Quyết định 1157/QĐ-UBND

Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2017 dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ thực hiện do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1157/QĐ-UBND 2017 dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1157/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

DỰ ÁN LẮP DỰNG TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TẠI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN CHO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU HUỆ THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; số 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 637/TTr-SKHĐT ngày 02/4/2017 và hồ sơ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ về xin chủ trương thực hiện dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chủ trương đầu tư dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ thực hiện, với nội dung sau:

1. Tên: Dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ.

- Địa chtrụ sở chính: Ngõ 128, tổ 24, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

- Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600260166, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 18/8/2000; thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2016

- Điện thoại: 0280 6252888

Email: Huuhuetn@gmail.com

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Đào Hữu Huệ

Giới tính: Nam

Chức vụ: Giám đốc

Sinh ngày: 08/08/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân số 091595863 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 11/10/2007.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 24, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: Tổ 24, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

3. Hình thc đầu tư: 100% vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước.

4. Mục tiêu đầu tư: Lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm để tạo ra các chủng loại bê tông chất lượng cao, tăng sản lượng lên gấp nhiều lần để nhằm đáp ứng được các yêu cầu về mặt chất lượng và slượng của các công trình.

5. Địa đim thực hiện dự án: Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

6. Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: Công suất sản xuất bê tông thương phẩm 60m3/h

- Quy mô kiến trúc xây dựng:

+ Tổng diện tích khu đất là 9.900 m2

+ Tổng diện tích xây dựng: 475,6 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 475,6 m2

+ Mật độ xây dựng: 4,8%

+ Hệ số sử dụng đất: 0,05 lần

+ Chiều cao công trình: Tối đa 18m

7. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 9.900 m2

8. Tổng mức đầu tư dự án: Dự kiến khoảng 24,718 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 14,718 tỷ đồng (tương đương 59,5 % tổng mức đầu tư dự án).

- Vốn vay các tổ chức tín dụng: 10 tỷ đồng (tương đương 40,5 % tổng mức đầu tư dự án).

10. Thời gian và tiến độ thực hiện:

- Quý I/2017: Hoàn thiện hồ sơ đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Quý II/2017: Xây dựng và đi vào sản xuất, kinh doanh.

11. Thời hạn hoạt động của dự án: 15 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

12. Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:

Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế và nhu cầu hiện tại về Bê tông thương phẩm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Dự án được thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, đóng góp ngân sách Nhà nước qua thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp; tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động địa phương.

13. Về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên khi đáp ứng các điều kiện, quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến nh vực xây dựng, đảm bảo quy chuẩn về đầu tư xây dựng; thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định hiện hành.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư trong công tác quản lý nhà nước về đất, bảo vệ môi trường theo đúng các quy định hiện hành.

4. UBND thành phố Thái Nguyên phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch chi tiết và các tiêu chí, chất lượng trong quá trình thực hiện dự án của nhà đu , tạo điều kiện thực hiện các thủ tục liên quan để nhà đầu tư sớm tổ chức khởi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động theo đúng quy định; chủ đng chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền, nhiệm vụ.

5. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ bố trí nguồn lực phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để dự án được triển khai theo đúng tiến độ và theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.

Nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về: ký quỹ, đảm bảo thực hiện dự án theo các tiêu chuẩn kthuật hiện đại; đảm bảo thủ tục hồ sơ về đất đai, quy hoạch, xây dựng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, chấp hành các quy định vbảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn lao động và các quy định có liên quan của pháp luật trong quá trình lập, phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện theo quy định.

Nhà đầu tư phải thực hiện đúng cam kết theo tiến độ đầu tư ghi trong quyết định chủ trương đầu tư và định kỳ hàng quý gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp kiểm tra, theo dõi, quản lý theo quy định. Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp chủ trương, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết thì sẽ bị thu hi quyết định chtrương đầu tư theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Chủ tịch v
à các PCT UBND tỉnh;
- TT: Thành ủy th
ành phố Thái Nguyên;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, QHXD.phan, CNN.đạt, KT.trinh, TH
2b.
truongtx/QD36/36b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2017
Ngày hiệu lực15/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1157/QĐ-UBND 2017 dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1157/QĐ-UBND 2017 dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành15/05/2017
        Ngày hiệu lực15/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1157/QĐ-UBND 2017 dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1157/QĐ-UBND 2017 dự án lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm Thái Nguyên

            • 15/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực