Quyết định 1248/QĐ-UBND

Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1248/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Xây dựng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1248/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1118/TTrLN:TC-XD ngày 24 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng của thành phố Cần Thơ, (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Xây dựng:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng của thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng phương án, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Xây dựng của thành phố Cần Thơ trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

2. Giao Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng của thành phố Cần Thơ theo phương án của Sở Xây dựng đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Xây dựng theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành.

3. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Xây dựng theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng của thành phố Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng của thành phố Cần Thơ phù hợp với thực tế và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

I

Dịch vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch

1

Cắm mốc giới và quản lý mốc giới các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng

II

Dịch vụ thuộc lĩnh vực chất lượng công trình xây dựng

1

Kiểm định chất lượng xây dựng an toàn chịu lực, sự cố, đánh giá giá trị còn lại, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình xây dựng thuộc vốn NSNN

2

Giám định chất lượng công trình xây dựng

3

Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện công trình

4

Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng

5

Kiểm định chất lượng hiện trạng và lập quy trình bảo trì công trình

III

Dịch vụ thuộc lĩnh vực Kinh tế và phát triển vật liệu xây dựng

1

Tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận và phổ biến giải pháp công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện, địa điểm thành phố theo yêu cầu Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

IV

Dịch vụ thuộc lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

1

Quản lý chuyên ngành về cấp, thoát nước đô thị và khu công nghiệp

2

Quản lý hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, đô thị

3

Quản lý nghĩa trang

4

Quản lý chất thải rắn thông thường

5

Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

6

Quản lý xây dựng ngầm đô thị

V

Dịch vụ công ích

1

Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

2

Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

3

Duy trì cây xanh đô thị

4

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

5

Quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Cần Thơ

VI

Dịch vụ thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ

1

Phát triển cổng thông tin điện tử của Sở

VII

Dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà, quản lý chung cư

1

Quản lý nhà ở, chung cư thuộc sở hữu nhà nước

2

Quy hoạch phát triển hệ thống công tác cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1248/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1248/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1248/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1248/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Xây dựng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1248/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Xây dựng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1248/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Dũng
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1248/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Xây dựng Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1248/QĐ-UBND 2018 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Xây dựng Cần Thơ

           • 16/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực