Quyết định 1311/QĐ-UBND

Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016–2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1311/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án đầu tư đối tác công tư PPP Phú Yên 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành     một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kết quả thực hiện dự án: Xây dựng danh mục dự án để gọi vốn đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, BOO, PPP trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2015, dự kiến giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông báo số 299/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 24/4/2017;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại các Báo cáo: Số 412/BC-SKHĐT ngày 20/6/2017, số 251/BC-SKHĐT ngày 12/4/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 – 2020, gồm 26 dự án (trong đó: Có 14 dự án ưu tiên 1, 07 dự án ưu tiên 2, 05 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 20/3/2017); danh mục dự án theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Danh mục các dự án nêu tại Điều 1 làm cơ sở giới thiệu Nhà đầu tư hoặc giao cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh lập hồ sơ đề xuất dự án trình thẩm định, phê duyệt và công bố đề xuất dự án theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát quỹ đất trên địa bàn tỉnh để xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) để tổng hợp, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và PCVP UBND tỉnh (đ/c Khoa);
- Lưu: VT, KT, Khg, Khi2.28.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) SẮP XẾP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1311 /QĐ-UBND ngày 3 / 7 /2017 của UBND tỉnh).

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Diện tích sử dụng đất

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Hình thức hợp đồng

Ghi chú

I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN I

 

 

 

 

 

1

Đầu tư phát triển khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa

Phường Phú Thạnh, Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

339,21ha

1.404

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

2

Dự án Đường và kè bờ Bắc và Nam Sông Ba đoạn từ Cầu Đà Rằng cũ đến Gành Bà xã Hòa Phong (Tây Hòa) - Dinh Ông thị trấn Phú Hòa

Huyện Tây Hòa, Phú Hòa và Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

80 ha

2.480

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

3

Tuyến đường nối Quốc lộ 1A (tuyến tránh Phú Lâm) đến tuyến đường bộ ven biển (cầu Đà Nông)

Thành phố Tuy Hòa và Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

60 ha

1.300

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

4

Cầu Sông Chùa và đường Nguyễn Trãi đến xã Bình Ngọc

Phường 4 và xã Bình Ngọc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

03 ha

80

BT (Xây dựng - Chuyển giao).

 

5

Tuyến đường chạy dọc Vịnh Xuân Đài (Đoạn từ QL1A - Trung Trinh Vũng La)

Xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu

16,8 ha

150

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

6

Dự án Tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ Km1293/QL1A đến Bắc cầu An Hải

Huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu

54,37 ha

1.029

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

7

Đường ĐH22 nối dài từ Phú Hòa đến ĐT643 (Sơn Hòa)

Các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa.

10,45 ha

350

BT (Xây dựng - Chuyển giao).

 

8

Bệnh viên chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh

Thành phố Tuy Hòa

17,013ha

183

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

9

Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 2), tỉnh Phú Yên

Các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An và TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

77 ha

694

BT (Xây dựng - Chuyển giao).

 

10

Dự án Tuyến đường từ chợ Phú Thứ, xã Hòa Bình 2 (nay thị trấn Phú Thứ) - điểm giao QL29 đến Suối Lạnh, xã Hòa Thịnh

Thị trấn Phú Thứ, xã Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

10,9 ha

223

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

11

Bến xe Nam Tuy Hoà

Phường Phú Lâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

4,825 ha

77

BOO (Xây dựng - Sở Hữu - Kinh doanh)

 

12

Dự án Cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu nối cá ngừ tỉnh Phú Yên

Khu phố 6, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa

6,45 ha

220

BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao)

 

13

Đầu tư phát triển Khu công nghiệp công nghệ cao

Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

340,27 ha

1.100

BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

 

14

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giai đoạn 2):

 

14.1

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tái định cư và hồ điều tiết nước chống hạn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

13,08 ha

120

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

14.2

Đầu tư hệ thống thủy lợi Lỗ Chài 2

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

64,9 ha

700

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

14.3

Đầu tư hệ thống các tuyến đường giao thông nhánh phụ

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

34,34 ha

360

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

14.4

Đầu tư hệ thống cấp điện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

6,92 ha

45

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

14.5

Đầu tư trạm cấp nước sạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1)

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

2 ha

27

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

14.6

Đầu tư hệ thống xử lý chất thải Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

3,14 ha

81

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN II

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu phi thuế quan (Khu kinh tế Nam Phú Yên)

Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

319,4 ha

1.450

BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

 

2

Đầu tư phát triển khu sản xuất muối tập trung (thị xã Sông Cầu)

Xã Xuân Bình, Xuân Phương và Phương Lệ Uyên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

270 ha

378

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

 

3

Khu phức hợp cao cấp An Bình Thạnh

Xã An Thọ 2 thuộc Thị xã Sông Cầu và các xã An Ninh Tây, An Dân, An Thạch huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

1.000 ha

33.000

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOO (Xây dựng - Sở Hữu- Kinh doanh)

 

4

Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh (thành phố Tuy Hòa)

Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

32 ha

258

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

 

5

Đường giao thông và cầu Xuân Lộc - Xuân Hải

Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

15 ha

444

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

6

Dự án Bãi rác tập trung và nhà máy xử lý rác thải Đông Hòa

Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

15 ha

313

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOO (Xây dựng - Sở Hữu- Kinh doanh)

 

7

Tuyến đường Nam Sông Bàn Thạch đến Sơn Thành (các huyện Đông Hòa, Tây Hòa)

Huyện Đông Hòa và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

45 ha

750,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 561/QĐ-UBND NGÀY 20/3/2017

1

Dự án đường nội thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)

Phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

5,7 ha

85,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

2

Dự án: Đường nội thị Nguyễn Văn Trỗi

Phường Xuân Phú thị xã Sông Cầu

5,95 ha

90,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

3

Nâng cấp, mở rộng đường nội thị Phạm Văn Đồng

Phường Xuân Phú, Xuân Yên thị xã Sông Cầu

5,0 ha

150,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

 

4

Cầu cảng du lịch Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

3,6 ha

120,00

BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao)

 

5

Thoát nước thải trung tâm thị xã Sông Cầu

Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

08 ha

100,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BLT (Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1311/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1311/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1311/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1311/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án đầu tư đối tác công tư PPP Phú Yên 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1311/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án đầu tư đối tác công tư PPP Phú Yên 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1311/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành03/07/2017
        Ngày hiệu lực03/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1311/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án đầu tư đối tác công tư PPP Phú Yên 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1311/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án đầu tư đối tác công tư PPP Phú Yên 2016 2020

            • 03/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực