Quyết định 1219/QĐ-BTTTT

Quyết định 1219/QĐ-BTTTT năm 2015 về Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1219/QĐ-BTTTT 2015 Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức phát triển du lịch


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA XÃ HỘI VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Thông tin và truyền thông thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để phối hợp);
- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
(để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTCS, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA XÃ HỘI VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

- Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng; Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; Xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền Bộ tiêu chí, tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số phát triển các điểm đến du lịch.

2. Thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa, phát động và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”.

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành ...để nâng cao ý thức thực hiện pháp luật về du lịch của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

4. Thông tin, tuyên truyền những kết quả quan trọng đạt được về phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời tiếp tục khẳng định du lịch đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, thân thiện và hòa bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

1.1. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về du lịch định kỳ hằng tuần, hằng tháng; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) cung cấp thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

1.2. Vụ Thông tin cơ sở

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; chú trọng sử dụng và phát huy lợi thế hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, hệ thống đài truyền thanh, loa truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin hiện có ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ dân phố, khu dân cư... để tăng cường thông tin, tuyên truyền Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

1.3. Các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Bộ

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và thông qua tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền để đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam bằng các hình thức phù hợp; đặc biệt tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển du lịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông.

2. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng các tin, bài; dành thời lượng phù hợp phát sóng các chương trình chuyên đề, cung cấp thông tin, tư liệu tuyên truyền về phát triển du lịch; tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia du lịch nhằm tạo bước chuyển đột phá trong phát triển du lịch, xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ thuộc lĩnh vực, ngành quản lý và tình hình phát triển du lịch của địa phương theo đúng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về du lịch của đất nước, của địa phương; phối hợp với các ban, sở, ngành cùng cấp chủ động cung cấp thông tin hoặc mời cán bộ lãnh đạo, quản lý có thẩm quyền đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về du lịch trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư...

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch Việt Nam đạt hiệu quả; định kỳ hằng quý gửi văn bản báo cáo kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thông tin cơ sở) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1219/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1219/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1219/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1219/QĐ-BTTTT 2015 Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức phát triển du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1219/QĐ-BTTTT 2015 Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức phát triển du lịch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1219/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrương Minh Tuấn
        Ngày ban hành23/07/2015
        Ngày hiệu lực23/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1219/QĐ-BTTTT 2015 Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức phát triển du lịch

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1219/QĐ-BTTTT 2015 Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức phát triển du lịch

           • 23/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực