Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về khung giá cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2017/QĐ-UBND khung giá thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI DO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2452/TTr-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung giá cho thuê nhà xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể:

1. Khung giá cho thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà ở xã hội từ 18.000 đồng/m2/tháng đến 29.000 đồng/m2/tháng (áp dụng cho nhà ở xã hội riêng lẻ xây dựng không có gác lửng).

2. Khung giá cho thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà ở xã hội từ 27.000 đồng/m2/tháng đến 39.000 đồng/m2/tháng (áp dụng cho nhà ở xã hội riêng lẻ xây dựng có gác lửng).

3. Khung giá cho thuê quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh hướng dẫn triển khai khung giá cho thuê nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.TU,TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.
binhht_017.QDUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2017/QĐ-UBND khung giá thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND khung giá thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký ***
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 06/2017/QĐ-UBND khung giá thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2017/QĐ-UBND khung giá thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng Tây Ninh

  • 28/02/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực