Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số: 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số: 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn, bao gồm việc: Tổ chức thu thập, biên tập thông tin, dữ liệu; tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu lên Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn (sau đây viết tắt là Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư).

2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn; các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác thông tin của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư” là nơi cung cấp thông tin về xúc tiến đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trên môi trường mạng Internet, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ truyền thông cho công tác xúc tiến, vận động, kêu gọi đầu tư của tỉnh Bắc Kạn.

2. “Cán bộ đầu mối về Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư” là cán bộ của các đơn vị thuộc tỉnh, được Thủ trưởng đơn vị giao làm đầu mối tổ chức thu thập và cung cấp thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư; là cộng tác viên cung cấp thông tin, dữ liệu cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư và được hưởng các quyền lợi của cộng tác viên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Địa chỉ của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư được cài đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

2. Địa chỉ của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư trên mạng Internet là http://xuctiendautubackan.gov.vn.

Điều 4. Nhiệm vụ của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư vào Bắc Kạn.

2. Cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

3. Thiết lập mối quan hệ trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn với các cơ quan nhà nước; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quản lý, vận hành Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Mọi hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật liên quan khác.

2. Việc tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin, dịch vụ trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư thực hiện theo quy định tại Chương II, Chương III Quy chế này.

Điều 6. Các cơ quan, đơn vị tham gia Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

Các cơ quan, đơn vị bắt buộc tham gia thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư bao gồm: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 7. Những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Lợi dụng Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư nhằm mục đích

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân;

c) Đưa các nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật.

2. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Ngôn ngữ và bộ mã tiếng Việt sử dụng trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Ngôn ngữ chính thức dùng để trao đổi thông tin trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư là tiếng Việt và tiếng Anh (Hướng phát triển cho tương lai).

2. Bộ mã tiếng Việt sử dụng trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư là bộ mã tiếng Việt chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành (Unicode 6909:2001).

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐẢM BẢO THÔNG TIN TRÊN CỔNG TTĐT XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Điều 9. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của Ban Biên tập

1. Cơ cấu tổ chức

a) Ban Biên tập Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, bao gồm Trưởng ban Biên tập, các Phó Trưởng ban Biên tập, các thành viên Ban Biên tập. Trưởng ban Biên tập là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên Ban Biên tập là lãnh đạo một số Sở, Ngành, huyện, thành phố. Thư ký Ban Biên tập là công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ban Biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Ban Biên tập chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung thông tin đưa lên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư;

c) Các thành viên Ban Biên tập được sử dụng con dấu nơi mình công tác để thực hiện các giao dịch khi cần thiết (các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư).

2. Trách nhiệm

a) Xác định định hướng nội dung thông tin cần tổ chức cung cấp trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn;

b) Phối hợp tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật thông tin trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, của tỉnh và định hướng nội dung thông tin đã được Ban Biên tập xác định.

Điều 10. Trách nhiệm của Trưởng ban Biên tập, Phó Trưởng ban Biên tập

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Biên tập.

2. Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnh.

3. Định hướng, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư. Kiểm duyệt thông tin, dữ liệu cập nhật lên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư đảm bảo thông tin đưa lên Cổng Thông tin điện tử chính xác, kịp thời, không để lộ, lọt bí mật của Đảng và Nhà nước và những thông tin không có lợi cho công tác chính trị, tư tưởng.

Điều 11. Trách nhiệm của thành viên Ban Biên tập

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

2. Theo dõi, đôn đốc lĩnh vực mình phụ trách để thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nội dung để cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

3. Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

4. Tham gia xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Biên tập, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban Biên tập và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

5. Phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư khi được Trưởng ban Biên tập, Phó Trưởng ban Biên tập yêu cầu.

Điều 12. Trách nhiệm của Thư ký Ban Biên tập

1. Là đầu mối kết nối nhằm duy trì hoạt động phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư.

2. Tổng hợp tin bài, nhuận bút hng tháng trình Trưởng ban Biên tập, Phó Trưởng ban Biên tập ký thanh toán theo quy định hiện hành.

3. Dự thảo báo cáo tổng hợp và các loại văn bản khác liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư. Cụ thể:

1. Làm đầu mối tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập, cung cấp thông tin và dịch vụ trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

2. Tham mưu cho Ban Biên tập lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư, nâng cấp phát triển Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư đảm bảo yêu cầu về tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin và dịch vụ phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh.

3. Phối hợp với Ban Biên tập Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, đảm bảo chất lượng, nội dung, hiệu quả và thiết thực.

4. Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để mở rộng kênh thông tin và điều kiện kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

5. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, quản lý và sử dụng đúng quy định, có hiệu quả các khoản kinh phí phân bổ cho hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập cung cấp thông tin và dịch vụ trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

6. Tổ chức xây dựng và duy trì hệ thống cộng tác viên cung cấp thông tin dữ liệu cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư. Thực hiện chế độ nhuận bút đối với cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

7. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Ban Biên tập làm việc theo quy định của pháp luật và của tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (đơn vị vận hành Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Cụ thể:

1. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác cung cấp và cập nhật thông tin dữ liệu:

a) Hướng dẫn kỹ thuật và kết nối phục vụ việc cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị qua hệ thống mạng;

b) Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư vận hành an toàn, ổn định.

2. Xây dựng giải pháp, thiết lập hệ thống bảo mật và an toàn thông tin cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Cử một cán bộ làm cán bộ đầu mối về Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư; Thông báo cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông biết để phối hợp công việc; giám sát, kiểm tra cán bộ đầu mối về Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 13 Quy chế này;

b) Giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực của đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với cán bộ đầu mối về Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư thực hiện thu thập, biên tập và cung cấp thông tin liên quan đến nội dung Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư cho Ban Biên tập;

c) Tổ chức thực hiện cung cấp thông tin dữ liệu

Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư các nội dung thông tin, dữ liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định tại Điều 17 Quy chế này;

Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin phục vụ giải đáp yêu cầu của tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Cung cấp các thông tin về các chương trình, dự án được giao quản lý thực hiện trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư, bao gồm: Các văn kiện về chương trình, dự án; các hoạt động của dự án; các kết quả thực hiện dự án; các kết quả đánh giá dự án;

d) Trả lời ý kiến doanh nghiệp hỏi kịp thời theo quy định tại Chương IV Quy chế này và theo quy định của pháp luật;

đ) Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những nội dung thông tin, dữ liệu mà đơn vị mình cung cấp cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

2. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

a) Được khai thác các thông tin cần thiết trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Khi sử dụng tin, bài, ảnh trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư phải ghi rõ “Theo Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn” hoặc “Theo http://xuctiendautubackan.gov.vn”;

b) Các cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh và các thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư, được Ban Biên tập kiểm duyệt và đăng tải sẽ được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành;

c) Phản ánh với Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Biên tập về chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư;

d) Thực hiện đúng các quy định của Quy chế này.

Điều 16. Trách nhiệm của cán bộ đầu mối của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Giữ mối liên hệ thường xuyên với cơ quan thường trực của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

2. Tổ chức thu thập và cung cấp thông tin về các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt nội dung thông tin trước khi gửi về Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

3. Tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng đơn vị kịp thời các yêu cầu, ý kiến của bạn đọc về xúc tiến đầu tư có liên quan đến đơn vị mình; phối hợp với các cán bộ, chuyên viên của đơn vị được giao tham mưu trả lời ý kiến bạn đọc và đơn vị đầu mối về Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư trong việc tổ chức thực hiện trả lời ý kiến bạn đọc.

Chương III

NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TRÊN CỔNG TTĐT XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Điều 17. Nội dung thông tin dữ liệu trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin cụ thể như sau:

1. Giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bắc Kạn nói chung, 08 huyện, thành phố của tỉnh nói riêng.

2. Thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Bắc Kạn về lĩnh vực xúc tiến đầu tư.

3. Tin tức - sự kiện, bao gồm các thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh; tin trong nước và quốc tế trên cơ sở khai thác thông tin tổng hợp.

4. Các thông tin về: Danh mục dự án mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư, thông tin chủ trương đầu tư, thông tin doanh nghiệp (danh sách doanh nghiệp, bố cáo thành lập doanh nghiệp); thông tin quy hoạch; thông tin kinh tế - xã hội; thông tin đấu thầu; công khai tài chính doanh nghiệp.

5. Thông tin trả lời ý kiến doanh nghiệp.

6. Liên kết cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

7. Tích hợp thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính.

8. Tích hợp thông tin các dịch vụ công.

9. Tích hợp một số dịch vụ thông tin khác bao gồm: Danh bạ hộp thư điện tử, tìm kiếm thông tin.

10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, của Lãnh đạo tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Cách thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư

1. Mọi thông tin dữ liệu do các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để đưa lên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư được thực hiện theo hình thức sau: Bằng văn bản có đóng dấu của đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư hoặc các tệp thông tin dữ liệu điện tử thông qua hộp thư điện tử: banbientapxtdt@backan.gov.vn.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp.

3. Các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin, giao dịch trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư phải chịu sự kiểm duyệt của Ban Biên tập Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

Điều 19. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin dữ liệu

1. Bảo đảm thường xuyên, chính xác đối với các mục tin quy định tại Điều 17 Quy chế này.

2. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại Điều 17 Quy chế này phải được cung cấp kịp thời, ngay sau khi thay đổi.

Điều 20. Thời hạn lưu trữ thông tin, dữ liệu

Các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm bảo đảm việc lưu trữ thông tin của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư theo quy định của nhà nước về lưu trữ.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM TRẢ LỜI Ý KIẾN DOANH NGHIỆP QUA CHUYÊN MỤC DOANH NGHIỆP HỎI - CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

Điều 21. Trách nhiệm trong việc trả lời nội dung doanh nghiệp hỏi

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

a) Việc các cơ quan trả lời ý kiến doanh nghiệp được thực hiện bắt buộc đối với tất cả các câu hỏi hoặc ý kiến phản ánh chuyển đến đúng thẩm quyền; nội dung trả lời được chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư theo đúng thời gian được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Quy chế này;

b) Người trả lời ý kiến doanh nghiệp hỏi qua Chuyên mục Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan chức năng trả lời phải là Lãnh đạo các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp phương thức gửi ý kiến về nội dung, vấn đề cần giải đáp. Khi nhận được thư yêu cầu của doanh nghiệp phải: Thông báo đã nhận được thư cho người gửi; báo cáo cấp có thẩm quyền biết để chỉ đạo việc xử lý, trả lời ý kiến doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thông báo nội dung trả lời cho người có yêu cầu;

b) Chọn lọc đưa lên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư những vấn đề mang tính xã hội cần được thông báo rộng rãi;

c) Hằng tuần, hằng tháng tổng hợp tình hình trả lời ý kiến doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư, trình Ban Biên tập báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thời gian trả lời trên chuyên mục Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan chức năng trả lời thực hiện theo quy định sau:

a) Năm (05) ngày đối với các câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết;

b) Mười (10) ngày đối với những câu hỏi cần có sự phối hợp liên ngành;

c) Trường hợp đặc biệt cần phải có thời gian nghiên cứu thì phải hẹn trả lời nhưng tối đa không quá mười lăm (15) ngày;

d) Thời điểm để xác định thời gian trả lời được tính từ ngày nhận được phiếu yêu cầu trả lời của Ban Biên tập (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

Chương V

KINH PHÍ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí duy trì, hoạt động của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp từ nguồn ngân sách nhà nước cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ các nguồn thu và huy động khác (nếu có).

2. Kinh phí duy trì, hoạt động của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; thuê đường truyền kết nối Internet để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư;

b) Mở rộng, phát triển Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư; mua, nâng cấp bản quyền phần mềm;

c) Quản lý, điều hành, trực vận hành Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư;

d) Chi trả thù lao cho Ban Biên tập Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư; thù lao, nhuận bút tác giả, tác phẩm có gửi bài, đăng bài lên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư theo quy định;

đ) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư.

3. Mức chi, chế độ chi được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 23. Chế độ báo cáo và kiểm tra

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; thống kê, đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư. Định kỳ một quý, sáu tháng và một năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để đánh giá và chỉ đạo.

Điều 24. Khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này được xét khen thưởng theo quy định.

Điều 25. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, Quy chế này sẽ được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của Cổng TTĐT Xúc tiến đầu tư và yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong từng giai đoạn. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh Quy chế khi cần thiết./.

 

PHỤ LỤC

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO CỔNG TTĐT XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

TÊN ĐƠN VỊ: ….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày …… tháng …… năm……

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO
CỔNG TTĐT XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BẮC KẠN

1. Tên đơn vị:

2. Tên người gửi:

3. Thông tin: (title, sapo, nội dung):

4. Văn bản, tài liệu kèm theo:

5. Ảnh:

6. Đề nghị đăng mục:

 

NGƯỜI VIẾT

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực17/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(15/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực17/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn

            • 07/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực