Quyết định 1309/QĐ-UBND

Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1309/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU, GIAI ĐOẠN 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phvề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BTP ngày 22/4/2015 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Phê duyệt Kế hoạch tng thtriển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020;

Theo đnghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 168/TTr-STP ngày 28/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015-2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp;
-
Cục Công tác phía Nam-BTP;
-
TT Tỉnh y, HĐND tỉnh;
-
Cổng Thông tin điện tử;
-
Trung tâm Công báo - Tin học;
-
NC (A);
-
Lưu: VT. Tr 29/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1309/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22/4/2015 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2020.

b) Tiếp tục tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tchức có đăng ký kinh doanh; tạo lập điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cu

a) Triển khai và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp đảm bảo mục tiêu chung, định hướng tiếp tục thực hiện Chương trình và tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2015-2020.

b) Tiếp tục phối hợp thực hiện các hoạt động khác thuộc Chương trình 585 theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Qua đó, phát huy các hình thức có hiệu quả, như: biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các hình thức tiếp cận kiến nghị của doanh nghiệp; thông qua hoạt động tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp...

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các lp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tập trung giới thiệu nội dung các Luật mi, các chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết của những hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (FTA) mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp về các hiệp định này.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phổ biến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp

a) Cơ quan chủ trì: Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức gii thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nm bắt các cam kết quc tế; tchức tiếp nhận và giải đáp thc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu thập những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc về đăng ký doanh nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Cục thuế, Cục Hải quan, Hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau, Ban Quản lý Khu kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phbiến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghip

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hp với cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc trin khai thực hiện Chương trình; phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương tchức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình 585 tại địa phương trong giai đoạn 2015 - 2020.

b) Trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ sơ kết, tổng kết, tng hp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương theo quy định.

2. S, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố Cà Mau

a) Căn cứ Kế hoạch này và yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng và tchức thực hiện Kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra.

c) Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của ngành, đơn vị, địa phương gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

3. Tổ chức đại diện của doanh nghiệp

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp theo Kế hoạch này và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương. Định kỳ tổng hp kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp tng hp, báo cáo chung.

4. Doanh nghip, hợp tác xã, tổ chức có đăng ký kinh doanh

Chủ động bố trí cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu pháp luật; tích cực phối hợp với sở, ban ngành, các tchức đại diện của doanh nghiệp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử cán bộ tham gia các lp tập huấn các chương trình hỗ trợ pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

5. Công tác thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hp. Báo cáo 6 tháng (gửi trước ngày 30/5); báo cáo năm (gửi trước ngày 15/11).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách.

Hàng năm, sở, ban/ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo đúng quy định, gửi Sở Tài chính tng hp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức đại diện của doanh nghiệp, doanh nghiệp, hp tác xã, tổ chức có đăng ký kinh doanh chủ động bố trí kinh phí tham gia các hoạt động của Chương trình tại tchức, doanh nghiệp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời cho Sở Tư pháp; Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1309/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1309/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực08/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1309/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1309/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1309/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1309/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành08/09/2015
        Ngày hiệu lực08/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1309/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1309/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Cà Mau

             • 08/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực