Quyết định 1206/QĐ-CTN

Quyết định 1206/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 350 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1206/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam 350 cá nhân đang cư trú Quảng Trị


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 264/TTr-CP ngày 25/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 350 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-CTN ngày 19 tháng 7 năm 2019
của Chủ tịch nước)

1.  

Hồ Văn Ưm, sinh năm 1950 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Ưm

 Giới tính: Nam

2.  

Hồ Thị Char, sinh năm 1955 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chén

 Giới tính: Nữ

3.  

Hồ Văn Vuông, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Viêng 

 Giới tính: Nam

4.  

Hồ Văn Viết, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vưng

 Giới tính: Nam

5.  

Hồ Văn Vắng, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Văng

 Giới tính: Nam

 

6.  

Hồ Văn Moong, sinh ngày 01/01/1929 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Moong

 Giới tính: Nam

7.  

Hồ Thị Rư, sinh năm 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rư

 Giới tính: Nữ

8.  

Hồ Thị Thắng, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thăng

 Giới tính: Nữ

9.  

Hồ Thị Hăng, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hăng 

 Giới tính: Nữ

10.  

Hồ Thị Lăng, sinh năm 2011 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lăng

 Giới tính: Nữ

11.  

Hồ Thị Thịnh, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thịnh

 Giới tính: Nữ

12.  

Hồ Thị Thung, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thung

 Giới tính: Nữ

13.  

Hồ Thị Tử, sinh ngày 10/4/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lin, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tử

 Giới tính: Nữ

14.  

Hồ Thị Thoi, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thoi

 Giới tính: Nữ

15.  

Hồ Thị Pệc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pệc 

 Giới tính: Nữ

16.  

Hồ Thị Mối, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mối

 Giới tính: Nữ

17.  

Hồ Thị Li Eng, sinh ngày 01/01/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Liêng

 Giới tính: Nữ

18.  

Hồ Thị Rưm, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rưm

 Giới tính: Nữ

19.  

Hồ Thị Hưn, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hưn

 Giới tính: Nữ

20.  

Hồ Thị C.P.Long, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Long

 Giới tính: Nữ

21.  

Hồ Thị Xâng, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Môi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xâng

 Giới tính: Nữ

22.  

Hồ Thị Kho, sinh ngày 06/10/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ra Hang, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kho

 Giới tính: Nữ

23.  

Hồ Thị K.Nưm, sinh ngày 01/01/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Lìa, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị K.Nưm

 Giới tính: Nữ

24.  

Hồ Thị Chiến, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Tôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chiến

 Giới tính: Nữ

25.  

Hồ Thị Thố, sinh ngày 14/11/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thố

 Giới tính: Nữ

26.  

Hồ Thị Thiêm, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiêm

 Giới tính: Nữ

27.  

Hồ Thị Hin, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hin

 Giới tính: Nữ

28.  

Hồ Thị Hun, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hun

 Giới tính: Nữ

29.  

Hồ Thị Ba, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ra Hang, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ba

 Giới tính: Nữ

30.  

Hồ Thị Thim, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thim

 Giới tính: Nữ

31.  

Hồ Thị Căn Rôi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Ra Hang, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Rôi

 Giới tính: Nữ

32.  

Hồ Văn Phía, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Xóc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phía

 Giới tính: Nam

33.  

Hồ Văn Tua, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tua

 Giới tính: Nam

34.  

Hồ Thị Mậc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mậc

 Giới tính: Nữ

35.  

Hồ Thị Hậu, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hậu

 Giới tính: Nữ

36.  

Hồ Thị Mịc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Húc, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mic

 Giới tính: Nữ

37.  

Hồ Thị A Lát, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lu, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Lát

 Giới tính: Nữ

38.  

Hồ Thị Chịu, sinh ngày 16/6/1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chịu

 Giới tính: Nữ

39.  

Hồ Thị Xâm Bét, sinh năm 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troang Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xâm Bét

 Giới tính: Nữ

40.  

Hồ Thị Nang, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troang Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nang

 Giới tính: Nữ

41.  

Hồ Thị Lô, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lô

 Giới tính: Nữ

42.  

Hồ Văn Chọn, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chọn

 Giới tính: Nam

43.  

Hồ Văn Lẩy, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lẩy

 Giới tính: Nam

44.  

Hồ Thị Đen, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đen

 Giới tính: Nữ

45.  

Hồ Thị Phưn, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phưn

 Giới tính: Nữ

46.  

Hồ Thị Rương, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rương

 Giới tính: Nữ

47.  

Hồ Thị Định, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Định

 Giới tính: Nữ

48.  

Hồ Thị Luôn, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôn

 Giới tính: Nữ

49.  

Hồ Thị Pa Nhê, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa Nhê

 Giới tính: Nữ

50.  

Hồ Thị Chơn, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chơn

 Giới tính: Nữ

51.  

Hồ Thị Lơ, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lơ

 Giới tính: Nữ

52.  

Hồ Thị Chưn, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chưn

 Giới tính: Nữ

53.  

Hồ Thị Nghi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nghi

 Giới tính: Nữ

54.  

Hồ Thị Biên, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Biên

 Giới tính: Nữ

55.  

Hồ Thị Lộc, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lộc

 Giới tính: Nữ

56.  

Hồ Thị Phơi, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phơi

 Giới tính: Nữ

57.  

Hồ Thị Keo Khăm, sinh ngày 01/01/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Keo Khăm

 Giới tính: Nữ

58.  

Hồ Thị Pan, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pan

 Giới tính: Nữ

59.  

Hồ Thị Nêng, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nêng

 Giới tính: Nữ

60.  

Hồ Thị Ta Lư, sinh ngày 01/01/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Lư

 Giới tính: Nữ

61.  

Hồ Thị Neng, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Neng

 Giới tính: Nữ

62.  

Hồ Thị Nương, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Nua, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nương

 Giới tính: Nữ

63.  

Hồ Thị Tơn, sinh năm 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tơn

 Giới tính: Nữ

64.  

Hồ Thị Cửi, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cửi

 Giới tính: Nữ

65.  

Hồ Thị Sơi, sinh ngày 01/01/1965 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ra Man, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sơi

 Giới tính: Nữ

66.  

Hồ Thị Cum, sinh ngày 15/01/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cum

 Giới tính: Nữ

67.  

Hồ Thị Phôn, sinh ngày 15/5/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phôn

 Giới tính: Nữ

68.  

Hồ Thị A Xôn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Ô, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Xôn

 Giới tính: Nữ

69.  

Hồ Thị Lây, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thông Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lây

 Giới tính: Nữ

70.  

Hồ Thị Hên, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn XiCơReo, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hên

 Giới tính: Nữ

71.  

Hồ Thị Hưn, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn XiCơReo, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hưn

 Giới tính: Nữ

72.  

Hồ Thị Ba La, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xi La, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ba La

 Giới tính: Nữ

73.  

Hồ Thị Veng, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Troan Thượng, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Veng

 Giới tính: Nữ

74.  

Hồ Thị Nang, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xi La, Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nang

 Giới tính: Nữ

75.  

Hồ Thị Diệp, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Diệp

 Giới tính: Nữ

76.  

Hồ Thị Kia, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kia

 Giới tính: Nữ

77.  

Hồ Thị Kiều, sinh năm 2007 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kiều

 Giới tính: Nữ

78.  

Hồ Văn Xôm, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xôm

 Giới tính: Nam

79.  

Hồ Văn Chồn, sinh năm 1943 tại Lào

Hiện trú tại: Kỷ Rỷ, A Xing, Hướng Há, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chồn

 Giới tính: Nam

80.  

Hồ Thị Chữ, sinh năm 1945 tại Lào

Hiện trú tại: Kỷ Rỷ, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chữ

 Giới tính: Nữ

81.  

Hồ Văn Noi, sinh ngày 25/12/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Kỷ Rỷ, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Noi

 Giới tính: Nam

82.  

Hồ Văn Minh, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Minh

 Giới tính: Nam

83.  

Hồ Thị Dung, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dung

 Giới tính: Nữ

84.  

Hồ Văn Bằng, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bằng

 Giới tính: Nam

85.  

Hồ Văn Buôn, sinh ngày 12/12/2003 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Buôn

 Giới tính: Nam

86.  

Hồ Thị Bảy, sinh ngày 14/8/2005 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bảy

 Giới tính: Nữ

87.  

Hồ Thị Deng, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Deng

 Giới tính: Nữ

88.  

Hồ Văn Cam, sinh ngày 19/5/2000 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cam

 Giới tính: Nam

89.  

Hồ Văn Linh, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Linh

 Giới tính: Nam

90.  

Hồ Thị Dáy, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dáy

 Giới tính: Nữ

91.  

Hồ Thị Hơi, sinh ngày 18/01/2014 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hơi

 Giới tính: Nữ

92.  

Hồ Văn Hùng, sinh ngày 27/6/2016 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Tăng Quan, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hùng

 Giới tính: Nam

93.  

Hồ Văn Nâm, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Nâm

 Giới tính: Nam

94.  

Hồ Thị Vang, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vang

 Giới tính: Nữ

95.  

Hồ Thị Dinh, sinh ngày 20/10/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cu Rông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dinh

 Giới tính: Nữ

96.  

Hồ Văn Văng, sinh ngày 02/01/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Văng

 Giới tính: Nam

97.  

Hồ Thị Phieng, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cu Rông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phiêng

 Giới tính: Nữ

98.  

Hồ Thị Cam, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cu Rông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cam

 Giới tính: Nữ

99.  

Hồ Thị Me, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ki Ri, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Me

 Giới tính: Nữ

100.  

Hồ Thị Mi, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Tuông, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mi

 Giới tính: Nữ

101.  

Hồ Thị Dưm, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: A Tuồng, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dưm

 Giới tính: Nữ

102.  

Hồ Thị Thạch, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Cha, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thạch

 Giới tính: Nữ

103.  

Hồ Văn Vương, sinh ngày 01/11/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tăng Quan 1, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vương

 Giới tính: Nam

104.  

Hồ Thị A Nhum, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Nhum

 Giới tính: Nữ

105.  

Hồ Thị Cum, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cum

 Giới tính: Nữ

106.  

Hồ Thị Níp, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Mor, A Xing, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Níp

 Giới tính: Nữ

107.  

Hồ Văn Khó, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khó

 Giới tính: Nam

108.  

Hồ Thị Rê, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rê

 Giới tính: Nữ

109.  

Hồ Văn Neo, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Neo

 Giới tính: Nam

110.  

Hồ Thị Peng, sinh năm 2007 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Peng

 Giới tính: Nữ

111.  

Hồ Pa Riu, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Pa Riu

 Giới tính: Nam

112.  

Hồ Thị Tát, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tát

 Giới tính: Nữ

113.  

Hồ Thị Nao, sinh năm 2009 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nao

 Giới tính: Nữ

114.  

Hồ Văn Khao, sinh năm 2011 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khao

 Giới tính: Nam

115.  

Hồ Văn Chan, sinh năm 1958 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chan

 Giới tính: Nam

116.  

Hồ Thị Bôn, sinh năm 1965 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bôn

 Giới tính: Nữ

117.  

Hồ Văn Cột, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cột

 Giới tính: Nam

118.  

Hồ Thị Khăn, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khăn

 Giới tính: Nữ

119.  

Hồ Thị Băn, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bân

Giới tính: Nữ

120.  

Hồ Thị Mó, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mó

Giới tính: Nữ

121.  

Hồ Tà Ơn, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Tà Ơn

Giới tính: Nam

122.  

Hồ Thị Như (Nư), sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Như

Giới tính: Nữ

123.  

Hồ Thị Đam, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đam

Giới tính: Nữ

124.  

Hồ Thị Hiền, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiền

Giới tính: Nữ

125.  

Hồ Thị Xum, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cọp, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xum

Giới tính: Nữ

126.  

Hồ Thị Văn, sinh ngày 04/9/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

Giới tính: Nữ

127.  

Hồ Thị Ka Ly, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ka Ly

Giới tính: Nữ

128.  

Hồ Thị Lo, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Mã Lai, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lo

Giới tính: Nữ

129.  

Hồ Thị Chăn, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chăn

Giới tính: Nữ

130.  

Hồ Thị Mới, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mới

Giới tính: Nữ

131.  

Hồ Thị Mùng, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cợp, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mùng

Giới tính: Nữ

132.  

Hồ Thị Pheo, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cheng, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pheo

Giới tính: Nữ

133.  

Hồ Thị Mây, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mây

Giới tính: Nữ

134.  

Hồ Thị Xiên, sinh ngày 05/9/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Củ, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xiên

Giới tính: Nữ

135.  

Hồ Thị Lêng, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lêng

Giới tính: Nữ

136.  

Hồ Thị Xa Lôt, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Củ, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lốt

Giới tính: Nữ

137.  

Hồ Thị La Khan, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Xa Ry, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đương

Giới tính: Nữ

138.  

Hồ Thị Tiều, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tiều

Giới tính: Nữ

139.  

Hồ Thị Mi, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mi

Giới tính: Nữ

140.  

Hồ Xưa, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xưa

Giới tính: Nam

141.  

Hồ Thị Hom, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Doa Cù, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hom

Giới tính: Nữ

142.  

Hồ Xa Miên, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xa Miên

Giới tính: Nam

143.  

Hồ Thị Nơ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nơ

Giới tính: Nữ

144.  

Hồ Xăm Khăm, sinh năm 2008 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xăm Khăm

Giới tính: Nam

145.  

Hồ Salavan, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Salavan

Giới tính: Nam

146.  

Hồ Thị Gian, sinh năm 2012 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Gian

Giới tính: Nữ

147.  

Hồ Văn Mơi, sinh ngày 01/01/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Mơi

Giới tính: Nam

148.  

Hồ Văn Hùng, sinh ngày 19/8/2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hùng

Giới tính: Nam

149.  

Hồ Thị Hai, sinh ngày 02/9/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hai

Giới tính: Nữ

150.  

Hồ Thị Hà, sinh ngày 16/10/2003 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hà

Giới tính: Nữ

151.  

Hồ Văn Thoi, sinh năm 2008 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thái

Giới tính: Nam

152.  

Hồ Ta Nga, sinh ngày 01/01/1960 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Ta Nga

Giới tính: Nam

153.  

Hồ Thị Hoa, sinh năm 1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hoa

Giới tính: Nữ

154.  

Hồ Văn Sâm, sinh ngày 04/7/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Sâm

Giới tính: Nam

155.  

Hồ Văn Tuân, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tuân

Giới tính: Nam

156.  

Hồ Thị Đương, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đương

Giới tính: Nữ

157.  

Hồ Thị Vung, sinh ngày 02/01/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vung

Giới tính: Nữ

158.  

Hồ Thị Von, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Von

Giới tính: Nữ

159.  

Hồ Thị Ven, sinh năm 2006 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ven

Giới tính: Nữ

160.  

Hồ Văn Vinh, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vinh

Giới tính: Nam

161.  

Hồ Thị Đăn, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Cù Bai, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đăn

Giới tính: Nữ

162.  

Hồ Thị Thai, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thai

Giới tính: Nữ

163.  

Hồ Thị Tuyết, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tri, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tuyết

Giới tính: Nữ

164.  

Hồ Thị Hơ, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hơ

Giới tính: Nữ

165.  

Hồ Thị Bơn, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là:

Giới tính: Nữ

166.  

Hồ Văn Diên, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sê Pu, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Diên

Giới tính: Nam

167.  

Hồ Văn Thường, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Păng, Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thường

Giới tính: Nam

168.  

Hồ Văn Đạo, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đạo

Giới tính: Nam

169.  

Hồ Văn Cháo, sinh ngày 01/01/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cháo

Giới tính: Nam

170.  

Hồ Văn Phất, sinh năm 1958 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phất

Giới tính: Nam

171.  

Hồ Thị Phèo, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Chai, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phèo

Giới tính: Nữ

172.  

Hồ Văn Ai, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Ai

Giới tính: Nam

173.  

Hồ Thị Say, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Xà Đưng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Say

Giới tính: Nữ

174.  

Hồ Thị Lâm, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lâm

Giới tính: Nữ

175.  

Hồ Thị Răng, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Răng

Giới tính: Nữ

176.  

Hồ Thị Yên, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Yên

Giới tính: Nữ

177.  

Hồ Thị Phiều, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tiêng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phiều

Giới tính: Nữ

178.  

Hồ Thị Tông, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tiêng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tông

Giới tính: Nữ

179.  

Hồ Thị Ác, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tiêng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ác

Giới tính: Nữ

180.  

Hồ Thị Lơ, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lơ

Giới tính: Nữ

181.  

Hồ Thị Ở, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ở

Giới tính: Nữ

182.  

Hồ Thị Văn, sinh ngày 01/01/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Puồng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

Giới tính: Nữ

183.  

Hồ Mắt, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Mắt

Giới tính: Nam

184.  

Hồ Thị Cửi, sinh năm 1968 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cửi

Giới tính: Nữ

185.  

Hồ Văn Thiếu, sinh năm 2011 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiếu

Giới tính: Nữ

186.  

Hồ Văn Thái, sinh năm 2012 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thái

Giới tính: Nam

187.  

Hồ Thị Thảo Ly, sinh năm 2014 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thảo Ly

Giới tính: Nữ

188.  

Hồ Thị Pa Lất, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa Lất

Giới tính: Nữ

189.  

Hồ Thị Trung, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Trung

Giới tính: Nữ

190.  

Hồ Thị Hâm, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hâm

Giới tính: Nữ

191.  

Hồ Thị Ring, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 1, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ring

Giới tính: Nữ

192.  

Hồ Thị Xa Lốt, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lốt

Giới tính: Nữ

193.  

Hồ Thị Thư, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thư

Giới tính: Nữ

194.  

Hồ Thị K Rơng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 1, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rơng

Giới tính: Nữ

195.  

Hồ Thị Mưng, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mưng

Giới tính: Nữ

196.  

Hồ Thị Phăn, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phăn

Giới tính: Nữ

197.  

Hồ Thị Sao, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sao

Giới tính: Nữ

198.  

Hồ Thị Phêng, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phêng

Giới tính: Nữ

199.  

Hồ Thị Xa Lã, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lã

Giới tính: Nữ

200.  

Hồ Thị Lăng, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lăng

Giới tính: Nữ

201.  

Hồ Khăm, sinh ngày 10/11/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 6, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Khăm

Giới tính: Nam

202.  

Hồ Thị Căn Đêng, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 6, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Đêng

Giới tính: Nữ

203.  

Hồ Thị Meo, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Meo

Giới tính: Nữ

204.  

Hồ Thị May, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị May

Giới tính: Nữ

205.  

Hồ Tà Nhìn, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Tà Nhìn

Giới tính: Nữ

206.  

Hồ Thị Ving, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 4, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vinh

Giới tính: Nữ

207.  

Hồ Thị Xa Ỷ, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 4, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Ỷ

Giới tính: Nữ

208.  

Hồ Thị Ô, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 6, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ô

Giới tính: Nữ

209.  

Hồ Thị Số, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Số

Giới tính: Nữ

210.  

Hồ Thị Căn, sinh năm 1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn

Giới tính: Nữ

211.  

Hồ Thị Chơng, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chơng

Giới tính: Nữ

212.  

Hồ Thị A Reng, sinh ngày 01/01/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Úp Ly 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Reng

Giới tính: Nữ

213.  

Hồ Thị Ét, sinh ngày 01/01/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giai, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ét

Giới tính: Nữ

214.  

Hồ Thị Veng, sinh ngày 01/01/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 3, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Veng

Giới tính: Nữ

215.  

Hồ Thị Chung, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chung

Giới tính: Nữ

216.  

Hồ Thị Điêng, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Điêng

Giới tính: Nữ

217.  

Hồ Thị Pa Le, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa Le

Giới tính: Nữ

218.  

Hồ Thị Dềng, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dềng

Giới tính: Nữ

219.  

Hồ Văn Phiên, sinh năm 2013 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phiên

Giới tính: Nam

220.  

Hồ Thị Pươn, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pươn

Giới tính: Nữ

221.  

Hồ Thị Thiết, sinh năm 2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiết

Giới tính: Nữ

222.  

Hồ La Ham, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ La Ham

Giới tính: Nam

223.  

Hồ Thị Hing, sinh năm 1947 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hing

Giới tính: Nữ

224.  

Hồ Văn Pan, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Pan

Giới tính: Nam

225.  

Hồ Văn Hiền, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hiền

Giới tính: Nam

226.  

Hồ Thị Choi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choi

Giới tính: Nữ

227.  

Hồ A Liêm, sinh ngày 01/01/1974 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ A Liêm

Giới tính: Nam

228.  

Hồ Ta Rang, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Ta Rang

Giới tính: Nữ

229.  

Hồ Bô Xy, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Bô Xy

Giới tính: Nam

230.  

Hồ Văn Ly, sinh năm 2006 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Ly

Giới tính: Nam

231.  

Hồ Thị Lơ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lơ

Giới tính: Nữ

232.  

Hồ Thị Bùi, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bùi

Giới tính: Nữ

233.  

Hồ Văn Van, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Van

Giới tính: Nam

234.  

Hồ Thị Phất, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phất

Giới tính: Nữ

235.  

Hồ Thị Thương, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thương

Giới tính: Nữ

236.  

Hồ Văn Thiên, sinh năm 2007 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thiên

Giới tính: Nam

237.  

Hồ Thị Hum, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hum 

Giới tính: Nữ

238.  

Hồ Cô Lô, sinh ngày 01/01/1957 tại Lào

Hiện trú tại: Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Cô Lô

Giới tính: Nam

239.  

Hồ Thị Thỏ, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thỏ

Giới tính: Nữ

240.  

Hồ Thị Cửi, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xung, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cửi

Giới tính: Nữ

241.  

Hồ Thị Đun, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đun

Giới tính: Nữ

242.  

Hồ Thị Đơn, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đơn

Giới tính: Nữ

243.  

Hồ Thị Xa Ráy, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Rai

Giới tính: Nữ

244.  

Hồ Thị Rin, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rin

Giới tính: Nữ

245.  

Hồ Thị Lịch, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lịch

Giới tính: Nữ

246.  

Hồ Thị Pa La, sinh ngày 01/01/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa La

Giới tính: Nữ

247.  

Hồ Thị Măm, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 8, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Măm

Giới tính: Nữ

248.  

Hồ Thị Cu Lin, sinh ngày 01/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cu Lin

Giới tính: Nữ

249.  

Hồ Thị Phêm, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phêm

Giới tính: Nữ

250.  

Hồ Thị Pông, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 8, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pông 

Giới tính: Nữ

251.  

Hồ Thoong, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thoong

Giới tính: Nam

252.  

Hồ Thị Nưng, sinh ngày 01/01/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nưng

Giới tính: Nữ

253.  

Hồ Thị Cưng, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cưng

Giới tính: Nữ

254.  

Hồ Thị Kỷ, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kỷ

Giới tính: Nữ

255.  

Hồ Thị Yên, sinh ngày 20/11/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Yên

Giới tính: Nữ

256.  

Hồ Thị La Vy, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị La Vy

Giới tính: Nữ

257.  

Hồ Thị Vang, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văng

Giới tính: Nữ

258.  

Hồ Thị Tía, sinh ngày 01/01/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tía

Giới tính: Nữ

259.  

Hồ Thị Hinh, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hinh

Giới tính: Nữ

260.  

Hồ Thị Cá, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cá

Giới tính: Nữ

261.  

Hồ Thị A Lêu, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Lêu

Giới tính: Nữ

262.  

Hồ Thị Vân Đi, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vân Đi

Giới tính: Nữ

263.  

Hồ Thị Nai, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nai

Giới tính: Nữ

264.  

Hồ Thị Xa Ê, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Ê

Giới tính: Nữ

265.  

Hồ Thị Phương, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phương

Giới tính: Nữ

266.  

Hồ Thị Xa Địch, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Đích

Giới tính: Nữ

267.  

Hồ Thị Cơi, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cơi

Giới tính: Nữ

268.  

Hồ Thị Ta Đeo, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Đeo

Giới tính: Nữ

269.  

Hồ Thị Diện, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Diện

Giới tính: Nữ

270.  

Hồ Thị Mai, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mai

Giới tính: Nữ

271.  

Hồ Thị Cất, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cất

Giới tính: Nữ

272.  

Hồ A Xuôm, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Xuôm

Giới tính: Nữ

273.  

Hồ Thị Pát, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pát

Giới tính: Nữ

274.  

Hồ Thị Chông, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chông

Giới tính: Nữ

275.  

Hồ Thị Hồng, sinh ngày 01/01/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồng

Giới tính: Nữ

276.  

Hồ Thị Lứu, sinh ngày 01/01/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lứu

Giới tính: Nữ

277.  

Hồ Thị Đương, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đương

Giới tính: Nữ

278.  

Hồ Thị Nhoang, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nhoang

Giới tính: Nữ

279.  

Hồ Thị Phể, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phể

Giới tính: Nữ

280.  

Hồ Thị Xa Âm, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Âm

Giới tính: Nữ

281.  

Hồ Thị Choai, sinh ngày 01/01/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choai

Giới tính: Nữ

282.  

Hồ Thị Cất, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cất

Giới tính: Nữ

283.  

Hồ Thị Nơi, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nơi

Giới tính: Nữ

284.  

Hồ Thị Lứa, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lứa

Giới tính: Nữ

285.  

Hồ Thị A Nhum, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Ô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Nhum

Giới tính: Nữ

286.  

Hồ Thị Ba Lai, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ba Lai

Giới tính: Nữ

287.  

Hồ Thị Châu, sinh năm 1965 tại Lào

Hiện trú tại: Pa Lọ Vạc, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Châu

Giới tính: Nữ

288.  

Hồ Thị Ta Lử, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Lử

Giới tính: Nữ

289.  

Hồ Thị Loa, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 8, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Loa

Giới tính: Nữ

290.  

Hồ Thị Loi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 10, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Loi

Giới tính: Nữ

291.  

Hồ Thị Lê, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 4, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lê

Giới tính: Nữ

292.  

Hồ Thị Dooc, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dooc

Giới tính: Nữ

293.  

Hồ Thị Lương, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lương

Giới tính: Nữ

294.  

Hồ Thị Ảy, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xung, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ảy

Giới tính: Nữ

295.  

Hồ Thị Pệc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Ho, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hằng

Giới tính: Nữ

296.  

Hồ Thị Vàng, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 9, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vàng

Giới tính: Nữ

297.  

Hồ Thị Năng, sinh ngày 01/01/1998 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Nua Cô, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Năng

Giới tính: Nữ

298.  

Hồ Thị Nhòa, sinh ngày 15/10/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thanh 1, Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nhòa

Giới tính: Nữ

299.  

Hồ Thị Hòa, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hòa

Giới tính: Nữ

300.  

Hồ Thị Tiền, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tiền

Giới tính: Nữ

301.  

Hồ Thị Mu, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Rô, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mu

Giới tính: Nữ

302.  

Hồ Văn Lữ, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuồng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lữ

Giới tính: Nam

303.  

Hồ Thị Ổi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ôi

Giới tính: Nữ

304.  

Hồ Thị Căn Ta, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Ta

Giới tính: Nữ

305.  

Hồ Thị Đám, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đám

Giới tính: Nữ

306.  

Hồ Thị Mơi, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mơi

Giới tính: Nữ

307.  

Hồ Thị Ngân, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ngân

Giới tính: Nữ

308.  

Hồ Thị Lành, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lành

Giới tính: Nữ

309.  

Hồ Thị Ray, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ray

Giới tính: Nữ

310.  

Hồ Thị Hà, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hà

Giới tính: Nữ

311.  

Hồ Thị Thuận, sinh ngày 01/01/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thuận

Giới tính: Nữ

312.  

Hồ Thị Tỷ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tỷ

Giới tính: Nữ

313.  

Hồ Thị Bong, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bong

Giới tính: Nữ

314.  

Hồ Văn Chua, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chua

Giới tính: Nam

315.  

Hồ Thị Máy, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Máy

Giới tính: Nữ

316.  

Hồ Thị Ta Ước, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Ước

Giới tính: Nữ

317.  

Hồ Thị A Sát, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Sát

Giới tính: Nữ

318.  

Hồ Văn Xư Lừng, sinh năm 1952 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xư Lừng

Giới tính: Nam

319.  

Hồ Thị Hằng, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hằng

Giới tính: Nữ

320.  

Hồ Thị Bông, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bông

Giới tính: Nữ

321.  

Hồ Thị Tùn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tùn

Giới tính: Nữ

322.  

Hồ Thị Xay, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xay

Giới tính: Nữ

323.  

Hồ Thị Tưng, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tưng

Giới tính: Nữ

324.  

Hồ Thị Mớt, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mớt

Giới tính: Nữ

325.  

Hồ Thị Chông, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chông

Giới tính: Nữ

326.  

Hồ Thị Lan, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lan

Giới tính: Nữ

327.  

Hồ Thị Hậu, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Lòng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hậu

Giới tính: Nữ

328.  

Hồ Thị Lan, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lan

Giới tính: Nữ

329.  

Hồ Thị Rai, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rai

Giới tính: Nữ

330.  

Hồ Thị Rương, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rương

Giới tính: Nữ

331.  

Hồ Thị A Ram, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Ram

Giới tính: Nữ

332.  

Hồ Văn Hiếu, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hiếu

Giới tính: Nam

333.  

Hồ Văn Bun May, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bun May

Giới tính: Nam

334.  

Hồ Thị A Dỗ, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thông Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Dỗ

Giới tính: Nữ

335.  

Hồ Văn Hên, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hên

Giới tính: Nam

336.  

Hồ Thị Chưn, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chưn

Giới tính: Nữ

337.  

Hồ Thị Phết, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phết

Giới tính: Nữ

338.  

Hồ Thị Theo, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Theo

Giới tính: Nữ

339.  

Hồ Thị Chơn, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Trùm, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chơn

Giới tính: Nữ

340.  

Hồ Thị Hồng, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồng

Giới tính: Nữ

341.  

Hồ Thị Nai, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Lao, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nai

Giới tính: Nữ

342.  

Hồ Thị Son, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Vầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Son

Giới tính: Nữ

343.  

Hồ Thị Hiếp, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiếp

Giới tính: Nữ

344.  

Hồ Thị Hâm, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hâm

Giới tính: Nữ

345.  

Hồ Thị Thông, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Tầng, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thông

Giới tính: Nữ

346.  

Hồ Thị Héc, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Héc

Giới tính: Nữ

347.  

Hồ Thị Bia, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Xa Tuông, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bia

Giới tính: Nữ

348.  

Hồ Thị Pa, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Măng Son, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa

Giới tính: Nữ

349.  

Hồ Thị Tải, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tải

Giới tính: Nữ

350.  

Hồ Thị Két, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Loa, Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Két.

Giới tính: Nữ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1206/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1206/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(12/08/2019)

Download Văn bản pháp luật 1206/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1206/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam 350 cá nhân đang cư trú Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1206/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam 350 cá nhân đang cư trú Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1206/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (12/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1206/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam 350 cá nhân đang cư trú Quảng Trị

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1206/QĐ-CTN 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam 350 cá nhân đang cư trú Quảng Trị

             • 19/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực