Quyết định 1139/QĐ-BBCVT

Quyết định 1139/QĐ-BBCVT năm 2006 về việc phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1139/QĐ-BBCVT phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1139/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ DẢI SỐ THUÊ BAO CỐ ĐỊNH NỘI HẠT

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2006;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Xét đề nghị của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực tại công văn số 6414/CV-EVNTel-KT ngày 11/12/2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt cho Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) để cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt tại các tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hải Phòng theo quy định như sau:

- Bắt đầu bằng 26, 28; độ dài 7 chữ số.

- Kết hợp với mã vùng của từng vùng tạo thành số quốc gia có nghĩa.

Bộ Bưu chính, Viễn thông có thể thay đổi hoặc thu hồi số đã phân bổ theo các quy định về quản lý và quy hoạch đánh số viễn thông quốc gia.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực có trách nhiệm nộp phí sử dụng kho số viễn thông theo quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan đưa các số trên vào khai thác, đồng thời thông báo và hướng dẫn cho khách hàng việc sử dụng số mới này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ Viễn thông.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1139/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1139/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2006
Ngày hiệu lực14/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1139/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 1139/QĐ-BBCVT phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1139/QĐ-BBCVT phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1139/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Lê Nam Thắng
        Ngày ban hành14/12/2006
        Ngày hiệu lực14/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1139/QĐ-BBCVT phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1139/QĐ-BBCVT phân bổ dải số thuê bao cố định nội hạt

            • 14/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực