Quyết định 1174/QĐ-UBND

Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1174/QĐ-UBND thủ tục hành chính bưu chính Công Thương Quảng Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 309/TTr-SCT ngày 27/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 143 thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và 14 thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Công Thương của tỉnh Quảng Bình (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

1. Đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình; tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương trực thuộc. Đồng thời công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kết nối với trang thông tin điện tử (nếu có) của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

Điều 4. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 05/04/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Số hiệu, ngày ký QĐ công bố của UBND tỉnh

Việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Có thực hiện

Không thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

I

Lĩnh vực Quản lý Thương mại

 

 

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

 

Không

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

Không

3

Thủ tục cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

Không

4

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

5

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

6

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

7

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

8

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

9

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

10

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

11

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

12

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

13

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

14

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

15

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

16

Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

17

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

18

Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại

 

19

Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

20

Thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

21

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

22

Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

23

Thủ tục Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

24

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

25

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

26

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

27

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

 

28

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

29

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

 

30

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

31

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

32

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

33

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

34

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

35

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

36

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

37

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

38

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

39

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

40

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

41

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

42

Thủ tục cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

43

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

44

Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

45

Thủ tục hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại địa phương

 

II

Lĩnh vực Xuất Nhập khẩu

 

 

 

46

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

47

Thủ tục xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

 

48

Thủ tục xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

49

Thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

 

50

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

 

51

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

52

Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

53

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

54

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

III

Lĩnh vực Quản lý Công nghiệp

 

 

 

55

Thủ tục thành lập Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp;

Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

 

56

Thủ tục thành lập Cụm công nghiệp

 

57

Thủ tục mở rộng Cụm công nghiệp

 

58

Thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp

 

59

Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

 

60

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm).

Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

61

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm).

 

62

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm).

 

63

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

 

64

Thủ tục hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương

Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

 

65

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

66

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

67

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

68

Thủ tục cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

69

Thủ tục cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

70

Thủ tục công nhận làng nghề

 

71

Thủ tục công nhận nghề truyền thống

 

72

Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống

 

73

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương

Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

74

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

75

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

IV

Lĩnh vực Kỹ thuật an toàn - Môi trường

 

 

 

76

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

77

Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

 

78

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 

79

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

80

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

81

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

 

82

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

83

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

84

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

85

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

86

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

87

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

88

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

89

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

90

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

91

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

92

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

93

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

94

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

95

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

 

96

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

97

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

98

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

99

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

100

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

101

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

102

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

103

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

104

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

105

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

106

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

107

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

108

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

109

Thủ tục Đăng ký hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

110

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

111

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

112

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

113

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

 

114

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

115

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

116

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

117

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

118

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

119

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

120

Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

121

Thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

 

V

Lĩnh vực Quản lý Năng lượng

 

 

 

122

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

123

Thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

124

Thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

125

Thủ tục CấpGiấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương

 

126

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

 

127

Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

 

128

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

129

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

130

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung hạ áp sau các trạm 110 kV)

 

131

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

132

Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

 

VI

lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng

 

 

133

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

 

134

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

 

135

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

 

136

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

Không

137

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

 

138

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

Không

139

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

 

Không

140

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 

Không

141

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

142

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

Không

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

 

 

I

Lĩnh vực Quản lý Thương mại

 

 

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

 

Không

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

Không

3

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

Không

4

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

Không

5

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

Không

6

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

Không

II

Lĩnh vực Quản lý Công nghiệp

 

 

 

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

10

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

 

11

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ(chức năng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện theo QĐ số 4043/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

 

12

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ(chức năng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện theo QĐ số 4043/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

 

C

Thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực quản lý Công nghiệp

 

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

 

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1174/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1174/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1174/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1174/QĐ-UBND thủ tục hành chính bưu chính Công Thương Quảng Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1174/QĐ-UBND thủ tục hành chính bưu chính Công Thương Quảng Bình 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1174/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1174/QĐ-UBND thủ tục hành chính bưu chính Công Thương Quảng Bình 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1174/QĐ-UBND thủ tục hành chính bưu chính Công Thương Quảng Bình 2017

           • 05/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực