Quyết định 1254/QĐ-BKHCN

Quyết định 1254/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 1254/QĐ-BKHCN 2019 Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng v
à các Thứ trưng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Quyết định số 451/QĐ-TTg).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

3. Đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ KH&CN, đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ báo cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành để triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

2. Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN, kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

3. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này tại đơn vị mình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng tiến độ.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong kinh phí chi thường xuyên theo định mức của Bộ KH&CN theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1254/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIU HÀNH Đ TRIN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH S 09/2019/NĐ-CP

1

Xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Thông tư.

VPB

Vụ PC và các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2019

Thông tư của Bộ trưởng được ban hành; Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

2

Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

Các đơn vị thuộc Bộ

VPB, Vụ PC

Thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo được sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ KH&CN hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

3

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

VPB

Các đơn vị có liên quan

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành.

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

4

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

TTCNTT

VPB và các đơn vị có liên quan

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN được hoàn thiện và đi vào vận hành.

5

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tổng cục TĐC

 

Theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền Thông

 

6

Thực hiện các biện pháp giám sát, biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN.

TTCNTT

VPB

Thường xuyên

 

7

Triển khai tích hợp chữ ký số, xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN.

TTCNTT

VPB và các đơn vị có liên quan

Quý II/2020

Chữ ký số được tích hợp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN

III

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY

8

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo.

VPB

Vụ PC và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

9

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&CN.

TTCNTT

VPB

Quý II/2020

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

10

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Bộ KH&CN; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

VPB

TTNC& PTTTKH& CN

Thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng.

11

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này.

VPB

Vụ PC, TTCNTT và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo Lãnh đạo Bộ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1254/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1254/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(06/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1254/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1254/QĐ-BKHCN 2019 Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1254/QĐ-BKHCN 2019 Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1254/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (06/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1254/QĐ-BKHCN 2019 Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1254/QĐ-BKHCN 2019 Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực