Quyết định 1025/QĐ-UBND

Quyết định 1025/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1025/QĐ-UBND 2018 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 103/NQ-CP , NGÀY 06/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW, NGÀY 16/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP , ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Xét Tờ trình số 41/TTr-SVHTTDL, ngày 19/3/2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP , ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch.

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả về Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 103/NQ-CP , NGÀY 06/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW, NGÀY 16/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND, ngày 25/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hành động của tỉnh;

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện về du lịch trên địa bàn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực phát triển du lịch, bảo đảm an toàn, trật tự, kỷ cương, văn minh lịch sự để thu hút khách du lịch.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm huy động nguồn lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia phát triển du lịch;

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra mang tính cấp thiết, khả thi, các công trình, dự án ưu tiên đầu tư phải đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Nội dung kế hoạch thực hiện chương trình phải thống nhất và có sự liên kết với nội dung các Kế hoạch đang được triển khai thực hiện.

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, cần có kế hoạch đầu tư tạo nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

- Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

2. Mục tiêu

- Phấn đấu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và đến năm 2030 là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

- Duy trì lượng khách du lịch tăng bình quân hàng năm từ 7 - 9%, doanh thu tăng 15%/năm.

- Xây dựng du lịch Vĩnh Long là điểm đến an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp; chú trọng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, bảo tồn nguồn tài nguyên du lịch cho phát triển bền vững.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

a) Tất cả các ngành, các cấp, nhân dân nhận thức được vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh, tác động của du lịch đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, kiến thức văn hóa, lịch sử địa phương, kiến thức giao tiếp, tạo được ấn tượng cho khách tham quan.

c) Xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh, nâng cấp phiên bản trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đẩy mạnh thực hiện các chuyên mục trên các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và quảng bá du lịch tỉnh Vĩnh Long; đồng thời tăng cường công tác quảng bá, thông tin xúc tiến du lịch, từng bước hướng đến chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh, nhất là các sản phẩm đặc thù của Vĩnh Long, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch đảm bảo phát triển lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, an ninh, an toàn và đúng luật; huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước trong phát triển du lịch, nhất là khởi nghiệp, để người dân tham gia hoặc hưởng lợi từ phát triển du lịch.

2. Triển khai Quy hoạch Văn hóa và Du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long; tổ chức thực hiện Nghị quyết 01- NQ/TU và Quyết định 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

3. Rà soát, đề xuất các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất ngành du lịch phục vụ trước mắt và lâu dài đến năm 2030.

(Kèm theo Danh mục dự án phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long).

4. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, loại hình du lịch, gắn du lịch với sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, làng nghề.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch:

- Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp phục vụ phát triển du lịch chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác khách du lịch.

- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường công tác hợp tác các ngành, các địa phương, hiệp hội du lịch đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng và hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong vùng phát triển du lịch, bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch đảm bảo phát triển bền vững.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghiên cứu, chủ động tham mưu đề xuất chính sách khuyến khích, ưu đãi, thu hút và hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng; tham mưu ban hành quy định mô hình quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai đồng bộ Quy hoạch Văn hóa và Du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long, Nghị quyết 01-NQ/TU và Quyết định 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về phát triển du lịch giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các giải pháp và các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020;

- Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích kết hợp với phát triển du lịch của tỉnh; thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ khách du lịch nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

- Phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Long và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án phố đi bộ và hệ thống nhà vệ sinh công cộng, Bến tàu du lịch phục vụ khách du lịch tại Trung tâm thành phố Vĩnh Long;

- Phối hợp nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch điểm đến của địa phương về hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long; xây dựng các ấn phẩm quảng bá du lịch phù hợp với từng giai đoạn phát triển; tăng cường việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức những đoàn famtrip giới thiệu điểm đến du lịch của tỉnh; Nghiên cứu thực hiện các pano tấm lớn quảng bá du lịch Vĩnh Long tại các đầu mối giao thông chính của tỉnh và tại các xã cù lao thuộc huyện Long Hồ (các xã gồm An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú); tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch thông qua tổ chức các sự kiện trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch;

- Phối hợp với các ngành liên quan rà soát, thống kê, báo cáo kinh phí thực hiện và tổ chức đánh giá từng đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực du lịch; kịp thời đề xuất dự án, công trình trọng điểm để đầu tư tập trung, tránh đầu tư dàn trải không đạt hiệu quả;

- Chủ trì phối hợp xây dựng phương án điều tra thông tin khách du lịch đến Vĩnh Long nhằm thống nhất số liệu thống kê tình hình hoạt động du lịch của tỉnh, tham mưu trong lập kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ phát triển du lịch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ cho việc thu hút đầu tư phát triển du lịch; trong đó quan tâm kêu gọi đầu tư các dự án du lịch tại địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch và địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; chú trọng hỗ trợ các hoạt động đầu tư kinh doanh các lĩnh vực khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Phối hợp đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch của tỉnh;

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu ban hành chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch, nhất là các dự án du lịch tại các địa bàn trọng điểm khu vực động lực phát triển du lịch và địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Chịu trách nhiệm cân đối ngân sách phù hợp trình UBND tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc kế hoạch hành động này.

4. Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng và triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, kết nối, kiểm soát chất lượng giao thông phục vụ phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch này. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch theo hướng nâng cao khả năng kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch, chú trọng thông luồng kênh Mương Lộ và Rạch Cái Muối phục vụ phát triển du lịch tại 4 xã Cù lao An Bình, huyện Long Hồ;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bến xe, bến tàu thủy nội địa, các bến phà ngang sông, các phương tiện tham gia vận chuyển hành khách bố trí đủ nhân lực, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, có thái độ phục vụ thân thiện, tổ chức thông tin hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch bảo đảm thuận tiện, an toàn.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực du lịch;

- Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và sau 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan du lịch có đánh giá tác động môi trường. Tăng cường kiểm tra việc khai thác cát trái phép, nhất là những nơi có dấu hiệu sạt lở bờ sông và tại các khu, điểm du lịch.

6. Sở Công thương

- Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất một số sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh để trưng bày và giới thiệu với du khách tại những địa điểm có nhiều khách du lịch đến tham quan; lồng ghép xúc tiến thương mại với xúc tiến quảng bá du lịch;

- Phối hợp xây dựng các chương trình du lịch kết hợp với các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; gắn kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các hoạt động phát triển du lịch;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án, Dự án khuyến công hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ phát triển du lịch tại địa phương; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quy trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bán hàng tại các khu, điểm du lịch, điểm dừng chân trên các tuyến du lịch thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Kiểm tra và hướng dẫn việc niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh phải rõ ràng, dễ hiểu và hướng dẫn cách sử dụng đơn vị tiền tệ trong cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

7. Sở Y tế

Thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh ăn uống thực hiện đầy đủ thủ tục theo qui định; chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá có hiệu quả điểm đến của địa phương về hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long; phối hợp với Báo Vĩnh Long và Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tăng cường quảng bá, giới thiệu về du lịch Vĩnh Long, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tích cực tham gia phát triển du lịch tỉnh nhà.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý địa phương tỉnh Vĩnh Long theo Chương trình hiện hành;

- Phối hợp biên soạn và xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương về văn hóa, lịch sử, địa lý,…phù hợp với từng cấp học theo định hướng chương trình, sách giáo khoa mới. Tổ chức lồng ghép, tích hợp với các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lồng ghép các nội dung phát triển du lịch với chương trình phát triển nông thôn mới, phát triển ngành nghề nông thôn; tăng cường xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái.

11. Công an tỉnh

- Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phối hợp hướng dẫn, kiểm tra tàu thủy lưu trú hoạt động khu vực sông trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp giải quyết kịp thời những phản ánh của các đơn vị kinh doanh du lịch, phản ánh của khách du lịch theo danh sách điện thoại đường dây nóng đã đăng ký.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long

- Thường xuyên đưa tin về hoạt động du lịch của tỉnh, chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư phát triển du lịch, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các địa phương nhằm tạo điều kiện cho liên kết phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ các Sở, ngành đưa tin về các sự kiện liên quan du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện báo chí để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch trong xã hội; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long, bảo đảm du lịch là một trong những nội dung thường xuyên, tập trung trong chương trình truyền thông của các cơ quan thông tin đại chúng.

13. Hiệp hội du lịch Vĩnh Long

Vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch thực hiện liên kết xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, triển khai thực hiện Bộ qui tắc ứng xử văn minh du lịch được ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời có kế hoạch phối hợp huy động nguồn kinh phí hợp pháp để thực hiện các nội dung liên quan.

14. Các Sở, ngành liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan. Việc triển khai thực hiện phải nêu nội dung cụ thể và thời gian thực hiện. Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP , ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới (Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Ban hành theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND , ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long);

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch ở địa phương. Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch tại những nơi công cộng như bến tàu, bến phà ngang sông, bến xe, khu vực chợ, công viên, trung tâm văn hóa…;

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh địa phương đưa vào chương trình truyền thanh nội dung qui định của pháp luật có liên quan đến hoạt động du lịch, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển du lịch và định hướng phát triển du lịch của tỉnh;

- Chỉ đạo các xã vận động người dân trồng hoa, kiểng hai bên đường giao thông tạo cảnh quan sạch đẹp, nhất là tại những xã nông thôn mới, đồng thời nhắc nhở các hộ nhà vườn có bán vé phục vụ khách tham quan thực hiện vệ sinh môi trường thông thoáng, sạch sẽ, niêm yết công khai giá vé tham quan.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch được sử dụng từ nguồn chi cho hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên cơ sở lồng ghép với các hoạt động thường xuyên trong năm, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, ngân sách nhà nước sẽ cấp cho những hoạt động phát sinh triển khai thực hiện ngoài kế hoạch hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch kinh phí thực hiện và gửi về thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổng hợp gửi Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ được phân công ; định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch gửi về thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

TỔNG HỢP DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG (GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2030)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch của Quyết định số 1025/QĐ-UBND, ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt danh mục dự án/đề án phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG DU LỊCH

1

Đề án trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, danh nhân và bảo tồn phát huy nghệ thuật truyền thống phục vụ phát triển du lịch

Sở VHTTDL

2016-2018

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

2

Đề án phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái

Sở NN&PTNT, Sở VHTT&DL

2016-2018

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

3

Đề án hỗ trợ phát triển nông sản tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long

Sở NN&PTNT Sở VHTTDL

2016-2018

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

4

Đề án giới thiệu, trưng bày mua bán sản phẩm hàng tiểu thủ công nghiệp phục vụ phát triển du lịch

Sở Công thương

2016-2018

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

5

Đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long

Sở VHTT&DL

2017-2018

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

6

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch Vĩnh Long

Sở KH&ĐT và Sở VHTT&DL

2018

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

7

Dự án nạo vét kênh Mương Lộ và sông Cái Muối

Sở GTVT và Sở VHTT&DL

2017-2020

Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

8

Dự án xây dựng bến tàu du lịch (TP. Vĩnh Long) QĐ số 446/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Bến tàu du lịch (Chủ đầu tư: SVHTT&DL).

UBND TP. Vĩnh Long

2017-2019

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

9

Dự án đầu tư, tôn tạo, mở rộng điểm du lịch quốc gia Văn Thánh Miếu (phường 4, TP. Vĩnh Long)

Sở VHTT&DL

2016-2020

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

10

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Vĩnh Long (đã được phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 26/4/2013), lưu ý ưu tiên cho danh mục dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, tạo việc làm trong lĩnh vực du lịch, xây dựng các khu du lịch sinh thái, xây dựng hạ tầng phát triển du lịch bền vững

Sở TNMT, Sở VHTT&DL và các Sở, ngành, địa phương liên quan

2016-2020

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

11

Xây dựng Logo, Slogan du lịch Vĩnh Long

Sở VHTT&DL

2018

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

12

Chương trình xúc tiến du lịch giai đoạn 2015-2020

Sở VHTT&DL

2018-2020

- Quyết định số 1392/QĐ-UBND, ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành KH Hành động thực hiện NQ 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

13

Dự án đường giao thông phát triển hạ tầng du lịch 4 xã cù lao huyện Long Hồ (đã được phê duyệt tại Quyết định số 440/QĐ-UBND , ngày 02/3/2016)

UBND huyện Long Hồ

2016-2020

Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

14

Dự án xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm)

Sở VHTT&DL

2021-2030

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

15

Dự án chống xói lở Bờ kè khu di tích cấp quốc gia chùa Phước Hậu, huyện Tam Bình

Sở VHTTDL

2019-2020

Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp và các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020.

16

Dự án chống ngập nước sân vận động, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh nhằm phục vụ các giải thi đấu trong tỉnh, khu vực và trong nước.

Sở VHTTDL

2022-2023

Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp và các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020.

17

Dự án nghiên cứu khả thi việc thiết lập các loại hình du lịch: du lịch sinh thái tham quan các loại hình canh tác nông nghiệp nuôi trồng thủy sản

Sở VHTTDL

2023-2024

Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp và các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020.

III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

18

Dự án khu liên hợp Văn hóa, thể thao, du lịch Cái Ngang (huyện Tam Bình)

Mời gọi đầu tư

2016-2020

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

19

Dự án Văn hóa du lịch tâm linh: Thiền viện Vạn Chuông (khu vực 4 xã Cù Lao, huyện Long Hồ)

Mời gọi đầu tư

2017-2020

Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

20

Dự án đường vào khu du lịch Mỹ Hòa (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh)

Mời gọi đầu tư

2017-2020

Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

21

Dự án khu du lịch Mỹ Hòa (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh)

Mời gọi đầu tư

2021-2030

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

22

Dự án khu du lịch sinh thái cồn Đông Hậu (xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình)

Mời gọi đầu tư

2021-2030

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

23

Dự án khu du lịch sinh thái cồn Giông (xã Tân Hội, TP. Vĩnh Long)

Mời gọi đầu tư

2021-2030

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

24

Dự án khu du lịch sinh thái Đồng Phú (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ)

Mời gọi đầu tư

2021-2030

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

25

Dự án khu du lịch sinh thái Quới Thiện (xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm)

Mời gọi đầu tư

2021-2030

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

26

Dự án khu du lịch sinh thái Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

Mời gọi đầu tư

2021-2030

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1025/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1025/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2018
Ngày hiệu lực25/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1025/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1025/QĐ-UBND 2018 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1025/QĐ-UBND 2018 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1025/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành25/05/2018
        Ngày hiệu lực25/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1025/QĐ-UBND 2018 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1025/QĐ-UBND 2018 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Vĩnh Long

         • 25/05/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/05/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực