Quyết định 1243/QĐ-UBND

Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1243/QĐ-UBND 2019 bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP VÀ CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 180/SNV-CCVC ngày 26/02/2019, của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại Văn bản số 75/CV-BTV ngày 22/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành, đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Nguyễn Thị Việt Hà;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NC, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP VÀ CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp và Chi hội trưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Triển khai thực hiện chiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ được phê duyệt tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1157/QĐ-ĐCT ngày 12/02/2018 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và Chi hội trưng Phụ nữ.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của UBND, Hội LHPN các cấp và các sở, ban, ngành liên quan trong triển khai thực hiện các hoạt động nhằm góp phần đạt được các mục tiêu của Đề án; phát huy nội lực, vai trò chủ động của cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác Hội.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt đầy đQuyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025” đến UBND các cấp, các ban, ngành liên quan và đặc biệt là các cấp Hội Liên hiệp Phnữ cần bám sát nội dung của Đề án, chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phù hợp, hiệu quả.

- Công tác bồi dưỡng cán bộ phải gắn với chức danh quy hoạch và vị trí việc làm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của từng địa phương, đơn vị, qua đó phát huy trình độ, năng lực, sở trường đảm bảo sử dụng nguồn cán bộ lâu dài, có tính kế thừa và phát triển.

- Hoạt động của Đề án phải đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, khả năng vận dụng của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động Hội.

- Xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp, kinh phí thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế; lồng ghép với các Đề án, các chương trình khác có liên quan.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với công tác phụ nữ, dám nghĩ, dám làm, dm chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở; hội tụ đầy đnăng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo các nghị quyết của Hội nghBan Chấp hành Trung ương kha XII của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn đến năm 2020

- Tối thiểu 70% (khoảng 55 người) cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm.

- Tối thiểu 70% (khoảng 184 người) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và tối thiu 20% (khoảng 50 người) quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã; 50% Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội (khoảng 130 người).

- Tối thiểu 50% (khoảng trên 1000 người) Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; quan tâm bồi dưỡng cập nhật một số kiến thức, nội dung mới về công tác Hội cho đội ngũ Chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó.

b) Giai đoạn đến năm 2025

- 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm, lĩnh vực công tác.

- 100% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã; 100% Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- 100% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

- 100% Chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó các đơn vị khó khăn được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nội dung mới về công tác Hội.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã;

- Chi hội trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó Phụ nữ;

- Cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

2. Phạm vi thực hiện: 13 huyện, thành phố, thị xã; Hội phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh.

IV. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò ca công tác bồi dưỡng

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 đến cán bộ chủ chốt các cấp Hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức Hội, Chi hội trưởng Phụ nữ về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ.

- Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức các cấp Hội được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Đề cao tinh thần học tập và tự học tập suốt đời của cán bộ, công chức Hội; xác định việc học tập để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao. Cán bộ, công chức được lựa chọn chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

2. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chnh sách và xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ Hội

- Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu đề xuất và cử cán bộ, công chức các cấp Hội tham gia các khóa đào tạo chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm; chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án theo từng năm và giai đoạn.

- Bám sát hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam áp dụng thực hiện quy trình, phương pháp, công cụ đánh giá công tác bồi dưỡng.

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội trong hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ Hội cơ sở vùng khó khăn.

- Tiếp nhận, hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng, bảo đảm cập nhật một số kiến thức, nội dung mới về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc ln thứ XII, gắn với việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu, lần thứ bảy khóa XII, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

- Triển khai thực hiện một số chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới.

- Bảo đảm chương trình, tài liệu không trùng lặp, phù hợp với từng cấp Hội, từng địa bàn quản lý; kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, tăng thời lượng thực hành trong quá trình bồi dưỡng.

3. Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội nggiảng viên

- Xây dựng đội ngũ giảng viên (khoảng 30 người lựa chọn từ cán bộ cấp tỉnh, huyện và cấp xã) có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn và có năng lực, phương pháp sư phạm; tăng cường phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng và cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên nguồn tại Trung ương.

- Củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

4. Tổ chức các khóa bồi dưỡng

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Chính trị tnh, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hi Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và khoảng 50% Chi hội trưởng Phụ nữ (quan tâm địa bàn vùng sâu, vng xa, vùng khó khăn). Cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 2019 - 2020: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm cho trên 70% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tnh, huyện (khoảng 55 người, dự kiến ít nhất 02 lớp; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội cho trên 70% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và 20% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã (khoảng 230 người dự kiến 02 lớp); tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 20% Chi hội trưởng Phụ nữ (khoảng trên 400 người, dự kiến ít nhất 4 lớp). Tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo, tọa đàm, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm đến cán bộ Hội các cấp.

+ Giai đoạn 2021 - 2025: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm, lĩnh vực công tác đến 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tnh, huyện (ít nhất 02 lớp); tổ chức cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội đến 100% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã (ít nhất 04 lớp (01 năm/lớp; 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và 30% Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã (quan tâm những người mới tham gia lần đầu, dự kiến ít nhất 02 lớp); tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho ít nhất 30% Chi hội trưởng Phụ nữ (khoảng 800 người, dự kiến ít nhất 08 lớp (mỗi năm 01 đến 02 lớp). Tổ chức ít nhất 02 cuộc hội thảo, tọa đàm, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm đến cán bộ Hội các cấp.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện phối hợp với Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, thị xã và các ban, ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội cho 70% Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và 50% Chi hội trưởng (số chưa có trong kế hoạch bồi dưỡng của tỉnh) và Chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó Phụ nữ; bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, công tác Hội, công tác xã hội cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong cán bộ Hội các cấp. Cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 2019 - 2020: Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội cho khoảng 50% (của 70%) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, trên 30% Chi hội trưởng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó Phụ nữ tại địa phương.

+ Giai đoạn 2021 - 2025: Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội cho 20% (của 70%) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, 20% Chi hội trưởng Phụ nữ tại địa phương (số chưa có trong kế hoạch bồi dưỡng của tỉnh) và Chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó Phụ nữ.

5. Đổi mới tổ chức và hoạt động, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ my các cấp Hội theo tinh thần các Nghị quyết lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp theo hưng tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Quản lý, giám sát, đnh giviệc tổ chức thực hiện

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng; kịp thời điều chnh, hoàn thiện sau kiểm tra, đánh giá.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm và giai đoạn đánh giá hiệu quả tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc tổ chức thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trong đó ngân sách tỉnh dành cho các hoạt động cấp tỉnh; ngân sách huyện dành cho các hoạt động cấp huyện.

Lồng ghép với các chương trình, đề n của các sở, ngành, nguồn xã hội hóa, đóng góp từ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có);

Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh xây dựng dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính; Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã xây dựng dự toán ngân sách gửi Phòng Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt làm cơ sở thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND cùng cấp theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động của Đ án.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Chính trị tnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề, theo vị trí việc làm, tập huấn về công tác xã hội hoặc bồi dưỡng cập nhật hàng năm cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và cấp huyện.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Phụ nữ cho Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ cấp xã, nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, Chi hội trưởng Phụ nữ.

- Rà soát các đối tượng chưa đạt tiêu chuẩn chức danh, các đối tượng thuộc diện phải bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng tại địa phương hoặc cử cán bộ, công chức bồi dưỡng theo kế hoạch của Trung ương.

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ.

- Phối hợp nghiên cứu, khảo sát nhu cầu, tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh.

2. Sở Nội v

- Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp theo quy định.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong công tác nghiên cứu, thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án;

- Chủ trì, hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án;

- Phối hợp giám sát, đánh giá thực hiện Đề án.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Đề án tại địa phương; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1243/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1243/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1243/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1243/QĐ-UBND 2019 bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1243/QĐ-UBND 2019 bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1243/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành03/05/2019
        Ngày hiệu lực03/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1243/QĐ-UBND 2019 bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1243/QĐ-UBND 2019 bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

           • 03/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực