Quyết định 1086/QĐ-UBND

Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 với đường tránh Quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/500

Nội dung toàn văn Quyết định 1086/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1086/-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 32 VỚI ĐƯỜNG TRÁNH QUỐC LỘ 32 ĐOẠN QUA THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TỶ LỆ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 5340/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỷ lệ 1/5.000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 983/TTr-QHKT-HTKT ngày 13/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 với đường tránh Quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỷ lệ 1/500, do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành ngày 17/01/2018, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 0,5km, thuộc địa bàn thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): giao với đường Quốc lộ 32 tại khoảng Km54+500.

- Điểm cuối tuyến (điểm 3): giao với tuyến đường tránh Quốc lộ 32 tại khoảng Km1+100.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực (loại đường khu vực).

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

Chiều rộng mặt cắt ngang đường điển hình B=23m, gồm: lòng đường rộng 11 m, hè hai bên rộng 2x6m (thành phần cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định theo Dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt).

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua điểm 1, 2 và 3 được xác định bởi các điểm tọa độ, điểm khng chế, các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hợp phương pháp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông: các nút giao ct trên tuyến đường là nút giao cùng mức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt;

Giao UBND huyện Ba Vì chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý xây dựng hai bên tuyến đường theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Ba Vì; Chủ tịch UBND thị trấn Tây Đằng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Văn Chiến, các phòng: KT, TKBT, ĐT(Thực, Hải, Năng);
- Lưu VT, ĐT
A1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1086/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1086/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2018
Ngày hiệu lực09/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1086/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1086/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1086/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1086/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành09/03/2018
        Ngày hiệu lực09/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1086/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1086/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 Hà Nội

            • 09/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực