Quyết định 1188/QĐ-UBND

Quyết định 1188/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1188/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết: số 10/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014; số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014; số 04/2015/NQ-HĐND ngày 20/4/2015; số 10/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015; số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 06/6/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Yên Bái; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 233/TTr-STNMT ngày 15/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái với các nội dung như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Biểu số 01 kèm theo Quyết định này.

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu hồi đất năm 2016

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu hồi đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Biểu số 03 kèm theo Quyết định này.

4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân bổ đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Biểu số 04 kèm theo Quyết định này.

5. Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án năm 2016

Danh mục công trình, dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phân bổ đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Biểu số 05 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- HĐND, UBND thành phố Yên Bái;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VP (đ/c Yên) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1188/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1188/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1188/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1188/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1188/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1188/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTạ Văn Long
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1188/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1188/QÐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái 2016

            • 17/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực