Quyết định 1186/QĐ-UBND

Quyết định 1186/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1186/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1186/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016 TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Quyết định của Thng Chính phủ số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 v việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 về việc sửa đi nguyên tc cơ chế h trợ vn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ ý kiến ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn s 166/CV-HĐND ngày 21/6/2016 về việc phân b vốn TPCP năm 2016 để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 703/TTr-SKHĐT ngày 07/6/2016 về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tnh Hưng Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi t đồng) theo Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết theo phụ lc đính kèm).

Điu 2. Các chủ đầu tư được phân bổ vn tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định hiện hành ca Nhà nước; tích cực đy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán vốn cho các dự án trước ngày 01/01/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các s, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh; thtrưng các đơn vị, cơ quan liên quan và chđầu tư có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
­- Ch tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tnh;
- L
ưu: VT, THH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

PHỤ LỤC

PHÂN B NGUỒN VN TRÁI PHIU CHÍNH PHỦ NĂM 2016 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đng

STT

Tên huyện/dự án, công trình

Loại dự án/ công trình

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tổng mức đầu tư

Ngân sách tỉnh hỗ tr (Vn TPCP năm 2016)

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

TNG CỘNG

 

 

104.155

50.000

-

I

Huyện Phù C

 

 

10.820

5.000

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Trân (đoạn từ ĐT.378 giáp nhà ông An đến ĐT.378 giáp nhà ông Ngữ và từ nhà th thôn Võng Phan đến nhà ông Hùng)

Đường

154/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

2.229

1.000

UBND xã Tống Trân

2

Ci tạo, ng cấp đường GTNT xã Tng Trân (đoạn tĐT.378 đến nhà ông Luân thôn Trà Dương và từ nhà ông Lạc đến bãi rác thôn Trà Dương)

Đường

110/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

2.900

1.000

UBND xã Tng Trân

3

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phan Sào Nam (đoạn từ nhà bà Tun đến ngã tư chuyển đổi ông Hội)

Đường

55B/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

1.560

1.500

UBND xã Phan Sào Nam

4

Nhà lớp học bộ môn Trường THCS xã Minh Tân

Trường học

07/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

4.131

1.500

UBND xã Minh Tân

II

Huyện Tiên Lữ

 

 

8.378

5.000

-

5

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thủ Sỹ

Đường

80/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

2.691

1.700

UBNDThủ S

6

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hải Triều

Đường

99/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

2.807

1.700

UBND xã Hi Triều

7

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã An Viên

Đường

40/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

2.880

1.600

UBND xã An Viên

III

Huyện Khoái Châu

 

 

6.923

5.000

-

8

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đại Tập (đoạn từ ĐH.55 đến nhà ông Tinh)

Đường

65/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

1.500

1.400

UBND xã Đại Tập

9

Ci tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Tiến (đoạn từ nhà bà Hộ đến sông Điện Biên)

Đường

16A/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

1.500

1.400

UBND xã Đồng Tiến

10

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tân Dân (đoạn từ nhà ông Vinh đến nhà ông Hoạt thôn Thọ Bình)

Đường

47a/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

2.000

1.500

UBND xã Tân Dân

11

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Ông Đình (đoạn từ đường 383 đến nhà ông Nhanh)

Đường

49a/QĐ-UBND ny 02/8/2015

1.923

700

UBND xã Ông Đình

IV

Huyện Văn Lâm

 

 

5.051

5.000

-

12

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lương Tài

Đường

51a/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

1.651

1.600

UBND xã Lương Tài

13

Trường mầm non xã Lạc Hồng (hạng mục: Nhà lớp học mầm non thôn Nhạc Miếu)

Trường học

293c/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

1.700

1.700

UBND xã Lạc Hồng

14

Tờng mm non xã Lương Tài (hạng mục: Nhà lp học mm non thôn Khuyến Thiệm)

Trường học

51b/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

1.700

1.700

UBND xã Lương Tài

V

Huyện Văn Giang

 

 

23.920

5.000

-

15

Trường tiểu học Tô Hiệu xã Nghĩa Trụ

Trường học

42/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

5.726

1.500

UBND xã Nghĩa Trụ

16

Trường mm non xã Liên Nghĩa (Nhà lớp học, hội trường, nhà ăn)

Trường học

85/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

8.722

1.500

UBND xã Liên Nghĩa

17

Trường mầm non xã Liên Nghĩa (hạng mục: Nhà lp học 8 phòng)

Trường học

86/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

7.776

1.500

UBND xã Liên Nghĩa

18

Nhà văn hóa thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ

Nhà văn hóa

36/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

1.696

500

UBND xã Nghĩa Trụ

VI

Thành ph Hưng Yên

 

 

7.817

5.000

-

19

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phương Chiu (đoạn từ cuối phn đất nhà máy nước sạch đến nhà ông Lương)

Đường

32a/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

2.638

1.700

UBND xã Phương Chiểu

20

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phương Chiểu (đoạn từ nhà ông Tài đến đưng trục xã)

Đường

42a/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

2.950

1.700

UBND xã Phương Chiểu

21

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Liên Phương (đoạn từ ngã tư đưng Dựng đến nhà bà Tun)

Đường

191A/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

2.229

1.600

UBND xã Liên Phương

VII

Huyện Mỹ Hào

 

 

6.325

5.000

-

22

Cải tạo, nâng cấp đưng GTNT xã Cẩm Xá

Đường

64B/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

2.216

1.000

UBND xã Cẩm Xá

23

Trường mm non xã Bạch Sam (hạng mục: Nhà lp học mm non thôn Bến)

Trường học

62d/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

1.500

1.500

UBND xã Bạch Sam

24

Trường mm non xã Cẩm Xá (hạng mục: Bếp và nhà ăn Trường mầm non thôn Cẩm Sơn)

Trưng học

65A/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

1.500

1.500

UBND Cẩm Xá

25

Xây dựng điểm đặt Container tập kết rác thi sinh hoạt thôn Dâu, xã Cẩm Xá

Môi trường

64A/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

1.109

1.000

UBND xã Cẩm Xá

VIII

Huyện Kim Động

 

 

12.188

5.000

-

26

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Ngọc Thanh (đoạn từ đường bê tông nghĩa trang nhân dân Thanh Củ đến khu mộ Trần Linh Lang)

Đường

98a/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

1.732

1.600

UBND xã Ngọc Thanh

27

Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Phạm Ngũ Lão

Trường hc

88D/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

4.170

1.700

UBND xã Phạm Ngũ Lão

28

Xây dựng nhà lớp học bộ môn - Trường THCS xã Phạm Ngũ Lão

Trường học

88c/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

6.286

1.700

UBND xã Phạm Ngũ Lão

IX

Huyện Yên Mỹ

 

 

9.613

5.000

-

29

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tân Lập

Đường

60a/QĐ-UBND ngày 06/10/2015

2.795

1.700

UBND xã Tân Lập

30

Nhà lớp học 2 phòng Trường mm non xã Trung Hưng (điểm tờng thôn Hạ)

Trường học

68b/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

2.155

1.700

UBND xã Trung Hưng

31

Nhà văn hóa thôn Liêu Thượng, Liêu Xá

Nhà văn hóa

35B/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

4.663

1.600

UBND xã Liêu Xá

X

Huyện Ân Thi

 

 

13.120

5.000

-

32

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Nguyễn Trãi (đường thôn Ấp Nhân Lý)

Đường

50c/QĐ-UBND ngày 21/10/2015

2.122

1.200

UBND xã Nguyễn Trãi

33

San lấp ao, kgạch và sa chữa chợ, bệ bán hàng chợ Cầu Ngọc

Chợ

53/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

857

800

UBND xã Nguyễn Trãi

34

Nhà văn hóa xã Hạ Lễ

Nhà văn hóa

57/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

5.837

1.500

UBND xã Hạ L

35

Trường tiu học Nguyn Trãi (hạng mục: xây dựng nhà lớp học 6 phòng, 2 tầng)

Trường học

50b/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

4.304

1.500

UBND xã Nguyễn Trãi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1186/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1186/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1186/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1186/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1186/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1186/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1186/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ Hưng Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1186/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ Hưng Yên 2016

            • 24/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực