Quyết định 1136/QĐ-BHXH

Quyết định 1136/QĐ-BHXH năm 2014 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1136/QĐ-BHXH 2014 điều chỉnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội 2012 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1136/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012-2015

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 491/BTTTT-ƯDCNTT ngày 25/02/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-BHXH ngày 02/07/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 2, khoản 3, mục VII Kinh phí và lộ trình thực hiện trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015 ban hành tại Quyết định số 714/QĐ-BHXH ngày 02/07/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015 như sau:

1. Tại khoản 2: Tổng hợp kinh phí các dự án trong kế hoạch

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Tên dự án/ đề án

Kinh phí

A

NHÓM DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ CSDL CHUYÊN NGÀNH

495.83

B

NHÓM DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

864.80

C

CHI HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT

17.50

TNG CỘNG (A + B + C)

1378.13

2. Tại khoản 3: Chi tiết các dự án và lộ trình thực hiện

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

Tên dự án/đề án (sau khi điều chỉnh)

Kinh phí

A

NHÓM DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ CSDL CHUYÊN NGÀNH

495.83

I

Nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ giai đoạn trước mắt

12.13

1

Nâng cấp VSA

1.50

2

Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS 5.0 (Bao gồm 3 phần mềm: QLTHU; QLST; ODTS)

3.70

3

Tiếp nhận Hồ sơ

0.33

4

Xây dựng phần mềm Quản lý chi trả theo Quyết định 488/QĐ-BHXH

1.00

5

Nâng cấp các Phần mềm để đáp ứng Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

4.10

6

Bảo trì các phần mềm nghiệp vụ

1.50

II

Xây dựng mới và triển khai phần mềm nghiệp vụ

179.60

7

Phần mềm nghiệp vụ BHXH (Đã được phê duyệt Báo cáo NCKT năm 2010)

91.10

8

Triển khai Phần mềm Quản lý các hoạt động nghiệp vụ BHXH tại 60 tỉnh / thành phố (phục vụ triển khai phần mềm lõi)

60.00

9

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

5.50

10

Xây dựng Hệ thống thông tin giám định BHYT giai đoạn 1

23.00

III

Xây dựng mới một số phần mềm thiết yếu khác

90.10

11

Xây dựng phần mềm Quản lý nhân sự; thi đua khen thưởng

1.35

12

Xây dựng các phần mềm Quản lý tài sản

0.37

13

Đầu tư hạ tầng và triển khai dịch vụ công trên mạng Internet trên phạm vi toàn quốc

88.00

14

Phần mềm nhận dạng thông tin báo cáo giấy phục vụ đối chiếu hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

0.38

IV

Xây dựng CSDL ngành (Nhập dữ liệu)

207.00

15

Bổ sung hoàn thiện CSDL về người tham gia BHXH, BHYT 60 tỉnh, thành phố (bao gồm thông tin cấp mã định danh)

207.00

V

Xây dựng mới nhóm dịch vụ trung tâm

7.00

16

Triển khai ứng dụng chữ ký số

7.00

B

NHÓM DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

864.80

1

Nâng cấp các mạng LAN tại trụ sở BHXH các cấp

19.70

2

Mua sắm thiết bị mạng LAN/WAN

42.00

3

Thuê đường truyền cấp tỉnh - huyện

102.40

4

Thuê đường truyền cấp TW - tỉnh

12.40

5

Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến ngành BHXH

29.30

6

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Ngành và 3 đơn vị triển khai phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH

83.00

7

Mua sắm máy chủ tập trung của ngành

52.00

8

Mua sắm máy tính PC

120.00

9

Mua bản quyền phần mềm Antivirus

14.00

10

Mở rộng năng lực phòng máy chủ tại BHXH 60 tỉnh/ thành phố (phục vụ triển khai phần mềm lõi)

390.00

C

CHI HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT

17.50

1

Chi hoạt động của Hội đồng tư vấn, Tổ chuyên gia tư vấn, Hội thảo, Họp Ban Chỉ đạo CNTT, Báo cáo

0.30

2

Nghiên cứu khảo sát; ban hành các văn bản quy phạm phát luật, chính sách, quy chuẩn phục vụ phát triển ứng dụng CNTT ngành

0.40

3

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của BHXH giai đoạn 2016-2020

3.00

4

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ứng dụng Công nghệ thông tin; nhân lực vận hành đảm bảo hệ thống

3.00

5

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng phần mềm tin học văn phòng cho CC, VC toàn Ngành

10.80

TNG CỘNG (A + B + C)

1378.13

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT(03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1136/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1136/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2014
Ngày hiệu lực31/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1136/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1136/QĐ-BHXH 2014 điều chỉnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội 2012 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1136/QĐ-BHXH 2014 điều chỉnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội 2012 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1136/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành31/10/2014
        Ngày hiệu lực31/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1136/QĐ-BHXH 2014 điều chỉnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội 2012 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1136/QĐ-BHXH 2014 điều chỉnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội 2012 2015

         • 31/10/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/10/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực