Quyết định 1167/QĐ-UBND

Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mễ Sở, huyện Vân Giang, tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1167/QĐ-UBND giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất xã Mễ Sở Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1167/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ MỄ SỞ, HUYỆN VĂN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định ca Chính phủ: Số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản; số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; s 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; s 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định v thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính ph;

Căn cứ Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 ca Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điu chỉnh bảng giá đt; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: S21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015; số 2069/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 về việc giao đt cho UBND xã M S, huyện Văn Giang đ thực hiện dự án xây dựng kết cu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mi, đu giá quyn sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vn xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/6/2016;

Xét đề nghị của Giám đc S Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 375/TTr-STNMT ngày 14/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã MSở, huyện Vân Giang như sau:

TT

Tên suất đất

Đặc điểm

Giá cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

I

Thôn Hoàng Trạch

 

 

 

 

Sut số 01

Tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 3,5m

3.800.000

3.800.000

 

Suất số 02

Tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 4m và một mặt đường bê tông rộng 3,5m

4.500.000

4.500.000

II

Thôn Phú Trạch

 

 

 

1

Vị trí số 01 (tại thửa đất số 153 thuộc tờ bản đồ số 02)

 

 

 

 

Suất số 01

Tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 4,7m; một mặt giáp mương hiện trạng

4.000.000

4.000.000

 

Từ sut số 02 đến suất s 10

Tiếp giáp một mặt đưng bê tông rộng 4,7m

3.800.000

3.800.000

2

Vị trí số 02 (tại thửa đất số 148 thuộc tờ bản đồ số 02)

 

 

 

 

Suất s 01

Tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 4,7m và một mặt đường bê tông rộng 3,5m

4.500.000

4.500.000

 

Từ sut số 02 đến suất số 12

Tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 3,5m

3.800.000

3.800.000

3

Vị trí số 03 (tại các thửa đất số 142 và số 146 thuộc tờ bản đồ số 02)

 

 

 

 

Suất số 01; suất số 14

Tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 3,5 m và một mặt đường bê tông rộng 3m

4.500.000

4.500.000

 

Từ suất s 02 đến suất s 13; từ suất số 15 đến suất số 25

Tiếp giáp một mặt đường bê tông rộng 3,5m

3.800.000

3.800.000

Giá khi điểm trên có giá trị đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 2. Giao UBND huyện Văn Giang

- Phối hợp với Sở Tư pháp căn cứ giá khởi điểm được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ kết quả đấu giá quyền sdụng đất, lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tnh; Chủ tịch UBND huyện Văn Giang; Chtịch UBND xã Mễ Sở và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; CV: THC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1167/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1167/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1167/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1167/QĐ-UBND giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất xã Mễ Sở Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1167/QĐ-UBND giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất xã Mễ Sở Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1167/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1167/QĐ-UBND giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất xã Mễ Sở Hưng Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1167/QĐ-UBND giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất xã Mễ Sở Hưng Yên 2016

            • 21/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực