Quyết định 1103/QĐ-UBND

Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1103/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN ĐĂK HÀ, HUYỆN ĐĂK HÀ, THUỘC DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN, GIAI ĐOẠN II, TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1294/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 và số 1003/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn II, tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1929/TTr-SYT ngày 01/8/2016 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 25/8/2016 (kèm theo Thông báo kết quả thm định thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình tại các Văn bản: Số 96/SXD-QLXD ngày 01/02/2016 và số 865/SXD-QLXD ngày 26/7/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (có Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình kèm theo) với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum.

- Loại công trình: Công trình Y tế.

- Cấp công trình: Cấp III.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

4. Đơn vị thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Trung.

5. Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế công trình:

a) Nhà Trạm: Diện tích xây dựng 250m2.

- Móng trụ, ging móng, cột, dầm, sàn, sê nô, lanh tô, ô văng bê tông cốt thép đá 10x20 Mác 200; móng tường xây đá chẻ.

- Nền nhà lát gạch Liên doanh Ceramic 500x500, mặt bậc cấp trát Granitô.

- Tường xây gạch tiêu chuẩn 6 l; trát vữa xi măng dày 15mm; tường trong và ngoài nhà bả matit, lăn sơn; tất cả tường mặt bên trong các phòng p gạch men trng 250x400 cao 1,6m vữa xi măng Mác 75.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 4zem, xà gồ thép C.

- Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt, kính trắng.

- Hệ thống điện, nước hoàn chỉnh.

b) Nhà phụ trợ: Diện tích xây dựng 37m2.

- Móng xây đá chẻ, giằng móng, dầm, sê nô, giằng tường, lanh tô, ô văng đbê tông cốt thép.

- Nền lát gạch Liên doanh 500x500, mặt bậc cấp trát Granitô.

- Phòng vệ sinh, phòng bếp ốp gạch men trắng 250x400 cao 1,6m.

- Trụ, tường xây gạch tiêu chuẩn; tường trong và ngoài nhà bả matit, lăn sơn; trần nhựa, đà trn gỗ.

- Mái lp tôn sóng vuông, xà g thép C.

- Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt, kính trắng.

- Hệ thống điện, nước hoàn chỉnh.

c) Nhà để xe máy: Diện tích 37m2.

Nền bê tông, khung thép tròn đmái, mái lợp tôn, xà gồ thép hình.

d) Cổng - Tường rào:

- Mặt trước: Tường rào song sắt, cổng đy.

- Mặt xung quanh: Tường rào xây gạch 6 lỗ.

e) Giếng nước: Sâu 15m, sân giếng láng va xi măng, thành giếng xây gạch, buy giếng bê tông cốt thép.

g) Hố đốt rác: Thể tích 4m3, thành xây gạch 2 lỗ, trát va xi măng.

h) Sân bê tông, Vườn thuốc nam: Diện tích sân bê tông 284m2; bó vỉa xây sạch 2 lỗ; nền bê tông lót đá 40x60 Mác 50 và bê tông mặt nền đá 10x20 Mác 200, ct roon 3x3m.

6. Quy chun, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: Sở Xây dựng thm định tại các Văn bản: Số 96/SXD-QLXD ngày 01/02/2016 và số 865/SXD-QLXD ngày 26/7/2016.

7. Tổng dự toán xây dựng công trình:

Đơn vị tính: đồng

Hạng mục chi phí

Tổng mức dự toán

Chi phí xây dựng

1.997.557.562

Chi phí quản lý dự án

35.138.853

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

110.685.983

Chi phí khác

102.047.368

Chi phí dự phòng

179.634.381

Tổng cộng

2.425.064.147

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, giá trị trình phê duyệt và tính hiệu quả của công trình trên.

- Có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án xây dựng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định công trình trên.

Điều 3. Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (CVP, PVPHTKT);
- Lưu: VT, HTKT4
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1103/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1103/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2016
Ngày hiệu lực19/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1103/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1103/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1103/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1103/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Đức Tuy
        Ngày ban hành19/09/2016
        Ngày hiệu lực19/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1103/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1103/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Kon Tum 2016

            • 19/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực