Quyết định 1037/QĐ-UBND

Quyết định 1037/QĐ-UBND quy định về Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 206/TTr-SNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc ban hành quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hi đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

3. Những trường hợp sau đây không phải bồi thường:

a) Cây trồng, vật nuôi là thủy sản được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Những cây trồng trong chậu, trong bồn, vật nuôi là thủy sản có thể di dời được thì chỉ hỗ trợ chi phí di dời và thiệt hại do di dời, nuôi trồng lại. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét thực tế chi phí di dời, thiệt hại đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng mức tối đa bằng 30% so với giá bồi thường của loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản quy định tại Quyết định này.

c) Đối với cây trồng hằng năm, vật nuôi là thủy sản đã đến thời kỳ thu hoạch thì không bồi thường; trường hợp loại cây hằng năm, vật nuôi là thủy sản chưa đến thời kỳ thu hoạch, nếu dự án chưa thật cấp bách, có thể kéo dài đủ thời gian để thu hoạch thì không bồi thường.

4. Đối với rừng trồng tập trung và rừng tái sinh để lấy gỗ, số lượng cây nhiều hoặc rừng có nhiều chủng loại cây dày đặc, xen kẻ nhau, việc kiểm đếm cây khó khăn, mất nhiều thời gian thì có thể kiểm đếm bằng phương pháp lập rút mẫu với tỷ lệ từ 2% đến 5% để xác định số lượng cây bồi thường, nhưng số lượng cây bồi thường có thời gian trồng từ 2 năm tuổi trở lên thì mật độ tối đa bằng 15.000 cây/ha, có thời gian trồng dưới 2 năm tuổi thì mật độ tối đa bng 20.000 cây/ha. Đối với cây ăn trái phải kiểm đếm cụ thể để xác định số lượng, chủng loại.

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được tận dụng toàn bộ cây trồng được bồi thường để sử dụng hoặc di chuyển đi nơi khác. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu giữ lại cây để sử dụng hoặc làm cảnh quan môi trường thì hai bên tự thỏa thuận mức hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quy định này.

Điều 4. Xử lý những trường hợp phát sinh

Trong từng dự án cụ thể, đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản không có trong quy định tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chịu trách nhiệm tính toán áp dụng đơn giá bồi thường cùng nhóm hoặc tương đương. Trường hợp không áp dụng được đơn giá bồi thường cùng nhóm hoặc tương đương thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị cây trồng, vật nuôi là thủy sản đó theo thực tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.

Trường hợp khi giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản phổ biến trên thị trường tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá bồi thường tại Quyết định này tại thời điểm thu hồi đất, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh giá bồi tờng cho phù hợp.

Điều 5. Xử lý chuyển tiếp

Đối với những phương án bồi thường đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm phương án được phê duyệt.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6 của Quyết định;
- Bộ Tài chính;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN, P.KTTH, P.TH;
- Lưu: VT, dtnh
a.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1037/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

1. Nhóm cây ăn trái: Chia làm 04 loại.

a) Loại A: Cây trồng đang trong thời kỳ trưởng thành, phát triển tốt, cho trái năng suất cao, thời gian trồng từ 5 năm trở lên.

b) Loại B: Cây đang vào thời kỳ sinh trưởng, cho trái năng suất thấp, thời gian trồng từ 3 năm đến dưới 5 năm.

c) Loại C: Cây lão, cây sâu bệnh cho ít trái; cây bắt đầu cho trái, thời gian trồng từ 1 năm đến dưới 3 năm.

d) Loại D: Cây trồng dưới 1 năm.

đ) Riêng cây Đu đủ, Chuối, Chanh dây, Gấc, Sim, Trứng cá phân làm 03 loại:

- Loại A: Cây đang cho trái.

- Loại B: Cây lớn, sắp cho trái.

- Loại C: Cây mới trồng, cây Chuối con.

Bảng giá bồi thường nhóm cây ăn trái:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/cây

STT

Cây trồng

Loại A

Loi B

Loại C

Loại D

1

Sầu riêng các loại

2.222

1.485

774

387

2

Vú sữa

1.881

1.255

657

288

3

Xoài các loại

1.835

1.146

514

220

4

Măng cụt

1.539

954

572

262

5

Bòn bon, Dâu, Chôm chôm, Vải, Bơ

1.377

899

438

185

6

Nhãn các loại

1.300

1.039

517

202

7

Dừa, Thốt nốt

1.091

783

494

211

8

Cam, Quýt, Bưởi, Hồng, Mận, Điều, Sa bô, Lòng mức

1.068

679

308

150

9

Tiêu, Thanh Long

920

605

294

56

10

Mít, Me, Cóc các loại

800

580

360

180

11

Mãng cầu các loại

675

469

293

120

12

Khế, Sa ri, Cau, Sa kê, Lê ki ma, Sơn trà

580

420

240

70

13

Hạnh (Tắc), Chanh, Cà na, Đào tiên

344

239

134

54

14

i, Lý, Lựu, Táo,Tầm ruột, Bồ quân, Cà phê, Ca cao, Ô môi

324

227

123

31

15

Đu đủ

143

88

37

-

16

Chuối, Chanh dây, Gấc, Sim, Trứng cá

64

50

25

-

2. Nhóm cây lấy gỗ: Chia làm 06 nhóm nhỏ như sau:

a) Nhóm 1: Cây gỗ lớn gồm có các loại cây như:

Sao, Dầu rái, Dầu long, Bằng lăng, Bi lời, Cá đuối, Cà đúi, Cà men, Sơn mã, Cy, Chay, Da tây, Nâu, Huỷnh, Răng, Sấu, Sung mã, Tà men, Trai, Trai rừng, Dó bầu, Diệp, Tùng, Viết, Trâm bầu, Tra, Thao lao, Sến, Gõ, Xưa, Bên, Muồng đen.

b) Nhóm 2: Cây ưa sáng mọc nhanh gồm có các loại cây như:

Mù u, Trâm, Sắn, Sung, Sung rừng đen, Sung rừng trắng, Bần, Đầu heo, Bứa, Bình linh, Con cang, Luồng tuống, Miên, Mít rừng, Nhãn rừng, Rội, Sơn, Sết, Tà sết, Thị rừng, Dương, Bàng, Phượng, Còng, Sầu đâu, Xoan, Chôm chôm rừng, Măng khe, Nhọc, Tung, Xương máu, Bàng, cao su, Xanh, Lộc vừng, Lụa, Mắm, Me nước, Vẹt, Trôm, Lâm dồ, Xà cừ.

c) Nhóm 3: Cây tạp gồm có các loại cây như:

Gòn, Gừa, Sộp, Bồ đề, Ván ngựa, Si, Bã đậu, Gáo, Bình bát, Bông bụt, Bông giấy, Bông trang, Càri, Cau kiễng, Chồi mòi, Cò ke, Dâu tằm ăn, Điên điển, Điệp, Đinh lăng, Đỗ trọng, Đũng đỉnh, Hoa sứ, Hoa sữa, Hoàng anh, Hoàng hậu, Mai, Nguyệt quế, Nhàu, Quao, Sa kê, So đũa, Trà là, Vông nem, cây kiểng trồng dưới đất, cây tạp khác.

Đối với 03 nhóm trên được chia ra làm 05 loại xác định theo đường nh của cây như sau:

+ Loại A: Đường kính lớn hơn 35 cm;

+ Loại B: Đường kính từ 21 đến 35 cm;

+ Loại C: Đường kính từ 10 đến nhỏ hơn 21 cm;

+ Loại D: Đường kính từ 5 cm đến nhỏ hơn 10 cm;

+ Loại E: Đường kính nhỏ hơn 5 cm.

Bảng giá bồi thường cho nhóm cây lấy gỗ lớn, cây ưa sáng mọc nhanh, cây tạp khác:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/cây

Stt

Cây trồng

Loại A

Loại B

Loại C

Loại D

Loại E

1

Nhóm cây gỗ lớn

750

310

190

70

38

2

Nhóm cây ưa sáng mọc nhanh

270

145

110

45

25

3

Nhóm cây tạp khác

160

150

80

45

25

d) Nhóm 4: Gồm có cây Tràm Bông vàng, cây Bạch đàn, cây Keo lai, cây Cừ tràm, cây Đước trồng riêng lẻ.

Chia ra làm 05 loại xác định theo đường kính của cây như sau:

+ Loại A: Đường kính lớn hơn 20 cm;

+ Loại B: Đường kính từ 11 đến 20 cm;

+ Loại C: Đường kính từ 5 đến nhỏ hơn 11 cm;

+ Loại D: Đường kính từ 3 đến nhỏ hơn 5 cm;

+ Loại E: Đường kính nhỏ hơn 3 cm.

Đường kính được xác định từ mặt đất hiện hữu lên đến vị trí 1,3m của thân cây.

Cây Tràm Bông vàng, cây Bạch đàn, cây Keo lai, cây Tràm, cây Đước trồng riêng llà cây trồng có diện tích dưới 3.000m2 tính cho một tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân; trồng không liền lô, liền khoảnh.

Bảng giá bồi thường cho cây Tràm Bông vàng, cây Bạch đàn, cây Keo lai, cây Tràm, cây Đước trồng riêng lẻ:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/cây

Stt

Cây trồng

Loại A

Loi B

Loại C

Loại D

Loi E

1

Tràm Bông vàng

115

60

35

16

7

2

Bạch đàn, Keo lai

85

45

28

16

7

3

Tràm, Đước

60

40

21

16

7

đ) Nhóm 5: Cây Tre, cây Trúc, cây Dừa nước.

- Cây Tre, cây Trúc được chia ra làm 04 loại xác định theo số lượng cây của bụi như sau:

+ Loại A: Bụi từ 20 cây trở lên;

+ Loại B: Bụi từ 10 cây đến 19 cây;

+ Loại C: Bụi từ 3 cây đến 9 cây;

+ Loại D: Bụi dưới 3 cây.

Bảng giá bồi thường cho cây Tre, cây Trúc:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/bụi

Stt

Cây trồng

Loại A

Loại B

Loại C

Loại D

1

Tre

380

300

220

30

2

Trúc

220

160

90

20

- Cây Dừa nước tính bình quân giá 25.000 đồng/m2 (không tính diện tích đất trống).

e) Nhóm 6: Cây Tràm Bông vàng, cây Bạch đàn, cây Keo lai, cây Cừ tràm, cây Đước trồng tập trung.

Cây Tràm Bông vàng, cây Bạch đàn, cây Keo lai, cây Cừ tràm, cây Đước trồng tập trung là cây trồng có diện tích trồng từ 1.000m2 trở lên tính cho một tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân; cây trồng phải liền lô, liền khoảnh. Mức giá bồi thường như sau:

Chia ra làm 03 loại xác định theo đường kính như sau:

+ Loại A: Đường kính từ 5 cm trở lên;

+ Loại B: Đường kính từ 3 cm đến nhỏ hơn 5 cm;

+ Loại C: Đường kính dưới 3 cm.

Đường kính được xác định từ mặt đất hiện hữu lên đến vị trí 1,3m của thân cây.

Bảng giá bồi thường cho Tràm Bông vàng, cây Bạch đàn, cây Keo lai:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/cây

Stt

Cây trồng

Loi A

Loi B

Loi C

1

Tràm Bông vàng

25

11

5

2

Bạch đàn, Keo lai

20

11

5

Bảng giá bồi thường cho cây Tràm:

Đơn vị tính: Ngàn đồng /cây

Stt

Phân loại

Đường kính (cm)

Chiều cao (m)

Giá bồi thường

1

Cây Tràm loại 1

Từ bằng hoặc lớn hơn 7

Từ bằng hoặc lớn hơn 4

10

2

Cây Tràm loại 2

Nhỏ hơn 7

Nhỏ hơn 4

4

Bảng giá bồi thường cho cây Đước:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/cây

Stt

Cấp cây

Đường kính (cm)

Chiều cao (m)

Giá bồi thường

1

Cây cấp 2 trở lên

Từ bằng hoặc lớn hơn 8

Từ bng hoặc lớn hơn 4

10

2

Dưới cây cấp 2

Nhỏ hơn 8

Nhỏ hơn 4

4

3. Đối với cây hàng năm:

Cây hàng năm được chia làm 3 loại như sau:

a) Loại A: Cây cho năng suất cao nhất.

b) Loại B: Cây cho năng suất trung bình.

c) Loại C: Cây cho năng suất kém.

Bảng giá bồi thường cho cây hàng năm:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/m2

Stt

Loại cây

Đvt

Giá bồi thường

Loại A

Loi B

Loại C

1

Thơm, Khóm

m2

12

9

6

2

Các loại Khoai, Bp, Đậu phng, t, Chè xanh, Sâm dây.

m2

10

8

5

3

Mía

m2

8

6

4

4

Rau muống, Bông sen, Bông súng, Rau màu các loại

m2

5

4

2,5

5

Thuốc lá, Cây thuốc nam, Lá dứa, dây Trầu

m2

4

3

2

6

Lúa

m2

5

4

3

7

Hoa các loại trồng thành vườn

m2

5

3

2

Đối với loại cây trồng phải lên líp thì diện tích cây trồng phải bồi thường chỉ tính phần diện tích đất lên líp (không tính diện tích đất mương).

4. Đối với vật nuôi là thủy sản:

a) Đối với phương pháp nuôi thâm canh: Mức giá bồi thường từng loại thủy sản như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/m2

Stt

Loại thủy sản

Giá bồi thường

I

Thủy sản nước ngọt

 

1

Ba ba, Rùa, Rắn

60

2

Cá Thác lác cườm

55

3

Cá Lóc, Ếch

48

4

Cá Tai tượng

33

5

Cá Trê lai

32

6

Cá Trê vàng

20

7

Cá Điêu hồng

17

8

Cá Chép, cá Sặc, cá Tra, cá Rô Phi

15

II

Thủy sản nước mặn

 

1

Tôm Thẻ chân trắng

59

2

Tôm Sú, tôm Càng xanh

36

3

Cua biển

25

b) Đối với phương pháp nuôi quảng canh: Do năng suất thu hoạch và chi phí thấp hơn phương pháp nuôi thâm canh nên giá bồi thường từng loại thủy sản tính bằng 40% so với giá bồi thường theo phương pháp nuôi thâm canh./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(27/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1037/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (27/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản Kiên Giang

            • 07/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực