Quyết định 1212/QĐ-UBND

Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1212/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-SXD ngày 29/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030”.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở tỉnh Bình Định nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao năng lực chống chịu và ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Giai đoạn đến năm 2020:

- Hoàn thành rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược và quy hoạch đô thị, quy hoạch một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị, lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Triển khai thực hiện báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn, thực hiện một số dự án đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị.

- Ban hành Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ quản lý và chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

b. Giai đoạn từ năm 2020 - 2030:

- Hoàn thành việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được phê duyệt trước năm 2015 và các quy hoạch chung đô thị được phê duyệt mới.

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh.

- Tiếp tục triển khai đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý và chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

Nội dung nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030 theo Phụ lục đính kèm.

III. NGUỒN VỐN

Vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn vay ODA, vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí các nguồn vốn để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 10 hàng năm./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH
(Kèm theo Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TT

Tên hoạt động/lĩnh vực

Nội dung hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

I

Chủ đề 1: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình Phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

1

Đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh

Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị, sự phù hợp và khả thi giữa giải pháp quy hoạch đô thị và nguồn lực thực hiện

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, TC, GTVT

 

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn; Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

UBND TP.Quy Nhơn UBND huyện Tây Sơn

Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, TC, GTVT

 

Đánh giá thực trạng đầu tư và danh mục ưu tiên đầu tư phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn; thị xã An Nhơn; Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn

UBND TP.Quy Nhơn UBND thị xã An Nhơn UBND huyện Tây Sơn UBND huyện Hoài Nhơn

Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, TC, GTVT

 

2

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đô thị, các chương trình phát triển đô thị, lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Rà soát, điều chỉnh QHC đô thị đã được phê duyệt trước năm 2015, lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cụ thể: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh; Thị trấn Phù Mỹ, thị trấn Bình Dương, đô thị Mỹ Chánh huyện Phù Mỹ; Thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn; thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân; thị trấn An Lão, huyện An Lão

UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão

Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT, GTVT

 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng lấy giao thông công cộng là chủ đạo tại thành phố Quy Nhơn

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, GTVT, UBND thành phố Quy Nhơn

 

II

Chủ đề 2: Lập kế hoạch huy động nguồn lực, ứng dụng KHCN và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn

3

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông xanh, xử lý rác thải, nước thải đô thị

Hình thành hệ thống giao thông công cộng xanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông công cộng đô thị

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, KH&CN, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Đầu tư, cải tạo các bãi chôn lấp, xử lý rác thải đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, KH&ĐT, KH&CN, TN&MT, Ban QL Khu kinh tế tỉnh; Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

 

Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị xã An Nhơn; thị trấn Phú Phong, Tây Sơn; thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

UBND các huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn và thị xã An Nhơn

Các Sở: XD, KH&ĐT, KH&CN, TN&MT

 

Nâng cao năng lực thoát nước đô thị, chống ngập; cải tạo hệ thống sông, suối đi qua đô thị kết hợp xanh hóa cảnh quan đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, KH&ĐT, KH&CN, TN&MT

 

4

Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu dân cư thu nhập thấp

Xây dựng kế hoạch, đầu tư cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư thu nhập thấp, khu ở không chính thức ven sông, kênh trong nội thành, nội thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT

 

Xây dựng kế hoạch, đầu tư cải tạo tái thiết các khu chung cư cũ

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Tiếp tục theo dõi và tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung (nếu có) Kế hoạch phát triển Nhà ở xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 51/2015/QĐ- UBND ngày 25/12/2015; số 27/2017/QĐ- UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định

5

Xây dựng kế hoạch và đầu tư xây dựng không gian công cộng đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị

Đầu tư xây dựng các hồ điều hòa, khu vực trũng thành nơi chứa nước định kỳ, cải tạo hệ thống kênh mương, sông suối, ao, hồ trong đô thị trên cơ sở tôn trọng khung thiên nhiên kết hợp với bộ lọc sinh thái tăng cường năng lực thoát nước cho đô thị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT

 

Xây dựng không gian xanh công cộng đô thị gắn với mặt nước tự nhiên, hồ, sông, biển

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT

 

Tôn tạo, tái thiết các Khu di tích lịch sử, các không gian công cộng lịch sử trong đô thị

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, Du lịch

 

6

Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ xanh vào quá trình quy hoạch, thiết kế, thi công công trình

Xây dựng Kế hoạch sử dụng vật liệu công nghệ xanh, thân thiện môi trường trong xây dựng các công trình kiến trúc đô thị

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&CN, KH&ĐT, TN&MT, Công thương

 

Triển khai thực hiện đề án áp dụng công nghệ quản lý thông tin trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình tại đô thị

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&CN, KH&ĐT, Công thương

 

Ứng dụng, phát triển các phương pháp quy hoạch, thiết kế, thi công công trình xanh

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&CN, KH&ĐT, Công thương

 

III

Chủ đề 3: Quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh

7

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh

Tổ chức thực hiện đánh giá và lập báo cáo hàng năm và giai đoạn theo các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Sở Xây dựng

Các Sở: GTVT, VH&TT, Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển đô thị tỉnh Bình Định

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

8

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển đô thị tăng trưởng xanh

Tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý và chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Sở Xây dựng

Các Sở: Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện, thị xã và thành phố

Theo khung chương trình do Bộ Xây dựng hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

9

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển đô thị tăng trưởng xanh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên và định kỳ, các chương trình giới thiệu quảng bá đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, Thông tin và Truyền thông, KH&ĐT

 

Triển khai vận động việc thực hiện công trình xanh, tiết kiệm năng lượng tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu đô thị trên địa bàn

Sở Công thương

Các Sở: XD, Thông tin và Truyền thông, KH&ĐT

 

Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đô thị tăng trưởng xanh - sạch - đẹp - sáng tại các cụm dân cư đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: XD, Thông tin và Truyền thông, KH&ĐT

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1212/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1212/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2018
Ngày hiệu lực12/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1212/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1212/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1212/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1212/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành12/04/2018
        Ngày hiệu lực12/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1212/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1212/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Bình Định

         • 12/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực