Quyết định 1234/QĐ-UBND

Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 1234/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách giáo dục Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1149/TTrLN:TC-GDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ, gồm 02 dịch vụ (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng phương án, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

2. Giao Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ theo phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành.

3. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Cần Thơ phù hợp với thực tế và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí

NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ (chưa tính đủ chi phí vào giá theo lộ trình tính giá)

Ghi chú

*

Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông

 

 

 

 

Giáo dục chuyên biệt

 

 

 

1

Hoạt động giáo dục trong trường, lớp dành cho người khuyết tật

 

X

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009

2

Hoạt động giáo dục trong trường chuyên

 

X

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1234/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1234/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2018
Ngày hiệu lực15/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1234/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1234/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách giáo dục Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1234/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách giáo dục Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1234/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Dũng
        Ngày ban hành15/05/2018
        Ngày hiệu lực15/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1234/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách giáo dục Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1234/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách giáo dục Cần Thơ

           • 15/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực