Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) THỊ TRẤN KIỆN KHÊ, HUYỆN THANH LIÊM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm tại Tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013; của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 321/TTr-STN&MT ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

TT

Loại đất

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Cấp xã xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Tổng diện tích tự nhiên

759,70

100

 

759,70

759,70

100

1

Đất nông nghiệp

482,03

63,45

381,60

 

381,60

50,23

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

212,04

27,91

162,10

-2.18

159,92

21,05

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

157,90

20,78

162,10

-2.18

159,92

21,05

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

4,17

0,55

 

8,10

8,10

1,07

1.3

Đất trồng cây lâu năm

21,34

2,81

20,84

-4,45

16,39

2,16

1.4

Đất rừng phòng hộ

156,15

20,55

0,35

 

0,35

0,05

1.5

Đất rừng sản xuất

59,76

7,87

177,06

-0,20

176,86

23,28

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

28,57

3,76

21,05

-1,07

19,98

2,63

2

Đất phi nông nghiệp

231,91

30,53

354,11

 

354,11

46,61

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,65

0,09

3,77

 

3,77

0,50

2.2

Đất an ninh

0,02

 

0,02

 

0,02

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

12,00

 

12,00

1,58

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

11,19

1,47

37,99

 

37,99

5,00

2.5

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

8,79

1,16

8,79

 

8,79

1,16

2.6

Đất cho hoạt động khoáng sản

9,51

1,25

45,51

 

45,51

5,99

2.7

Đất di tích danh thắng

1,46

0,19

1,46

 

1,46

0,19

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,08

0,01

1,60

 

1,60

0,21

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

4,43

0,58

4,43

 

4,43

0,58

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

9,07

1,19

9,70

 

9,70

1,28

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

15,41

2,03

 

9,46

9,46

1,25

2.12

Đất sông suối

35,00

4,61

 

35,00

35,00

4,61

2.13

Đất phát triển hạ tầng

79,51

10,47

101,45

 

101,45

13,35

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

0,21

0,03

1,53

 

1,53

0,20

 

Đất cơ sở y tế

0,18

0,02

0,48

 

0,48

0,06

 

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

3,07

0,40

8,12

 

8,12

1,07

 

Đất cơ sở thể dục- thể thao

1,53

0,20

4,15

 

4,15

0,55

2.14

Đất phi nông nghiệp khác

1,72

0,23

1,72

 

1,72

0,23

2.15

Đất ở tại đô thị

55,07

7,25

81,21

 

81,21

10,69

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Đất chưa sử dụng còn lại

45,76

6,02

23,99

 

23,99

3,16

 

Diện tích đưa vào sử dụng

 

 

21,77

 

21,77

2,87

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

 Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn

2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

109,43

73,85

35,58

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

53,12

32,53

20,59

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

45,15

27,68

17,47

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

2,07

2,07

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6,95

5,46

1,49

1.4

Đất rừng phòng hộ

25,00

15,00

10,00

1.5

Đất rừng sản xuất

13,70

13,20

0,50

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

8,59

5,59

3,00

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

8,00

5,50

2,50

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm còn lại

6,00

4,50

1,50

1.2

Đất trồng cây lâu năm

2,00

1,00

1,00

2

Đất phi nông nghiệp

13,77

5,30

8,47

 

Trong đó:

 

 

 

2.1

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

10,56

4,10

6,46

2.2

Đất phát triển hạ tầng

2,97

0,97

2,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

0,30

0,30

 

 

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

2,15

0,15

2,00

2.3

Đất ở tại đô thị

0,24

0,23

0,01

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm xác lập ngày 27 tháng 12 năm 2013).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

  Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Tổng diện tích tự nhiên

759,70

759,70

759,70

759,70

759,70

759,70

1

Đất nông nghiệp

482,03

474,47

460,96

448,80

432,63

413,68

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

212,04

209,34

202,53

200,87

194,00

179,51

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

157,90

156,36

149,55

147,89

142,10

130,22

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

4,17

3,81

3,71

2,70

2,50

6,60

1.3

Đất trồng cây lâu năm

21,34

20,84

20,44

19,24

17,64

16,88

1.4

Đất rừng phòng hộ

156,15

154,15

151,15

146,15

143,15

90,35

1.5

Đất rừng sản xuất

59,76

58,76

55,76

53,66

50,56

97,36

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

28,57

27,57

27,37

26,18

24,78

22,98

2

Đất phi nông nghiệp

231,91

243,27

257,68

271,25

288,66

314,06

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,65

0,65

3,77

3,77

3,77

3,77

2.2

Đất an ninh

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

11,19

13,59

14,89

18,59

22,39

25,49

2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

8,79

8,79

8,79

8,79

8,79

8,79

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

9,51

15,51

21,51

28,51

34,51

38,51

2.6

Đất di tích danh thắng

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,08

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

4,43

4,43

4,43

4,43

4,43

4,43

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,55

2.10

Đất có mặt nước chuyên dùng

15,41

14,80

14,80

14,50

14,35

13,55

2.11

Đất sông suối

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

2.12

Đất phát triển hạ tầng

79,51

81,21

82,68

84,98

89,13

95,49

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

 

Đất cơ sở y tế

0,18

0,18

0,18

0,18

0,48

0,48

 

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

3,07

3,07

3,07

3,22

3,22

3,22

 

Đất cơ sở thể dục-thể thao

1,53

1,53

1,53

1,53

2,61

2,61

2.13

Đất phi nông nghiệp khác

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

2.14

Đất ở đô thị

55,07

56,54

59,06

59,93

63,54

70,80

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Đất chưa sử dụng còn lại

45,76

44,96

44,06

42,65

41,41

34,96

 

Diện tích đưa vào sử dụng

 

0,80

0,90

1,41

1.24

6,45

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi NN

73,85

7,56

13,51

12,16

16,17

24,45

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

32,53

2,70

6,81

1,66

6,87

14,49

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

27,68

1,54

6,81

1,66

5,79

11,88

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

2,07

0,36

0,10

1,01

0,20

0,40

1.3

Đất trồng cây lâu năm

5,46

0,50

0,40

1,20

1,60

1,76

1.4

Đất rừng phòng hộ

15,00

2,00

3,00

5,00

3,00

2,00

1.5

Đất rừng sản xuất

13,20

1,00

3,00

2,10

3,10

4,00

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

5,59

1,00

0,20

1,19

1,40

1,80

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất NN

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào SD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

5,50

 

 

 

 

5,50

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm còn lại

4,50

 

 

 

 

4,50

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1,00

 

 

 

 

1,00

2

Đất phi nông nghiệp

5,30

0,80

0,90

1,41

1,24

0,95

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

4,10

0,80

0,70

1,20

0,90

0,50

2.2

Đất phát triển hạ tầng

0,97

 

0,10

0,15

0,30

0,42

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

0,30

 

 

 

0,30

 

 

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

0,15

 

 

0,15

 

 

2.3

Đất ở tại đô thị

0,23

 

0,10

0,06

0,04

0,03

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Xác định ranh giới, công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất; khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

4. Định kỳ hàng năm Uỷ ban nhân dân huyện có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực06/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực06/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hà Nam

            • 24/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực