Quyết định 1185/QĐ-UBND

Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên” do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1185/QĐ-UBND 2017 thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1185/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, HUYỆN VIỆT YÊN”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 430/TTr-TNMT ngày 04/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên” tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên do Công ty TNHH Vương Vĩ làm chủ dự án gồm các ông có tên sau:

1. Ông Lê Hồng Sơn - Kỹ sư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hi đồng;

2. Ông Vũ Văn Tưởng - Kỹ sư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Trương Công Đại - Thạc sỹ, Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Giang thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên thư ký;

4. Ông Vi Thanh Quyền - Kỹ sư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên phản biện;

5. Ông Phan Văn Hùng - Kỹ sư, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên;

6. Ông Phan Thế Bình - Thạc sỹ, Phó Trưởng phòng Đầu tư - Tài nguyên và Môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Phương - Thạc sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả về UBND tỉnh để làm căn cứ, phê duyệt theo quy định. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chi phí cho mọi hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Việt Yên và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT
UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CCBVMT thuộc S
TN&MT (lưu h/s)
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, TN, ĐT, TKCT;
+ Lưu: VT, MT.Bình.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1185/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1185/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1185/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1185/QĐ-UBND 2017 thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1185/QĐ-UBND 2017 thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1185/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1185/QĐ-UBND 2017 thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1185/QĐ-UBND 2017 thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bắc Giang

            • 10/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực