Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG, DỊCH THUT TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hp đồng, giao dịch;

Căn cứ Ngh định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét đề nghị của liên Sở: Tư pháp - Tài chính tại Tờ trình số 4282/TTrLN:STC-STP ngày 20/8/2015, công văn số 233/CVLS:TP-TC ngày 26/01/2016, công văn số 1391/CVLS:TP-TC ngày 15/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phHà Nội (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức hành nghề công chứng và các tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu QH thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph
;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính ph
;
- C
ng Thông tin điện tử TP Hà Nội;
- VPUB: Các PCVP, các phòng
CV,
Trung tâm Tin học - Công báo;

- Lưu: VT, KTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG, DỊCH THUẬT TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của y ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung công việc

Mức thu

I

Thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch

 

1

Các hp đồng chuyển dịch nhà, đất: mua bán, tặng cho, chia tách, chuyển đổi

1.000.000

2

Các hp đồng: thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn

1.000.000

3

Các hp đồng: thuê, mượn nhà, đất

1.000.000

4

Hợp đồng mua bán, tặng cho ô tô

1.000.000

5

Hp đồng mua bán, tặng cho xe máy

1.000.000

6

Hp đồng ủy quyền có định đoạt tài sản

1.000.000

7

Hợp đồng ủy quyền không có định đoạt tài sản

1.000.000

8

Các văn bản: sửa đổi, bổ sung phụ lục hp đồng

1.000.000

9

Các văn bản: hủy, chấm dứt hợp đồng, giao dịch

1.000.000

10

Giấy cam đoan; Giấy ủy quyền

700.000

11

Các văn bản: phân chia tài sản; cam đoan, thỏa thuận vtài sản; văn bản chuyn nhượng hp đng

1.000.000

12

Kiểm tra, chỉnh sửa văn bản do người yêu cầu công chứng tự soạn thảo

1.000.000

13

Các văn bản công chứng khác

1.000.000

II

Thù lao son thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản thừa kế

1.200.000

III

Thù lao soạn thảo các việc liên quan đến di chúc

 

1

Di chúc

1.000.000

2

Văn bản từ chối nhận di sản

700.000

IV

Thù lao dch thut

Trang A4 (350 từ)

1

Từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam

 

1.1

Các tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

120.000đ/trang

1.2

Các thứ tiếng nước ngoài khác

Cao nht không quá 30% so với các thứ tiếng tại mục 1.1

2

Từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài

 

2.1

Các tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

150.000đ/trang

2.2

Các thứ tiếng nước ngoài khác

Cao nhất không quá 30% so với các thứ tiếng tại mục 2.1

(Ghi chú: Mức thu trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2016
Ngày hiệu lực10/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành31/03/2016
        Ngày hiệu lực10/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội

            • 31/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực