Quyết định 1065/QĐ-UBND

Quyết định 1065/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1065/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND thành phố Đà Lạt tại Tờ trình số 1379/TTr-UBND ngày 29/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 207/TTr-STNMT ngày 25/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đà Lạt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục 1.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất theo Phụ lục 2.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục 3.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo Phụ lục 4.

(Chi tiết theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Đà Lạt đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTThU, TTHĐND thành phố Đà Lạt;
- Phòng TN&MT thành ph
Đà Lạt;
- Phân viện QH&TKNN;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 4

Phường 5

Phường 6

Phường 7

Phường 8

Phường 9

Phường 10

Phường 11

Phường 12

Xã Xuân Thọ

Xã Xuân Trường

Xã Trạm Hành

Xã Tà Nung

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(20)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

39.445,72

178,92

125,51

2.737,61

2.926,79

3.483,31

171,68

3.443,08

1.786,61

468,46

1.372,26

1.653,84

1.244,05

6.266,21

3.452,65

5.565,92

4.568,83

1

Đất nông nghiệp

NNP

34.349,64

0,00

0,19

2.294,64

2.235,54

3.120,06

26,15

2.958,15

1.235,32

64,42

1.015,81

1.367,45

1.094,21

6.022,57

3.223,05

5.323,61

4.368,48

1.1

Đất trồng lúa

LUA

18,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,15

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5.951,73

 

 

216,90

221,26

849,90

25,91

1.129,74

360,93

44,80

267,95

503,48

413,82

1.530,03

62,31

88,60

236,11

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7.371,14

0,00

0,19

127,37

71,27

173,04

0,24

341,73

1,23

1,17

273,57

327,65

2,49

791,28

1.480,77

2.175,72

1.603,42

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

16.540,69

 

 

1.831,94

1.943,01

1.874,20

 

1.478,75

728,80

 

472,32

536,32

663,09

316,98

1.125,18

3.059,28

2.510,81

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

399,79

 

 

118,42

 

 

 

 

120,77

18,45

1,97

 

13,54

126,63

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

4.035,36

 

 

 

 

222,93

 

 

 

 

 

 

 

3.257,64

554,79

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

32,79

 

 

 

 

 

 

7,93

23,59

 

 

 

1,26

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.096,08

178,92

125,32

442,97

691,25

363,25

145,53

484,93

551,29

404,04

356,45

286,38

149,84

243,65

229,60

242,31

200,35

2.1

Đất quốc phòng

CQP

254,91

1,25

7,24

2,16

1,64

23,81

 

2,75

22,58

137,03

2,02

15,60

6,25

 

20,24

12,34

 

2.2

Đất an ninh

CAN

28,46

1,78

0,13

2,53

0,44

4,84

0,03

12,79

0,14

1,04

0,97

3,60

0,04

0,03

0,11

 

 

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

17,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,19

 

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

337,33

6,67

2,61

100,77

73,59

10,20

1,41

30,29

16,62

20,48

33,70

14,18

4,51

6,10

7,80

 

8,40

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

37,18

 

 

1,74

3,23

 

 

1,02

1,75

1,22

0,06

12,04

 

3,62

 

9,18

3,31

2.6

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

4,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,73

 

 

 

 

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.507,97

90,17

38,57

153,86

102,93

81,15

43,58

209,73

132,59

53,40

109,22

75,22

60,69

88,63

59,09

144,54

64,57

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

38,68

 

 

 

10,39

 

 

 

0,14

 

27,56

 

0,54

 

0,05

 

 

2.9

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

5,31

 

 

2,10

 

1,33

 

 

0,97

0,91

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

12,57

 

 

 

 

12,55

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

253,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,26

93,29

38,86

56,43

2.12

Đất ở tại đô thị

ODT

1.444,93

20,53

64,72

117,32

160,99

111,78

88,27

135,95

273,43

172,71

106,12

141,47

51,64

 

 

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

34,27

2,05

1,83

4,73

9,13

0,07

0,30

0,55

2,83

1,86

8,62

0,33

0,24

0,45

0,12

0,31

0,86

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

11,64

0,05

0,02

6,51

0,33

0,26

1,14

 

0,26

0,84

1,25

0,32

0,53

0,03

0,03

0,08

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

121,75

1,58

5,70

32,63

4,55

15,02

6,03

18,15

8,26

2,95

14,06

4,12

1,06

1,11

2,12

1,57

2,84

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

145,20

 

 

0,14

0,99

40,97

 

23,68

 

 

21,15

5,49

9,03

14,44

17,75

7,89

3,66

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

57,99

 

 

 

 

30,64

 

19,02

 

 

 

 

 

8,33

 

 

 

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

5,35

0,03

0,12

0,26

0,25

0,17

0,18

1,60

0,55

0,46

0,32

0,24

0,04

0,32

0,54

0,28

 

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

101,73

11,28

3,33

5,48

49,49

0,49

1,70

0,09

15,30

0,70

13,69

 

 

0,17

0,02

 

 

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

13,02

0,39

0,13

1,37

0,63

0,47

0,68

1,14

0,94

0,06

2,99

1,39

0,14

1,16

1,22

0,32

 

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

190,01

0,22

 

11,18

4,43

20,46

2,21

28,17

9,99

4,81

13,18

7,42

4,92

43,74

8,17

3,26

27,84

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

472,00

42,92

0,93

0,19

268,24

9,02

 

 

64,94

5,57

1,52

0,22

10,21

10,27

19,06

6,49

32,43

6

Đất đô thị*

DDL

19.592,13

178,92

125,51

2.737,61

2.926,80

3.483,31

171,67

3.443,08

1.786,61

468,46

1.372,26

1.653,84

1.244,05

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tng hợp khi tính tng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vhành chính

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 4

Phường 5

Phường 6

Phường 7

Phường 8

Phường 9

Phường 10

Phường 11

Phường 12

Xã Xuân Th

Xã Xuân Trường

Xã Trạm Hành

Xã Tà Nung

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(20)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Đất nông nghiệp

NNP

232,71

 

0,50

23,22

8,94

0,09

5,69

16,22

77,97

1,04

2,96

13,62

18,09

0,24

0,30

60,08

3,73

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

138,59

 

0,50

17,91

4,37

 

5,69

1,23

77,89

1,04

2,96

9,54

17,22

0,24

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

65,72

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

3,76

 

 

0,30

60,08

0,57

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

28,34

 

 

4,32

4,57

0,09

 

14,99

0,08

 

 

0,32

0,87

 

 

 

3,10

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

50,03

2,00

 

12,47

0,14

 

5,10

4,50

21,05

0,56

0,12

3,60

0,49

 

 

 

 

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

12,53

1,50

 

5,25

0,14

 

 

 

5,50

0,03

0,12

 

 

 

 

 

 

2.,2

Đất tại đô thị

ODT

36,90

0,50

 

7,00

0,00

 

5,10

4,50

15,55

0,15

 

3,60

0,49

 

 

 

 

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,60

 

 

0,22

 

 

 

 

 

0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Đơn vị tính: ha

Số TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vhành chính

Phường 2

Phường 3

Phường 4

Phường 5

Phường 6

Phường 7

Phường 8

Phường 9

Phường 10

Phường 11

Phường 12

Xã Xuân Th

Xã Xuân Trường

Xã Trạm Hành

Xã Tà Nung

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

 

316,79

1,36

33,19

17,26

19,46

7,05

31,60

84,99

2,86

8,57

18,42

20,32

5,37

0,81

61,29

4,23

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

199,91

0,73

24,02

12,68

12,15

7,05

16,31

84,91

2,86

4,81

14,18

19,45

0,74

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

83,59

0,63

4,85

 

6,97

 

0,30

 

 

3,76

3,92

 

 

0,81

61,29

1,06

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

28,34

 

4,32

4,57

0,09

 

14,99

0,08

 

 

0,32

0,87

 

 

 

3,10

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

4,88

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

4,63

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Đơn vị tính: ha

S thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường 3

Phường 4

Phường 12

Xã Xuân Thọ

Xã Xuân Trường

Xã Trạm Hành

Xã Tà Nung

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(20)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp

NNP

181,88

41,18

115,89

0,19

16,81

0,41

6,19

1,21

1.1

Đất rừng phòng hộ

RPH

165,07

41,18

115,89

0,19

 

0,41

6,19

1,21

1.2

Đất rừng sản xuất

RSX

16,81

 

 

 

16,81

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1065/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1065/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1065/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1065/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1065/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1065/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1065/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1065/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt Lâm Đồng

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực