Quyết định 1165/QĐ-UBND

Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch Việt Phúc Đức tại xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1165/QĐ-UBND giá đất cụ thể tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng thu hồi đất Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH VIỆT PHÚC ĐỨC TẠI XÃ MAI ĐỘNG, HUYỆN KIM ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật T chúc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đt đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: S43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Đất đai; s 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đt; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư ca Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đt; s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, h trợ, tái đnh cư khi Nhà nưc thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tnh: Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể v bi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành Quy định giá các loại đt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Ch tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/6/2016;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 355/TTr-STNMT ngày 13/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bng khi Nhà nước thu hồi 45.021 m2 đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xut gạch Việt Phúc Đức tại xã Mai Động, huyện Kim Động, thời điểm tháng 05/2016 là 61.000 đồng/m2 (Sáu mươi mt nghìn đng một mét vuông).

Điều 2. UBND huyện Kim Động có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưng Cục Thuế tnh; Chủ tịch UBND huyện Kim Động; Chủ tịch UBND xã Mai Động và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; CV: THC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1165/QĐ-UBND giá đất cụ thể tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng thu hồi đất Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1165/QĐ-UBND giá đất cụ thể tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng thu hồi đất Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1165/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1165/QĐ-UBND giá đất cụ thể tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng thu hồi đất Hưng Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1165/QĐ-UBND giá đất cụ thể tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng thu hồi đất Hưng Yên 2016

            • 21/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực