Quyết định 1250/QĐ-UBND

Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1250/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Tư pháp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1077/TTrLN:TC-TP ngày 20 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp của thành phố Cần Thơ, (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tư pháp:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp của thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng phương án, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tư pháp của thành phố Cần Thơ trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được
cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

2. Giao Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp của thành phố Cần Thơ theo phương án của Sở Tư pháp đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Tư pháp theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành.

3. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Tư pháp theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp của thành phố Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới.
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp,
tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp của thành phố Cần Thơ phù hợp với thực tế và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên dịch vụ

Lĩnh vực

Ghi chú

 

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1

Tham gia tố tụng

Trợ giúp pháp lý

Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

2

Đại diện ngoài tố tụng

Trợ giúp pháp lý

3

Hòa giải

Trợ giúp pháp lý

4

Tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

5

Trợ giúp pháp lý lưu động

Trợ giúp pháp lý

 

LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1

Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản

Bán đấu giá tài sản

Điều 24 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016

2

Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản thỏa thuận

Bán đấu giá tài sản

3

Dịch vụ tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến tài sản bán đấu giá

Bán đấu giá tài sản

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1250/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1250/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1250/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1250/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Tư pháp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1250/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Tư pháp Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1250/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Dũng
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1250/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Tư pháp Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1250/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Tư pháp Cần Thơ

           • 16/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực