi

- Trước cổng Trường Chu Văn An 30m chiều về

Điểm số 5

- Km270+424 Quốc lộ 27

- Km270+574 Quốc lộ 27

 

x

- Trước Cây xăng chợ Phước Mỹ, đường 21/8

- Trước đường vào UBND Phường Phước Mỹ (20m), Đ.21/8

Điểm số 6

- Km 269+214 Quốc lộ 27

- Km 269+200 Quốc lộ 27

x

x

- Trước trường Lê Văn Tám (Khu Dân lợi)

- Gần Khu Dân lợi

Điểm số 7

- Km 268+747 Quốc lộ 27

- Km 268+363 Quốc lộ 27

 

x

- Tháp Chàm, Cây Xăng số (Đinh n)

- Trước Trường tiểu học Bảo An II

Điểm số 8

- Km 267+558 Quốc lộ 27

- Km 267+737 Quốc lộ 27

 

x

- Trước Chùa Linh Sơn (Bảo An)

- Trước Công ty Điện lực

Điểm số 9

- Km 266+953 Quốc lộ 27

- Km 267+108 Quốc lộ 27

 

x

- Trước Nhà máy nước

- Khu dân cư

Điểm số 10

Km 266+140 Quốc lộ 27

Km 266+213 Quốc lộ 27

 

x

100m trước cầu Chuối

Điểm số 11

Km 265+779 Quốc lộ 27

Km 265+779 Quốc lộ 27

 

x

Cách Ngã 3 Nhơn Sơn khoảng 50m

Điểm số 12

Km 265+279 Quốc lộ 27

Km 265+340 Quốc lộ 27

 

x

- Trước Chùa Bửu Vân

- Khu dân cư

Điểm số 13

- Km 264+572 Quốc lộ 27

- Km 264+532 Quốc lộ 27

 

x

- Trường Đô Vinh II

- Khu tập trung dân cư ...

Điểm số 14

- Km 264+070 Quốc lộ 27

- Km 264+020 Quốc lộ 27

x

x

- Gần trường tiểu học Nhơn Sơn 1

- Trước khu dân cư Nhơn Sơn

Điểm số 15

- Km 262+781 Quốc lộ 27

- Km 262+982 Quốc lộ 27

 

x

- Trước trường tiểu học Nhơn Sơn A

- Trước khu dân cư Nhơn Sơn

Điểm số 16

- Km 262+397 Quốc lộ 27

- Km 262+447 Quốc lộ 27

 

x

Chợ Lương Cang

Thôn văn hóa Lương Cang 2

Điểm số 17

- Km 262+150 Quốc lộ 27

- Km 262+120 Quốc lộ 27

 

x

- Ngã ba Núi Ngng trước ngã 3 khoảng 150m

- Ngã ba Núi Ngỗng sau ngã 3 khoảng 180m

Điểm số 18

- Km 260+330 Quốc lộ 27

- Km 260+460 Quốc lộ 27

 

x

Cách Trung tâm thực nghiệm & Giống Nha Hố trước và sau khoảng 50m

Điểm số 19

- Km 258+310 Quốc lộ 27

- Km 258+210 Quốc lộ 27

 

 

Cách đường vào mỏ đá 100 m

Cách đường vào mỏ đá 150 m

Điểm số 20

- Km 257+170 Quốc lộ 27

- Km 257+190 Quốc lộ 27

 

x

- Trước cây xăng Cường Phát

- Sau trường Mỹ Sơn 20m

Điểm số 21

- Km 255+450 Quốc lộ 27

- Km 255+350 Quốc lộ 27

x

x

- Trước trường Mỹ Sơn A 20m

- Sau ngã ba Phước Trung 250m

Điểm số 22

- Km 254+700 Quốc lộ 27

- Km 254+800 Quốc lộ 27

 

x

- Trước Đài liệt Sỹ Mỹ Sơn 20m

- Đối diện Đài liệt sỹ Mỹ Sơn, cách 100m

Điểm số 23

- Km 253+900 Quốc lộ 27

- Km 253+800 Quốc lộ 27

 

x

- Trước quán cafê Uyên Uyên 50m

- Trước quán cafê Quỳnh Như

Điểm số 24

- Km 252+900 Quốc lộ 27

- Km 252+800 Quốc lộ 27

 

x

- Khu dân cu tập trung xã Mỹ Sơn & học sinh đi học

- Khu tập trung dân cư xã Mỹ Sơn

Điểm số 25

- Km 251+500 Quốc lộ 27

- Km 251+550 Quốc lộ 27

x

x

- Đón xe đi học; Khu tập trung dân cư & học sinh đi học

Điểm số 26

- Km 248-478 Quốc lộ 27

- Km 248+628 Quốc lộ 27

 

x

- Trạm Kiểm Lâm Mỹ Sơn

- Đối diện trạm Kiểm Lâm Mỹ Sơn, 150m

Điểm số 27

- Km 246+932 Quốc lộ 27

- Km 246+882 Quốc lộ 27

 

x

- Khu dân cư Tân Mỹ

- Khu tập trung dân cư làng Tân Mỹ

Điểm số 28

- Km 245+721 Quốc lộ 27

- Km 245+671 Quốc lộ 27

 

x

- Nhà máy mì

- Đối diện nhà máy mì.

Điểm số 29

- Km 243+449 Quốc lộ 27

- Km 243+399 Quốc lộ 27

 

x

Gần Công ty dệt may Quảng Phú

Điểm số 30

- Km 243+700 Quốc lộ 27

- Km 243+600 Quốc lộ 27

 

x

- Gần ngã 3 đi Hòa Sơn đi Ma Nới.

Điểm số 31

- Km 242+500 Quốc lộ 27

- Km 242+600 Quốc lộ 27

x

x

- Chợ Quảng Sơn

- Trạm Y tế Quảng Sơn

Điểm số 32

- Km 241+650 Quốc lộ 27

- Km 241+550 Quốc lộ 27

x

x

- Trường Tiểu học Quảng Sơn B

Điểm số 33

- Km 240+950 Quốc lộ 27

- Km 240+850 Quốc lộ 27

x

x

- UBND xã Quảng Sơn

- Trường trung học Nguyễn Du

Điểm số 34

- Km 240+450 Quốc lộ 27

- Km 240+350 Quốc lộ 27

x

x

- Giao với đường Thạch Hà - Suối Mây

Điểm số 35

- Km 239+850 Quốc lộ 27

- Km 239+800 Quốc lộ 27

 

x

- Điểm đông dân cư

Điểm số 36

- Km 239+150 Quốc lộ 27

- Km 239+250 Quốc lộ 27

 

x

- Trước Chi nhánh Điện

- Chợ Ninh Bình

Điểm số 37

- Km 238+650 Quốc lộ 27

- Km 238+450 Quốc lộ 27

 

x

- Đài liệt Sỹ Ninh Sơn

- Trường Trung học Trường Chinh

Điểm số 38

- Km 237+950 Quốc lộ 27

- Km 237+800 Quốc lộ 27

 

x

- Ngã ba đường vào Công an huyện

Điểm số 39

- Km 237+100 Quốc lộ 27

- Km 237+050 Quốc lộ 27

x

x

- Trước trường Tân Sơn A

Bổ sung 40

- Km 236+700 Quốc lộ 27

- Km 236+650 Quốc lộ 27

 

x

- Ngã tư đường Lê Lai - Lê Duẩn

Điểm số 41

- Km 236+250 Quốc lộ 27

- Km 236+100 Quốc lộ 27

 

x

- Đối diện cây xăng Phú Quỳnh

- Suối nước nóng

Điểm số 42

- Km 235+950 Quốc lộ 27

- Km 235+900 Quốc lộ 27

 

x

- Khu tập trung dân cư

Điểm số 43

- Km 235+500 Quốc lộ 27

- Km 235+450 Quốc lộ 27

x

x

- Trường Trung học Lương Sơn

- Khu tập trung dân cư...

Điểm số 44

- Km 234+500 Quốc lộ 27

- Km 234+400 Quốc lộ 27

 

x

- Khu tập trung dân cư

Điểm số 45

- Km 233+650 Quốc lộ 27

- Km 233+700 Quốc lộ 27

 

x

- Khu tập trung dân cư...

Điểm số 46

- Km 232+500 Quốc lộ 27

- Km 232+520 Quốc lộ 27

x

x

- Trường Huỳnh Thúc Kháng

- Khu tập trung dân cư...

Điểm số 47

- Km 231+600 Quốc lộ 27

- Km 231+620 Quốc lộ 27

 

x

- Thôn Tân Bình

- Khu tập trung dân cư...

Điểm số 48

- Km 230+550 Quốc lộ 27

- Km 230+570 Quốc lộ 27

x

x

- Trường tiểu học Lập Lá

- Khu tập trung dân cư...

Điểm số 49

- Km 228+150 Quốc lộ 27

- Km 228+200 Quốc lộ 27

 

x

- Ngã tư Tầm Ngân

- Khu tập trung dân cư...

Điểm số 50

- Km 226+270

- Km 226+450

x

x

- Chợ Sông Pha

- Trường Lâm Sơn

Điểm số 51

Không bố trí

- Km 225+700 Quốc lộ 27

 

x

- Khu cư xá Đa nhim

- Khu tập trung dân cư

Điểm số 52 (Điểm cuối tuyến)

- Km 224+800 Quốc lộ 27

- Km 224+800 Quốc lộ 27

x

x

- Điểm cuối thuộc xã Lâm Sơn, đối diện nhà máy Thủy điện điện Đa Nhim (có nhà chờ)

 

PHỤ LỤC II

HÀNH TRÌNH, ĐIỂM DỪNG TUYẾN XE BUÝT SỐ 03: PHAN RANG - VĨNH HY, CỰ LY: 40 KM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017)

1. Chiều đi: Phan Rang Tháp Chàm đi Vĩnh Hy (Ninh Hải)

Hành trình: Bến xe tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Duẩn - đường Trần Phú - Thống Nhất - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận - Văn Hải - ngã tư Ninh Chữ - trường Sư phạm - ngã ba Tri Hải - Tân An - Khánh Hội - Khánh Tường - ngã ba Mỹ Tân - ngã ba Thái An - Vĩnh Hy.

ĐIỂM DỪNG

Lý trình Phan Rang đi Vĩnh Hy

NHÀ CHỜ

BIỂN BÁO

TUYẾN SỐ 03 (thuyết minh vị trí và đặt điểm)

Điểm 1 (Điểm đầu tuyến)

Km 1554+874 Quốc lộ 1

 

x

- Bến xe tỉnh Ninh Thuận

Điểm số 2

- Km 1555+370 Quốc lộ 1

 

 

- Đường vào khu phố 10 (Quán Song Yến)

Điểm số 3

Số nhà 213 Trần Phú

 

x

- Cách vòng xoay ngã 5 Phú Hà 50m

Điểm số 4

Số nhà 97 Trần Phú

x

x

- Cổng chính siêu thị Co.opmart Thanh Hà (Nhà chờ)

Điểm số 5

Số nhà 238 Thống Nhất

 

x

- Nhà hàng Song Hưng

Điểm số 6

Số nhà 338 Thống Nhất

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 7

Số nhà 398 Thống Nhất

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 8

Số nhà 458 Thống Nhất

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 9

Số nhà 506 Thống Nhất

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 10

Số nhà 600 Thống Nhất

 

x

- Gần Điện máy Chí Cường

Điểm số 11

Số nhà 355 Ngô Gia Tự

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 12

UBND phường Tấn Tài

 

x

- Ngô Gia Tự

Điểm số 13

305 Ngô Gia Tự

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 14

Công viên 16/4

 

x

- Cách Ngã tư Ngô Gia Tự - 16/4 khoảng 20m

Điểm số 15

73 Ngô Gia Tự

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 16

57 Ngô Gia Tự

 

x

- Cty Cổ phần Gia Việt

Điểm số 17

Số nhà 40C Nguyễn Văn Cừ

 

x

- Gần Quán lẩu Dương Ký Lầu

Điểm số 18

Đối diện nhà 46 Nguyễn Văn Cừ

x

x

- Bệnh viện tỉnh (Nhà chờ)

Điểm số 19

Số nhà 14 Trường Chinh

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 20

Số nhà 90 Trường Chinh

 

x

- Công an Phường Văn Hải

Điểm số 21

Số nhà 186 Trường Chinh

 

x

- Cây xăng Văn Hải

Điểm số 22

Số nhà 232 Trường Chinh

 

x

- Đối diện Đường vào Ngã 3 vào Hò Rò

Điểm số 23

Số nhà 312 Trường Chinh

 

x

- Tòa án huyện Ninh Hải

Điểm số 24

Nhà Văn hóa thể thao và Truyền thanh Ninh Hải

x

x

- Nhà Văn hóa thể thao và Truyền thanh Ninh Hải (nhà chờ)

Điểm số 25

Đài Liệt sỹ Thị trấn Khánh Hải

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 26

Số nhà 119 Yên Ninh

 

x

- Nha Khoa Việt Úc

Điểm số 27

Số nhà 31 Yên Ninh

x

 

- Trước Trường phổ thông cơ sở Đinh Bộ Lĩnh (nhà chờ)

Điểm số 28

- Km 0+070 Đường xã Tri Thủy -Tân An

 

x

- Đình Tri Thuỷ

Điểm số 29

- Km 0+550 Đường xã Tri Thủy -Tân An

 

x

Trường trung học Lý Thường Kiệt

Điểm số 30

- Km 01+227 Đường xã Tri Thủy -Tân An

 

x

Cách cổng chính đường vào Nhà Thờ Tân An khoảng 150m

Điểm số 31

- Km 02+118 Đường xã Tri Thủy -Tân An

 

x

- Cách ngã 3 đi cầu Ninh Chữ khoảng 100m

Điểm số 32

- Km 56+050 ĐT 702

 

x

- Cách ngã 3 đi Cảng cá Ninh Chữ khoảng 50m

Điểm số 33

- Km 55+650 ĐT 702

 

x

- Đường vào Chùa Pháp Hải

Điểm số 34

- Km 54+823 ĐT 702

 

x

- Đường vào Khu du lịch Ninh Chữ Bay

Điểm số 35

- Km 52+363 ĐT 702

 

x

- Nhà máy cấp nước Nhơn Hải

Điểm số 36

- Km 51+387 ĐT 702

 

x

- Gần Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hùng Dũng Ninh Thuận.

Điểm số 37

- Km 50+192 ĐT 702

 

x

Cách cổng thôn Khánh Nhơn 1 trước và sau khoảng 50m

Điểm số 38

- Km 49+310 ĐT 702

 

x

Cách cổng thôn Khánh Nhơn 2 trước và sau khoảng 50m

Điểm số 39

- Km 48+400 ĐT 702

 

x

- Cách Trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh khoảng 30m

- Cách cổng thôn Mỹ Tường 1 khoảng 100m

Điểm số 40

- Km 48+056 ĐT 702

 

x

- Cách cổng thôn Mỹ Tường 2 khoảng 50m

Điểm số 41

- Km 47+154 ĐT 702

 

x

- Cách cổng làng thôn Mỹ Phong trước và sau khoảng 50m

Điểm số 42

- Km 46+268 ĐT 702

 

x

- Cách ngã 4 Mỹ Tân khoảng 60m

Điểm số 43

- Km 43+096 ĐT 702

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 44

- Km 42+170 ĐT 702

 

x

- Khu dân cư Thôn Mỹ Hòa

- Khu dân cư Thôn Mỹ Hòa

Điểm số 45

- Km 41+610 ĐT 702

 

x

- Khu dân cư Thôn Mỹ Hòa

- Khu dân cư Thôn Mỹ Hòa

Điểm số 46

- Km 40+650 ĐT 702

 

x

Cách đường vào ngã 3 lên dốc Thái An cũ

Điểm số 47

- Km 38+300 ĐT 702

 

x

Cách nhà máy cấp nước Vĩnh Hải khoảng 50m

Điểm số 48

- Km 35+073 ĐT 702

 

x

Cách UBND xã Vĩnh Hải khoảng 30m

Điểm số 49

- Km 33+271 ĐT 702

 

x

Cách Đường vào Vườn Quốc gia Núi Chúa khoảng 350m

Điểm số 50

- Km 31+946 ĐT 702

 

x

Cách ngã 3 đường lên Hồ Nước Ngọt trước và sau khoảng 50m

Điểm số 51

- Km 28+744 ĐT 702

 

x

Khu resort Amanoi Ninh Thuận

Điểm số 52 (Điểm cuối tuyến)

Thôn Vĩnh Hy

x

x

- Gần bên suối Lồ Ô

2. Chiều về: Vĩnh Hy (Ninh Hải) đi Phan Rang Tháp Chàm.

Hành trình: Vĩnh Hy - ngã ba Thái An - ngã ba Mỹ Tân - Khánh Tường - Khánh Hội - Tân An - ngã ba Tri Hải - trường Sư phạm - ngã tư Ninh Chữ - Văn Hải - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Thống Nhất - Trần Phú - đường Lê Duẩn - đường Bến xe tỉnh Ninh Thuận.

ĐIỂM DỪNG

Lý trình Vĩnh Hy đi Phan Rang

NHÀ CHỜ

BIỂN BÁO

TUYẾN SỐ 03 NINH HẢI - PHAN RANG (thuyết minh vị trí và đặt điểm)

Điểm 1 (Điểm đầu tuyến)

Thôn Vĩnh Hy

x

x

- Gần bên suối Lồ Ô

Điểm số 2

- Km 28+774 ĐT 702

 

x

- Đối diện Khu resort Amanoi Ninh Thuận cách 40m

Điểm số 3

- Km 32+046 ĐT 702

 

x

- Cách đối diện ngã 3 đường lên Hồ Nước Ngọt trước và sau khoảng 50m

Điểm số 4

- Km 33+300 ĐT 702

 

x

- Cách đối diện đường vào Vườn Quốc gia Núi Chúa khoảng 350m

Điểm số 5

- Km 35+040 ĐT 702

 

x

- Cách UBND xã Vĩnh Hải khoảng 30m

Điểm số 6

- Km 38+268 ĐT 702

 

x

- Cách đối diện nhà máy cấp nước Vĩnh Hải khoảng 50m

Điểm số 7

- Km 40+550 ĐT 702

 

x

- Cách đường vào ngã 3 lên dốc Thái An cũ

Điểm số 8

- Km 41+660 ĐT 702

 

x

- Khu dân cư Thôn Mỹ Hòa

Điểm số 9

- Km 42+200 ĐT 702

 

x

- Khu dân cư Thôn Mỹ Hòa

Điểm số 10

- Km 43+000 ĐT 702

 

x

 

Điểm số 11

- Km 46+415 ĐT 702

 

x

- Đối diện Cửa hàng xăng dầu số 14

Điểm số 12

- Km 47+254 ĐT 702

 

x

- Cách đối diện cổng làng thôn Mỹ Phong trước và sau khoảng 50m

Điểm số 13

- Km 48+156 ĐT 702

 

x

- Cách đối diện cng thôn Mỹ Tường 2 khoảng 50m

Điểm số 14

- Km 48+646 ĐT 702

 

x

- Cách cổng thôn Mỹ Tường 1 khoảng 100m

Điểm số 15

- Km 49+410 ĐT 702

 

x

- Cách đối diện cổng thôn Khánh Nhơn 2 trước và sau khoảng 50m

Điểm số 16

- Km 50+292 ĐT 702

 

x

- Cách đối diện cổng thôn Khánh Nhơn 1 trước và sau khoảng 50m

Điểm số 17

- Km 51+487 ĐT 702

 

x

- Gần Nhà máy nước đá Trung Cúc

Điểm số 18

- Km 52+631 ĐT 702

 

x

- Đối diện đường vào khu sản xuất của Công ty Muối Đầm Vua

Điểm số 19

- Km 56+707 ĐT 702

 

x

- Khu di tích núi

Điểm số 20

- Km 56+020 ĐT 702

 

x

- Hết khu dân cư Khánh Hội

Điểm số 21

- Km 56+020 ĐT 702

 

x

- Gần Nhà nghỉ Ngọc Nga

Điểm số 22

- Km 02+050 Đường xã Tri Thủy -Tân An

 

x

- Cách Bưu điện Tân An khoảng 50m.

Điểm số 23

- Km 01+280 Đường xã Tri Thủy -Tân An

 

x

- Cách đối diện cổng chính đường vào Nhà Thờ Tân An khoảng 150m

Điểm số 24

- Km 0+500 Đường xã Tri Thủy -Tân An

 

x

- Trường trung học Lý Thường Kiệt

Điểm số 25

- Km0+110

 

x

- Chùa Kim Sơn

Điểm số 26

Số nhà 08 Yên Ninh

x

x

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận (nhà chờ)

Điểm số 27

Trước Cây Đa đình làng Dư Khánh

 

x

- Trước Cây Đa đình làng Dư Khánh 50m

Điểm số 28

Số nhà 132 Yên Ninh

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 29

Đối diện Nhà Văn hóa thể thao và Truyền thanh Ninh Hải

 

x

- Gần Công viên thị trấn Khánh Hải cũ

Điểm số 30

Số nhà 279 Trường Chinh

 

x

- Đối diện Tòa án huyện Ninh Hải

Điểm số 31

Số nhà 223C Trường Chinh

 

x

- Đường vào Ngã 3 vào Hò Rò

Điểm số 32

Số nhà 193 Trường Chinh

 

x

- Đối diện Cây xăng Văn Hải

Điểm số 33

Số nhà 79 Trường Chinh

x

x

- Trường tiểu học Văn Hải 1 (nhà chờ)

Điểm số 34

Số nhà 23 Trường Chinh

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 35

Số nhà 46 Nguyễn Văn Cừ

x

x

- Bệnh viện tỉnh (Nhà chờ)

Điểm số 36

Số nhà 31C Nguyễn Văn Cừ

 

x

- Gần cơ khí 1/5

Điểm số 37

104 Ngô Gia Tự

 

x

- Cty TNHH Thông Thuận Ninh Thuận

Điểm số 38

184 Ngô Gia Tự

 

x

- Khách sạn Phú Quỳnh

Điểm số 39

242 Ngô Gia Tự

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 40

332 Ngô Gia Tự

 

x

- Cách Ngã tư Ngô Gia Tự - 16/4 khoảng 30m

Điểm số 41

396 Ngô Gia Tự

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 42

Số 418 Ngô Gia Tự

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 43

Số nhà 446 Ngô Gia Tự

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 44

Số nhà 791 Thống Nhất

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 45

Số nhà 643 Thống Nhất

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 46

Số nhà 413 Thống Nhất

 

x

- Khách sạn Hữu Nghị

Điểm số 47

Số nhà 343 Thống Nhất

 

x

- Khu dân cư

Điểm số 48

Thống Nhất

 

x

- Công viên đối diện Nhà hàng Song Hưng

Điểm số 49

Số nhà 70 Trần Phú

 

x

- Vật liệu xây dựng Nhất Trí

Điểm số 50

Số nhà 178 Trần Phú

 

x

- Cách vòng xoay ngã 5 Phủ Hà 50m

Điểm số 51

- Km 1555+340 Quốc lộ 1

 

 

- Gần UBND Phường Phủ Hà

Điểm số 52 (Điểm cuối tuyến)

- Km 1554+874 Quốc lộ 1

 

x

- Bến xe tỉnh Ninh Thuận

 

PHỤ LỤC III

HÀNH TRÌNH, ĐIỂM DỪNG TUYẾN XE BUÝT SỐ 04: PHAN RANG - CÀ NÁ, CỰ LY 33 Km
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017)

1. Chiều đi: Phan Rang - Tháp Chàm đi Cà Ná

Hành trình: Bến xe tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Duẩn - đường Trần Phú - đường Thống Nhất - chợ Phan Rang - chợ Long Bình - Bầu Trúc - chợ Phú Quý - ngã ba Phước Nam - khu công nghiệp Phước Nam - Phước Minh - làng Cà Ná - Khách sạn Hải Sơn và ngược lại.

ĐIỂM DỪNG

Lý trình Phan Rang đi Cà Ná

NHÀ CHỜ

BIỂN BÁO

TUYẾN SỐ 04 (thuyết minh vị trí và đặt điểm)

Điểm 1 (Điểm đầu tuyến)

Km 1554+874 QL 1

 

x

- Bến xe tỉnh Ninh Thuận

Điểm số 2

- Km 1555+370 QL 1

 

x

- Đường vào khu phố 10 (Quán Song Yến)

Điểm số 3

Số nhà 213 Trần Phú

 

x

- Cách vòng xoay ngã 5 Phủ Hà khoảng 50m

Điểm số 4

Số nhà 97 Trần Phú

x

x

- Cổng chính siêu thị Coopmart Thanh Hà (Nhà chờ)

Điểm số 5

Số nhà 238 Thống Nhất

 

x

- Nhà hàng Song Hưng

Điểm số 6

Số nhà 338 Thống Nhất

x

x

- Trước Trung tâm ảnh màu kỹ thuật số Quê Hương

- UBND TP. PR-TC

Điểm số 7

Số nhà 398 Thống Nhất

 

x

- Khách sạn Hữu Nghị

Điểm số 8

Số nhà 458 Thống Nhất

 

x

- Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng

Điểm số 9

Số nhà 506 Thống Nhất

 

x

- Cửa hàng xe đạp Hoa Công

Điểm số 10

Số nhà 600 Thống Nhất

 

x

- Gần Điện máy Chí Cường

Điểm số 11

Số nhà 24 Thống Nhất (Số nhà cũ)

 

x

- Cách cầu An Thạnh khoảng 200m

Điểm số 12

Số nhà 50 Thống Nhất (Số nhà cũ)

 

x

- Gần Nhà hàng tiệc cưới EverLove

Điểm số 13

Trường tiu học Long Bình

x

x

- Khu dân cư Long Bình

Điểm số 14

Tiệm knghệ st Đại Dương

 

x

Cách ngã 3 Long Bình khoảng 100m

Điểm số 15

- Km 1561+300 QL 1 Đường QL 1A

 

x

- Trước cây xăng s 5

Điểm số 16

- Km 1561+800 QL 1

 

x

- Cách Trạm Đăng kim xe cơ giới đường bộ Ninh Thuận trước và sau 100m

Điểm số 17

- Km 1562+650 QL1

 

x

- Cách đường vào Cng chào làng Bình Quý khoảng 50m

Điểm số 18

- Km 1565+530 QL 1

 

x

- Cách Công ty Điện lực Ninh Phước khoảng 50m Các Trạm y tế thị trấn Phước Dân khoảng 50m

Điểm số 19

- Km 1565+843 QL 1

 

x

- Cách Đường vào Làng Gm Bàu Trúc trước và sau khoảng 50m

Điểm s 20

- Km 1566+400 QL 1

 

x

- Cách ngã 3 đường vào chợ Phú Quý khoảng 80 m

Điểm số 21

- Km 1567+307 QL 1

 

x

- Cách ngã 3 đường vào Khu dân cư Chung Mỹ trước và sau khoảng 50m

Điểm số 22

- Km 1569+521 QL 1

 

x

- Cách ngã 4 Văn Lâm Sơn Hải khoảng 70m (gần Cửa hàng xăng dầu số 25)

Điểm số 23

- Km 1572+168 QL 1

 

x

- Cách ngã 3 vào Đường tỉnh 709 khoảng 100m

Điểm số 24

Km 1572+600 QL 1

 

x

Cách Nhà máy Khai thác và chế biến đá Hùng Đại Dương khoảng 100m

Điểm số 25

Km 1573+660 QL 1

 

x

Cách đường vào Cổng chính Khu công nghiệp Phước Nam khoảng 500m

Điểm số 26

- Km 1575+429 QL 1

 

x

- Cách nhà máy chế biến muối Hạ Long trước và sau khoảng 50m

Điểm số 27

- Km 1576+872 QL 1

 

x

- Cách Cng làng Quán Thẻ trước và sau khoảng 50m

Điểm số 28

- Km 1577+230 QL 1

 

x

- Cách UBND xã Phước Minh trước và sau khoảng 100m

Điểm số 29

- Km 1577+612 QL 1

 

x

- Cách Cụm dân cư xã Phước Minh trước và sau khoảng 50m

Điểm số 30

- Km 1580+359 QL 1

 

x

- Cm dân cư xã Phước Minh

Điểm s 31

- Km 1581+460 QL 1

 

x

- Cm dân cư xã Phước Minh

Điểm số 32

- Km 1582+855 QL 1

 

x

- Cách chợ Thôn Lạc Tiến khoảng 100m

- Cách Trường tiểu học Lạc Tiến khoảng 100m

Điểm số 33

- Km 1584+960 QL 1

 

x

- Khu dân cư xã Lạc Tiến

Điểm số 34

- Km 1585+720 QL 1

 

x

- Cửa hàng Nước mm Bé Bu

- Cách ngã ba đường vào làng Cà Ná cũ khoảng 50m

Điểm số 35

- Km 1587+010 QL 1

 

x

- Ga Cà Ná

- Cách Đường tỉnh 701 khoảng 100m

Đim số 36

- Km 1587+800 QL 1

 

x

- Khu dân cư Cà Ná (Đi diện ngã ba vào làng Cà Ná)

Điểm 37

- Km 1588+310 QL 1

 

x

- Cách ngã 3 đường vào Cảng cá Cà Ná trước và sau khoảng 50m

Điểm 38 (Điểm cuối tuyến)

- Km 1589+250 QL 1

x

x

Trước Khách Sạn Mai Linh cũ

2. Chiều về: Cà Ná đi Phan Rang - Tháp Chàm.

Hành trình: Khách sạn Hải Sơn - làng Cà Ná - Phước Minh - khu công nghiệp Phước Nam - ngã ba Phước Nam - chợ Phú Quý - Bầu Trúc - chợ Long Bình - chợ Phan Rang - đường Lê Hồng Phong - đường 21/8 - Ngã Năm Phủ Hà - đường Lê Duẩn - Bến xe tỉnh Ninh Thuận.

ĐIM DỪNG

Cà Ná đi Phan Rang (lý trình)

NHÀ CHỜ

BIỂN BÁO

TUYN S04 (thuyết minh vị trí và đặt điểm)

Đim 1 (Điểm đầu tuyến)

- Km 1589+250 QL1

 

x

Đối diện Khách Sạn Mai Linh cũ

Điểm số 2

- Km 1588+170 QL 1

 

x

- Cách ngã 3 đường vào Cảng cá Cà Ná trước và sau khoảng 50m

Điểm số 3

- Km 1587+850 QL 1

 

x

- Khu dân cư Cà Ná (Đối điện ngã ba vào làng Cà Ná)

Điểm số 4

- Km 1587+170 QL 1

 

x

- Ga Cà Ná

- Cách Đường tỉnh 701 khoảng 100m

Điểm s 5

- Km 1585+620 QL 1

 

x

- Cửa hàng Nước mm Bé Bu, cách ngã ba đường vào làng Cà Ná cũ khoảng 50m

Điểm số 6

- Km 1585+000 QL 1

 

x

- Khu dân cư xã Lạc Tiến

Đim số 7

- Km 1582+568 QL 1

 

x

- Cách chợ Thôn Lạc Tiến khoảng 100m

Điểm số 8

- Km 1581+360 QL 1

 

x

- Cụm dân cư xã Phước Minh

Điểm số 9

- Km 1580+259 QL 1

 

x

- Cụm dân cư xã Phước Minh

Điểm số 10

- Km 1577+512 QL 1

 

x

- Cách Cụm dân cư xã Phước Minh trước và sau khoảng 50m

Điểm số 11

- Km 1577+130 QL 1

 

x

- Cách UBND xã Phước Minh trước và sau khoảng 100m

Điểm số 12

- Km 1576+772 QL 1

 

x

- Cách Cng làng Quán Thẻ trước và sau khoảng 50m

Điểm số 13

- Km 1575+329 QL 1

 

x

- Cách nhà máy chế biến mui Hạ Long trước và sau khoảng 50m

Điểm số 14

Km 1573+760 QL 1

 

x

Cách đường vào Cổng chính Khu công nghiệp Phước Nam khoảng 500m

Điểm số 15

- Km 1572+500 QL 1

 

x

Cách Nhà máy Khai thác và chế biến đá Hùng Đại Dương khoảng 100m

Điểm số 16

- Km 1571+712 QL 1

 

x

- Cách đường vào Trung tâm huyện Thuận Nam khoảng 100m

Điểm số 17

- Km 1569+550 QL 1

 

x

- Cách ngã 4 Văn Lâm Sơn Hải khoảng 90m (gn Cửa hàng xăng dầu số 25)

Điểm số 18

- Km 1567+211 QL1

 

x

- Cách ngã 3 đường vào Khu dân cư Chung Mỹ trước và sau khoảng 50m

Điểm số 19

- Km 1566+350 QL 1

 

x

- Cách ngã 3 đường vào chợ Phú Quý khoảng 130 m

Điểm số 20

- Km 1565+743 QL 1

 

x

- Cách Đường vào Làng Gm Bàu Trúc trước và sau khoảng 50m

Đim s 21

- Km 1565+480 QL 1

 

x

Các Trạm y tế thị trn Phước Dân khoảng 50m

Điểm số 22

- Km 1562+240 QL 1

 

x

- Cách đường vào Cng chào làng Bình Quý khoảng 50m

- Cách Trường tiểu học Bình Quý khoảng 50m

Điểm số 23

- Km 1561+600 QL 1

 

x

- Cách đối diện Trạm Đăng kim xe cơ giới đường b Ninh Thun trước và sau 100m

Điểm số 24

- Km 1561+350 QL 1

 

x

- Trước cây xăng số 5, khu dân cư Long Bình

Điểm s 25

Long Bình, An Hải

 

x

Đối diện Tiệm knghệ sắt Đại Dương, cách ngã 3 Long Bình khoảng 100m

Điểm số 26

Long Bình, An Hải

 

x

- Khu dân cư An Hải, Trường mẫu giáo An Hải

Điểm số 27

S nhà 50 Thng Nht (Snhà cũ)

 

x

- Gn quán ăn Lúa Vàng

Điểm s 28

Hẻm 67 Thng Nht (Snhà cũ)

 

x

- Cách cu An Thạnh khoảng 200m, đi diện cây xăng số 9

Điểm số 29

Số nhà 757 Thống Nhất

 

x

- Gn Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Ninh Thuận

Điểm số 30

Đường Thống Nhất

 

x

- Chợ Phan Rang, Gn Cửa hàng điện máy Hoàng Duy Dương

Điểm số 31

26A Lê Hng Phong

 

x

- Đối diện bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang

Điểm số 32

Số 06 đường 21/8

x

x

- Đối diện cổng trường Nguyễn Trãi

Điểm số 33

Số 19 đường 21/8

 

x

- Trường mầm non Sơn Ca

Điểm số 34

Số 54 đường 21/8

 

x

- Trường mầm non Diệu Nghiêm

Điểm số 35

Số 56B đường 21/8

 

x

- Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong

Điểm s 36

- Km 1555+340 QL 1

 

x

- Đường vào khu ph 10 (Quán Song Yến)

- Gần UBND Phường Phủ Hà

Điểm s37 (Điểm cuối tuyến)

Km 1554+874 QL 1

 

x

Bến xe tỉnh Ninh Thuận.

 

PHỤ LỤC IV

HÀNH TRÌNH, ĐIỂM DỪNG tuyến xe BUÝT SỐ ,06: PHAN RANG - PHƯỚC DINH, CỰ LY 23 Km
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017)

1. Chiều đi: Phan Rang- Tháp Chàm đi Phước Dinh.

Hành trình: Bến xe tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Duẩn - đường Trần Phú - đường Thống Nhất - chợ Phan Rang - đường mới (cách ngã ba Từ Tâm 20m rẽ trái) - Hòa Thạnh - Từ Thiện - ĐT 701 - Ngã 4 Sơn Hải - UBND xã Phước Dinh và ngược lại.

ĐIM DỪNG

Lý trình Phan Rang đi Phước Dinh

NHÀ CHỜ

BIỂN BÁO

TUYN S06 (thuyết minh vị trí và đặt điểm)

Điểm 1 (Điểm đầu tuyến)

Km 1554+874 QL 1

 

x

Bến xe Ninh Thuận

Điểm số 2

- Km 1555+370 Quốc lộ 1

 

x

- Đường vào khu ph10 (Quán Song Yến)

- Gần UBND Phường Phủ Hà

Điểm số 3

S nhà 213 Trn Phú

 

x

- Cách vòng xoay ngã 5 Phủ Hà 50m

Điểm số 4

Số nhà 97 Trần Phú

 

x

- Cng chính siêu thị Co.opmart Thanh Hà (Nhà chờ)

- Vật liệu xây dựng Nhất Trí

Điểm số 5

Số nhà 238 Thống Nhất

 

x

- Nhà hàng Song Hưng

- Công viên (nhà chờ)

Điểm số 6

Số nhà 338 Thống Nhất

 

x

- Trước Trung tâm ảnh màu kỹ thuật sQuê Hương

- Cách ngã 3 giao Trần Nhân Tông 40m

Điểm số 7

Số nhà 398 Thống Nhất

 

x

- Khách sạn Hữu Nghị

- Đại lý Công ty May Việt Tiến Ninh Thuận

Điểm số 8

Số nhà 458 Thống Nhất

x

x

- Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng

- Nhà thờ Phan Rang (Nhà chờ)

Điểm số 9

Số nhà 506 Thống Nhất

 

x

- Cửa hàng xe đạp Hoa Công

- Gần Cửa hàng điện máy Hoàng Duy Dương

Điểm số 10

Số nhà 600 Thống Nhất

 

x

- Gn Điện máy Chí Cường

- Gần Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Ninh Thun

Điểm số 11

Số nhà 24 Thống Nhất (Số nhà cũ)

 

x

- Cách cu An Thạnh khoảng 200m

- Cây xăng số 9

Điểm số 12

Km0+070 ĐH An Long

 

x

- Khu sản xuất giống An Hải

Điểm số 13

Km0+650 ĐH An Long

x

x

- Trường Trung hc Nguyễn Th Minh Khai

Điểm số 14

Km1+650 ĐH An Long

 

x

cách ngã 3 đi thôn An Thạnh trước và sau 100m.

Điểm số 15

Km2+830 ĐH An Long

 

x

- Cách ngã 3 đi vào thôn Tun Tú trước và sau 100m

Điểm số 16

Km3+830 ĐH An Long

 

x

- Cách Trường tiu học Học Hòa Thạnh 100m

- Cách chợ Hòa Thnh 70m

Điểm số 17

Km0+960 ĐT 701

 

x

- Cách Trạm viễn thông Hòa Thạnh 50m

- Cách Trạm viễn thông Hòa Thnh 80m

Điểm s 18

Km 1+660 ĐT 701

 

x

- Khu sản xuất tôm ging An Hải

Điểm số 19

Km2+360 ĐT 701

 

x

- Khu sản xuất tôm giống An Hải

Điểm số 20

Km3+060 ĐT 701

 

x

- Khu sản xuất tôm ging An Hải

Điểm s 21

Km3+850 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đ xe đã có

Điểm số 22

Km5+120 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đ xe đã có

- Điểm dừng đxe đã có

Điểm số 23

Km7+240 ĐT 701

 

x

- Cách ngã 3 đường vào thôn Từ Thiện 50m

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 24

Km8+110 ĐT 701

 

x

- Cách ngã 4 Đường Bu Ngứ - Từ Thiện 50m

- Cách ngã 3 đường vào thôn Từ Thiện 50m

Điểm số 25

Km8+750 ĐT 701

 

x

- Đim dừng đ xe đã có

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 26

Km09+570 ĐT 701

 

x

- Đường vào Mỏ đá Granite

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 27

Km11+670 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đỗ xe đã có

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 28

Km12+855 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đ xe đã có

- Cách ngã 3 đường vào nhà máy Khai thác Titan

Điểm số 29 (Điểm cuối tuyến)

Km 15+000 ĐH Văn Lâm - Sơn Hải

 

x

Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh

2. Chiều về: Phước Dinh đi Phan Rang - Tháp Chàm

Hành trình: UBND xã Phước Dinh - Ngã 4 Sơn Hải - ĐT 701 - Từ Thiện - Hòa Thạnh - đường mới (ĐH An Long - Trại tôm giống An Hải, cách ngã ba Từ Tâm 20m rẽ phải) - chợ Phan Rang - đường Lê Hồng Phong - đường 21/8 - Ngã Năm Phủ Hà - đường Lê Duẩn - Bến xe tỉnh Ninh Thuận.

ĐIỂM DỪNG

Lý trình Phước Dinh đi Phan Rang

NHÀ CHỜ

BIỂN BÁO

TUYẾN SỐ 06 (thuyết minh vị trí và đặt điểm)

Điểm 1 (Điểm đầu tuyến)

Km15+000 ĐH Văn Lâm - Sơn Hải

 

x

Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh

Đim số 2

Km13+000 ĐT 701

 

x

- Cách ngã 3 đường vào nhà máy Khai thác Titan

Điểm số 3

Km10+880 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đ xe đã có

Điểm số 4

Km9+670 ĐT 701

 

x

- Đường vào Mỏ đá Granite

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 5

Km7+730 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 6

Km7+140 ĐT 701

 

x

- Cách ngã 3 đường vào thôn Từ Thiện 50m

Điểm số 7

Km5+830 ĐT 701

 

x

- Cách ngã 3 đường vào thôn Từ Thiện 50m

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 8

Km4+620 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 9

Km3+650 ĐT 701

 

x

- Điểm dừng đỗ xe đã có

Điểm số 10

Km3+390 ĐT 701

 

x

- Khu sản xuất tôm ging An Hải

Điểm số 11

Km2+390 ĐT 701

 

x

- Khu sản xuất tôm ging An Hải

Điểm số 12

Km1+690 ĐT 701

 

x

- Khu sản xuất tôm ging An Hải

Điểm số 13

Km0+990 ĐT 701

 

x

- Cách Trạm viễn thông Hòa Thạnh 80m

Điểm số 14

Km4+230 ĐH An Long

 

x

- Cách chợ Hòa Thạnh 70m; Khu sản xuất tôm giống An Hải

Điểm số 15

Km2+640 ĐH An Long

 

x

- Cách ngã 3 đi vào thôn Tun Tú trước và sau 100m

Điểm số 16

Km1+970 ĐH An Long

 

x

cách ngã 3 đi thôn An Thạnh trước và sau 100m.

Điểm số 17

Km0+600 ĐH An Long

 

x

Trường Trung học Nguyễn Thị Minh Khai

Điểm số 18

Km0+110 ĐH An Long

 

x

- Khu sản xuất tôm ging An Hải

Điểm số 19

Hẻm 67 Thng Nht (S nhà cũ)

 

x

- Cách cây xăng số 9

Điểm số 20

Chợ Phan Rang

 

x

- Gn Ca hàng điện máy Hoàng Duy Dương

Điểm số 21

Sau cổng Sở Nội vụ

 

x

26A Lê Hng Phong (đi diện bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang)

Điểm s 22

S 06 đường 21/8

x

x

Đi diện cng trường Nguyn Trãi

Điểm số 23

S 19 đường 21/8

 

x

Trường mm non Sơn Ca

Điểm số 24

Số 54 đường 21/8

 

x

Trường mm non Diệu Nghiêm

Điểm số 25

S 56B đường 21/8

 

x

Trường trung học cơ sở Lê Hng Phong

Điểm s 26

- Km 1555+340 QL 1

 

x

- Đường vào khu ph 10 (Quán Song Yến)

- Gần UBND Phường Phủ Hà

Điểm số 27 (Điểm cuối tuyến)

Km 1554+874 QL 1

 

x

Bến xe Ninh Thuận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2017
Ngày hiệu lực06/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 04/QĐ-UBND hành trình điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động Ninh Thuận 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/QĐ-UBND hành trình điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động Ninh Thuận 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Quốc Nam
        Ngày ban hành06/01/2017
        Ngày hiệu lực06/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 04/QĐ-UBND hành trình điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động Ninh Thuận 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/QĐ-UBND hành trình điểm dừng xe buýt các tuyến đang hoạt động Ninh Thuận 2017

            • 06/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực