Quyết định 1115/QĐ-UBND

Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1115/QĐ-UBND Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền li người tiêu dùng ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 386/SCT-QLTM ngày 05/4/2017 về việc ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (B/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HDNĐ t
nh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Hội Bảo vệ QLNTD t
nh;
- Hiệp hội doanh nghiệp t
nh;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM.
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận được ĐT;

+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức xã hội và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần, bảo đảm công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn: 2016 - 2020 và các quy định, của pháp luật có liên quan.

2. Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020 như sau:

- Bảo đảm tối thiểu 80% cán bộ quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội là hội viên Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ cấp tỉnh đến cấp huyện; hơn 90% tổ phức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, hiểu biết về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bảo đảm trên 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 90% vụ việc được tiếp nhận.

- 13/13 huyện, thị xã, thành phố có Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hình thành hệ thống đường dây nóng nhằm tư vấn, giải đáp, hỗ trợ người tiêu dùng với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

3. Phạm vi, đối tượng

- Chương trình bao gồm các hoạt động đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm các Chương trình, kế hoạch, nội dung đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được phê duyệt hàng năm để thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các hoạt động khác quy định tại Quyết định này.

- Các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng trên địa bàn tnh.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, sự chỉ đạo của các bộ, ngành, TW và chủ đề do Bộ Công Thương phát động: UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3 hàng năm.

- Các ngành chức năng, các địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động Chương trình, huy động tối đa nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày quyn của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3 và lồng ghép phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, đơn vị.

2. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách và pháp luật bảo vệ quyền Iợi người tiêu dùng

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng thông qua các hoạt động như: Hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn; tuyên truyền trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống thông tin cấp huyện, cấp xã và các phương tiện thông tin đại chúng khác; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các chương trình, sự kiện và bằng nhiều hình thức khác.

- Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các huyện, thành phố, thị xã theo các văn bản hiện hành của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ sở.

- Tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người tiêu dùng về cách thức mua hàng, các dấu hiệu nhận biết hàng thật và hàng giả, hàng kém chất lượng; quy trình, cách thức thực hiện phản ánh, khiếu nại đến các cơ quan chức năng khi quyền của người tiêu dùng bị xâm phạm hoặc khi phát hiện các hiện tượng vi phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng, của xã hội.

- Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác về các hành vi, vi phạm quyền của người tiêu dùng. Đăng tải thông tin trên các website của các sở, ngành, địa phương và phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm về quyền lợi người tiêu dùng.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho các cán bộ, đối tượng làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm ít nhất tổ chức được 01 đến 02 lớp cho các đối tượng cán bộ quản lý nhà nước các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức xã hội và các đơn vị khác có liên quan tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Các trường học, các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đối tượng là học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để cử cán bộ, công chức, cán bộ Hội làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức hàng năm.

4. Thành lập các tổ chức hòa giải, Hội bảo vệ quyền li người tiêu dùng

- Thành lập các tổ chức hòa giải tại Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và ở các huyện, thành phố, thị xã theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, hòa giải, giải quyết tranh chp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Triển khai thực hiện tốt Công văn số 4287/UBND-TM ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện; phấn đấu đến năm 2020 có 13/13 huyện, thành phố, thị xã thành lập tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người: tiêu dùng cấp tỉnh và cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa (trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ...), nhãn mác hàng hóa, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng…; xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Tăng cường khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức xã hội và các đơn vị liên quan tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng đúng quy định của pháp luật.

- Các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, phát hiện xử lý kịp thời, kiên quyết và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh những mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, gian lận, lừa dối người tiêu dùng để công chúng nhận biết, cảnh giác, phát hiện và báo cho cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

6. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

- Nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn cho lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao chất lượng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh...

- Chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động quảng bá, khuyến mại, tư vấn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng theo đúng quy định pháp luật.

- Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng quy trình, tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quy trình, tiêu chuẩn về giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu các khiếu nại của người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng theo quy định, của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản liên quan khác.

7. Các hoạt động khác

Các hoạt động khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị và đúng quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: Ngân sách nhà nước các cấp; đóng góp của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí

a) Đối với nguồn ngân sách thực hiện Chương trình

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn được giao trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và huy động các nguồn hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chủ động bố trí kinh phí để thực hiện theo quy định.

b) Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hàng năm; đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đúng quy định, kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

- Hàng năm tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 theo chủ đề do Bộ Công Thương phát động, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả triển khai thực hiện Chương trình hàng năm và cả giai đoạn.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc định hướng và tuyên truyền sâu rộng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Hà Tĩnh và các địa phương thực hiện viết bài, đưa tin những tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

3. SKhoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ ngành; xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có liên quan, kiểm tra, đánh giá và công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

4. SY tế

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ ngành.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các phòng chức năng, các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và các hoạt động dịch vụ khác có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng phóng sự, chuyên mục, bản tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước cũng như các vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020.

6. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

- Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan về các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với Sở Công Thương, các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác vận động thành lập tổ chức Hội ở các địa phương.

- Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3 hàng năm.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo sát thực tế, tập hợp ý kiến, phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện quyền của người tiêu dùng; kết nối với hệ thống tư vấn, hướng dẫn vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý cạnh tranh, Sở Công Thương và các cơ quan, tổ chức liên quan khác.

7. Các sở, ban, ngành khác

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ nội dung Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định tại Chương trình này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phối hợp tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng và triển khai Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 - 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp với mục tiêu, nội dung hoạt động của Chương trình và tình hình thực tế của địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo chức năng và thẩm quyền.

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng/Quản lý đô thị... và các phòng, ngành liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người tiêu dùng về thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng kế hoạch và xúc tiến thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật, Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

9. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật có liên quan nhằm để đảm bảo chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa, dịch vụ và các nội dung khác liên quan đến cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan.

- Chấp hành quyết định thu hồi hàng hóa, hoạt động dịch vụ trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp thuộc diện phải thu hồi và chịu chi phí để tiêu hủy hàng hóa trong trường hợp hàng hóa phải tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tổ chức thực hiện Chương trình này; định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình. Giao Sở Công Thương tng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để được hướng dẫn xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1115/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1115/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực24/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1115/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1115/QĐ-UBND Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1115/QĐ-UBND Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh 2017 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1115/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýDương Tất Thắng
        Ngày ban hành24/04/2017
        Ngày hiệu lực24/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1115/QĐ-UBND Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh 2017 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1115/QĐ-UBND Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh 2017 2020

         • 24/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực