Quyết định 1029/QĐ-UBND

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1029/QĐ-UBND 2017 bổ sung vùng nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1029/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU SÉT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét đề nghị của: UBND huyện Tân Yên tại Công văn số 697/UBND-TNMT ngày 05/5/2017; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Công văn số 619/BCH-TM ngày 26/5/2017; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 578/SNN-TL ngày 22/5/2017; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 541/SVHTTDL- QLDSVH ngày 24/5/2017; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 377/TTr- TNMT ngày 14/6/2017 và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh), với các nội dung chính sau:

1. Bổ sung 02 khu vục tại xã Liên Chung và xã Việt Lập, huyện Tân Yên vào Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, với tổng diện tích 180.000 m2, tài nguyên dự báo khoảng 1.800.000 m3 (chi tiết theo Phụ lục kèm theo), đđáp ứng nguyên liệu đất sét sản xuất gạch ngói cho dự án Nhà máy gạch tuynel của Công ty cổ phần Đại Thắng.

Lý do điều chỉnh quy hoạch: Căn cứ Công văn số 1395/UBND-ĐT ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Đại Thắng;

2. Các nội dung khác: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Công khai vị trí, tọa độ các khu vực được bổ sung quy hoạch trên trang thông tin điện tử của Sở; chủ trì, phối hợp với các Sở, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch.

2. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Yên và các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Đại Thắng hoàn thiện hồ sơ cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản trong khu vực đã bổ sung vào quy hoạch nêu trên; thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tân Yên; Chủ tịch UBND xã Liên Chung, Chủ tịch UBND xã Việt Lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN. Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP ĐT, ĐT, MT.

KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC:

 KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU SÉT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Địa điểm

Tọa độ khu vực (hệ tọa độ VN2000, KTT107⁰, múi 3)

Loại đất, hiện trạng

Quy mô

Mục đích quy hoạch

Giai đoạn quy hoạch

Ghi chú

Điểm góc

X(m)

Y(m)

Diện tích (m2)

Tài nguyên dự báo (m3)

1

Khu vực Hố Măng, thôn Hậu, xã Liên Chung và khu Núi La, Núi Đình, thôn Um Ngò, xã Việt Lập, huyện Tân Yên

1

2362 601

412 582

Đất rừng sản xuất

130.000

1.300.000

Thăm dò, khai thác

2017 - 2020

Mục đích đáp ứng nguyên liệu sét gạch cho dự án Nhà máy gạch tuynel của Công ty CP Đại Thắng

2

2362 664

412 538

3

2362 822

412 600

4

2362 885

412 592

5

2362 986

412 638

6

2362 902

412 796

7

2362 792

412 791

8

2362 746

412 810

9

2362 743

412 877

10

2362 671

412 937

11

2362 560

412 946

12

2362 451

412 904

13

2362 531

412 579

2

Khu vực Núi Châu, thôn Hương, xã Liên Chung, huyện Tân Yên

14

2362 989

412 086

Đất rừng sản xuất

50.000

500.000

Thăm dò, khai thác

2017 -2020

Mục đích đáp ứng nguyên liệu sét gạch cho dự án Nhà máy gạch tuynel của Công ty CP Đại Thắng

15

2363 019

412 209

16

2362 815

412 388

17

2362 746

412 380

18

2362 758

412 219

19

2362 858

412 109

Tổng cộng (02 khu vực)

 

 

 

 

180.000

1.800.000

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1029/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1029/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực20/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1029/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1029/QĐ-UBND 2017 bổ sung vùng nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1029/QĐ-UBND 2017 bổ sung vùng nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1029/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành20/06/2017
       Ngày hiệu lực20/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1029/QĐ-UBND 2017 bổ sung vùng nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1029/QĐ-UBND 2017 bổ sung vùng nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Giang

           • 20/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực