Quyết định 1202/QĐ-UBND

Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An thực hiện

Nội dung toàn văn Quyết định 1202/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1202/QĐ-UBND

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG DO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và các báo cáo về tình hình, kết qu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 817/TTr-SCT ngày 28/3/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 388/STP-KSTTHC ngày 23/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 27 (hai mươi bảy) thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm nhận thực hiện vic tiếp nhận và trả kết qu (kèm theo 115 trang phụ lục) .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP ;
- CT.UBND tỉnh;
- TT. Phục vụ hành chính công (Sở Nội vụ);
- Phòng KSTTHC-STP;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT. O
anh
QD_TTHC_SCT_T4_2017

CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1202/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1202/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1202/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1202/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1202/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1202/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành31/03/2017
        Ngày hiệu lực31/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1202/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1202/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công thương Long An

            • 31/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực