Quyết định 1311/QĐ-UBND

Quyết định 1311/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 1311/QĐ-UBND 2019 sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong y tế tỉnh Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 2258/BYT-TB-CT ngày 25/4/2019 về việc định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh tại Công văn số 255/HĐND-KTNS ngày 31/5/2019 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 556/TTr-SYT ngày 25/4/2019 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 134/TTr-STC ngày 13/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên năm 2019 theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trường hợp cần thiết phải bổ sung hoặc điều chnh lại ký, mã hiệu máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu tại Điều 1 cho phù hợp, Sở Y tế có văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế, Sở Y tế gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh.

2. Sau khi Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức mua sắm các máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tài sản công của Hội đng nhân dân tỉnh; lựa chọn danh mục mua sm phải đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị sử dụng và ưu tiên mua sm các máy móc, thiết bị có mức độ cần thiết cao hơn, phát huy tối đa công năng sử dụng. Đng thời, tiếp tục rà soát hiện trạng các máy móc, trang thiết bị y tế bị đang sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, trên cơ sở đó, nghiên cứu việc xây dựng đề án đầu tư, mua sắm bổ sung đ đáp ng yêu cầu khám và điều trị bệnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; CV: TH
Cầm(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Số lượng mua sắm ti đa năm 2019

Mục đích

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

 

 

 

1

Bơm tiêm điện

chiếc

55

25

Bổ sung cho các khoa còn thiếu và thay thế các máy hết khấu hao

2

Máy tán sỏi bằng tia laser (tán qua da kèm phụ kiện)

HT

0

1

Phát triển kỹ thuật mới

3

Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống

chiếc

0

1

Phát triển kỹ thuật mới

4

Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương

chiếc

0

1

Phát triển kỹ thuật mới

5

Đèn Clar (bóng led)

chiếc

3

2

Thay cho đèn cũ.

6

Ghế khám bệnh TMH

chiếc

2

1

Thay thế các ghế quá cũ

7

Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số)

chiếc

55

10

Bsung cho các khoa còn thiếu và thay thế các máy quá cũ.

8

Điện tim 6 cần

chiếc

1

1

Thay thế cho máy đã quá cũ khoa thần kinh nội tiết

9

Kính sinh hiển vi (khám mắt)

chiếc

0

1

Trang bị cho phòng khám mắt

10

Van điều chnh lưu lượng oxy bình

chiếc

 

8

Thay cho van cũ của các khoa

11

Máy khí dung

chiếc

18

8

Bổ sung cho các khoa còn thiếu

12

Máy khí dung siêu âm

chiếc

14

3

Bổ sung cho các khoa còn thiếu

13

Đèn cực tím

chiếc

0

1

trang bị cho phòng thủ thuật khoa cơ xương khớp

14

Bộ nội soi tai, mũi, họng

Bộ

1

1

Thay thế cho máy đã quá cũ phòng khám

15

Bộ dụng cụ gắp xương cá

Bộ

1

1

Thay thế cho bộ đã quá cũ

16

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

0

1

Trang bị cho phòng khám mắt

17

Kính Vol

chiếc

0

1

Trang bị cho phòng khám mắt

18

Nặn ép bờ mi

chiếc

0

5

Trang bị cho phòng khám mắt

19

Bộ đo nhãn áp maclacop + Mực

Bộ

0

2

Trang bị cho phòng khám và khoa TMH-mắt

20

Máy đo khúc xạ tự động

chiếc

0

1

Trang bị cho phòng khám mt

21

Máy soi bóng đng tử

chiếc

0

1

Trang bị cho phòng khám mắt

22

Máy in ảnh cứng (Sony)

chiếc

3

2

Thay máy đã cũ khoa thăm dò chức năng

23

Đèn soi da

chiếc

0

1

Trang bị cho phòng khám da liễu

24

Kính lúp kèm đèn soi da

chiếc

0

1

Trang bị cho phòng khám da liễu

25

Mỏ vịt

chiếc

10

40

Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ của phòng khám sn

26

Kìm bấm sinh thiết (sn)

chiếc

0

2

Trang bị cho phòng khám sản

27

Pank dài 25-30cm

chiếc

10

40

Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ của phòng khám sn

28

Phẫu tích dài 25-30cm

chiếc

10

20

Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ của phòng khám sản

29

Bóp bóng hô hấp trẻ em

Cái

1

2

Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ khoa cấp cứu

30

Bóp bóng hô hấp sơ sinh

Cái

1

2

Bổ sung và thay cho dụng cụ đã cũ khoa nhi

31

Xe tiêm 2 tầng

chiếc

1

1

Thay cho xe đã cũ khoa cấp cu

32

Cọc truyền

chiếc

7

4

Bổ sung và thay thế cọc truyền cũ khoa cấp cứu

33

Máy sắc thuốc đông y 16-24 ấm

chiếc

2

2

Thay cho máy đã cũ

34

Xe đẩy dụng cụ

chiếc

 

5

Thay cho xe đã cũ của các khoa

35

Ghế xoay Inox

chiếc

 

5

Thay cho ghế đã cũ của các khoa

36

Ovetip

chiếc

0

1

Trang bị mới cho khoa Thăm dò chức năng

37

ng nội soi bàng quang ống mềm (lắp với máy nội soi dạ dày đại tràng CV170 của hãng Olympus- Nhật Bản)

ống

0

1

Phát triển kỹ thuật mới

38

Máy đo mật độ xơ gan

HT

0

1

Phát triển kỹ thuật mới

39

Optic 45 độ soi mũi xoang

chiếc

1

1

Thay cho optic đã cũ

40

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

3

1

Thay cho bộ đã cũ

41

Vén rễ thần kinh

chiếc

0

1

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

42

Gu gặm xương cong dài khoảng 23cm

chiếc

1

1

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

43

Gu gặm xương cong dài khoảng 18cm

chiếc

 

1

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

44

Đục vén cơ

chiếc

 

2

Thav cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

45

Cây bóc tách 1 đu statuyl dài khoảng 22cm

chiếc

 

2

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

46

Kìm cắt xương dài khoảng 24cm

chiếc

 

1

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

47

Bơm truyền dịch

chiếc

0

1

Trang bị mới cho khoa truyền nhiễm

48

ng chọc não thất Fraizler đường kính 3tnm

chiếc

0

1

Trang bị mới cho bộ dụng cụ mổ não

49

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật thần kinh (vi phẫu sọ não, cột sng)

bộ

0

1

Phát triển kỹ thuật mới

50

Kẹp mạch máu cong dài 160mm

chiếc

 

20

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

51

Hộp đựng kim có lỗ

chiếc

 

5

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa PT-GMHS

52

Bộ giác hơi

bộ

5

5

Bổ sung thêm và thay thế cho các bộ cũ khoa Y học cổ truyền

53

Bộ dụng cụ thay băng

bộ

 

30

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản

54

Bộ dụng cụ đỡ đẻ và cắt khâu tầng sinh môn

bộ

 

20

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sn

55

Bộ dụng cụ đón bé

bộ

 

10

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản

56

Bộ dụng cụ cắt chỉ

bộ

10

20

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản

57

Kẹp phẫu tích dài 30-35cm

chiếc

 

50

Thay cho dụng cụ đã cũ khoa sản

58

Máy monitor sản khoa

chiếc

4

2

Bổ sung cho khoa sản

II

Bệnh viện Y dược cổ truyền

 

 

 

 

1

Bậc gỗ cho tập

Bộ

0

5

Phục hồi chức năng

2

Bập bênh chữ nht

Chiếc

0

8

Phục hồi chức năng

3

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

0

3

Cấp cứu bệnh nhân

4

Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, hng

Bộ

0

1

thực hiện chuyên môn

5

B dng c tiểu phẫu

Bộ

0

2

thực hiện thủ thuật

6

B dng ctrung phẫu

Bộ

0

1

thực hiện thủ thuật

7

B ròng rc tr giúp

Bộ

0

8

Phục hồi chức năng

8

Bồn massage toàn thân

Bộ

0

5

Phục hồi chức năng

9

Bơi thuyền

Chiếc

0

5

Phục hồi chức năng

10

Bơm tiêm điện

Chiếc

0

2

Tiêm

11

Bung xông thuốc toàn thân

Bộ

0

5

Phục hồi chức năng

12

Cầu thang xếp

Chiếc

0

5

Phục hồi chức năng

13

Dàn tập đa năng

Chiếc

0

3

Phục hồi chức năng

14

Dụng cụ tập cổ chân lò xo

Chiếc

0

4

Phục hồi chức năng

15

Dng ctập cơ bàn/ngón tay

Chiếc

0

8

Phục hồi chức năng

16

Dụng ctập kéo giãn gân gót

Chiếc

0

8

Phục hồi chức năng

17

Đèn tần phổ

Chiếc

0

10

Phục hồi chức năng

18

Đèn tử ngoại

Bộ

0

2

Phục hồi chức năng

19

Đệm chống loét

Chiếc

0

10

Phục hồi chức năng

20

Đệm luyện tập

Chiếc

0

6

Phục hồi chức năng

21

Ghế luyện tập

Chiếc

0

5

Phục hồi chức năng

22

Ghế tập co dãn

Chiếc

0

5

Phục hồi chức năng

23

Ghế tập cơ tứ đầu

Chiếc

0

5

Phục hồi chức năng

24

Ghế tập đa năng

Chiếc

0

5

Phục hồi chức năng

25

Ghế tập mạnh tay chân

Chiếc

0

5

Phục hồi chức năng

26

Giường bệnh nhân + tủ đầu giường

Bộ

0

50

 

27

Giường đa năng điều khin bằng điện

Chiếc

0

4

 

28

Giường xoa bóp

Chiếc

0

6

Phục hồi chức năng

29

Giường xông hơi

Chiếc

0

2

Phục hồi chức năng

31

Hệ thống xông hơi, xông khói, tắm, ngâm nước thuốc cổ truyền

HT

0

1

 

32

Lng tập đa chức năng

Bộ

0

3

Phục hồi chức năng

33

Máy điện tim

Chiếc

0

1

 

34

Máy điều trị bng Ion

Chiếc

0

4

Phục hồi chức năng

35

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Chiếc

0

1

Phục hồi chức năng

36

Hệ thống rửa tay phẫu thuật

HT

0

2

 

37

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

0

2

Kiểm soát nhiễm khuẩn

38

Máy hấp ướt

Chiếc

0

1

Kiểm soát nhiễm khuẩn

39

Máy điều trị tần số cao

Chiếc

0

1

Phục hồi chức năng

40

Máy đốt họng hạt

Chiếc

0

1

 

41

Máy hấp nhiệt độ thấp Plasma- đóng gói

Chiếc

0

1

 

đa năng tự động

42

Máy hút điện chạy liên tục

Chiếc

0

2

 

43

Máy hút thai

Chiếc

0

1

 

44

Máy sấy 2 cửa - khử khuẩn Uvc tự động

Chiếc

0

1

 

nhiệt độ thấp

45

Máy phổ tần sinh học

Chiếc

0

1

 

46

Máy thở người lớn

Chiếc

0

1

 

47

Máy truyền dịch

Chiếc

0

2

 

48

Máy từ rung nhiệt

Chiếc

0

1

Phục hồi chức năng

49

Máy xông thuốc bộ phận (lưng, chân..)

Chiếc

0

2

Phục hồi chức năng

50

Monitor theo dõi bệnh nhân

Chiếc

0

2

theo dõi chức năng sng

51

Tạ tay các loại 1 kg tới 10 kg

Bộ

0

5

Phục hồi chức năng

52

Thanh song song tập đi

Bộ

0

4

Phục hồi chức năng

53

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Chiếc

0

5

 

54

Tủ khử trùng dưới áp suất hơi bão hoà

Chiếc

0

2

 

55

Xe đẩy cấp phát thuốc

Chiếc

0

10

 

56

Xoay eo

Chiếc

0

5

 

57

Đèn đọc phim X quang 2 cửa tinh thể lỏng

Chiếc

0

6

 

58

Máy đo độ loãng xương bằng X-quang

Chiếc

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

59

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

0

1

 

60

Máy đo tốc độ máu lắng

Chiếc

0

1

 

61

Máy đếm tế bào máu tđộng

Chiếc

0

1

 

62

Máy đo HbA1C

Chiếc

0

1

 

63

Máy đo điện giải đồ, điện cực chọn lọc ion

Chiếc

0

1

 

64

Máy ly tâm đa năng

Chiếc

0

1

 

65

Tủ bảo quản hoá chất

Chiếc

0

1

 

66

Tđựng thuốc đông y

Chiếc

0

4

 

67

Máy ép v

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

68

Nồi nấu thuốc (cô thuốc) 150 lít

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

69

Dàn sc thuốc bằng điện

Chiếc

0

3

Sản xuất thuốc

70

Máy trộn thuốc bột tự động

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

71

Máy làm viên hoàn mềm

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

72

Máy làm viên hoàn cứng

Chiếc

0

1

Sản xuất thuc

73

Máy bao phim

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

74

Máy thái thuốc

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

75

Máy đánh bóng thuốc

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

76

Dàn sắc thuốc bằng hơi

Chiếc

0

3

Sản xuất thuốc

77

Máy túi thiếc (Đóng thuốc dạng cốm)

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

78

Cân phân tích 0,1 mg

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

79

Máy đóng nang

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

80

Bồn ngấm kiệt

Chiếc

0

2

Sản xuất thuốc

81

Máy hút ẩm

Chiếc

0

5

Sản xuất thuốc

82

Máy rây rung nhiều tầng

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

83

Tủ hút khí độc

Chiếc

0

1

Sản xuất thuốc

84

Máy điều trị tủy răng (máy nội nha tích hp cầm tay)

Chiếc

0

1

thực hiện chuyên môn

85

Hệ thống X-quang răng toàn cảnh số hóa

Chiếc

0

1

 

86

Thiết bị làm sạch không khí

Chiếc

0

3

 

87

Hệ thống tập phục hồi chức năng chi trên, chi dưới- thân mình điều khiển thủy lực gồm 10 máy

HT

0

1

 

88

Máy điện trị liệu tăng ion tĩnh điện âm trong cơ thể bằng dòng DC-5500V

Chiếc

0

1

 

89

Máy điện châm KWD - 808I (6 đầu)

Chiếc

0

20

 

III

Bệnh viện Mắt

 

 

 

 

1

Máy siêu âm mắt AB

Chiếc

01 (Hỏng)

1

Giảm thời gian chờ đợi của Bệnh nhân

3

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

01 (Hỏng)

1

Phục vụ KCB

4

Máy sinh hiển vi khám bệnh

Chiếc

06 (Hng 3)

2

Giảm thời gian chờ đợi của Bệnh nhân

5

Bộ dụng cụ mổ vi phẫu

Bộ

01 (Hỏng)

2

Phục vụ phẫu thuật

VI

Bệnh viện Sản Nhi

 

 

 

 

1

Hệ thống vận chuyển mẫu Bệnh phẩm tự động

HT

0

1

Chuẩn hóa quy trình xét nghiệm

2

Máy cấy máu phát hiện nhanh vi khuẩn

Chiếc

0

1

Chuẩn hóa quy trình xét nghiệm

3

Máy sản xuất nước khử khuẩn dụng cụ y tế

Chiếc

0

1

Thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn

8

Bộ dụng cụ sửa chữa thiết bị y tế

Chiếc

0

1

Đảm bảo công tác sửa chữa thiết bị y tế

9

Cần bơm thuốc chụp tử cung vòi chứng

Chiếc

0

2

Thực hiện kỹ thuật chụp tử cung vòi chứng

11

Tủ đầu giường Ionx

Chiếc

100

100

Phục vụ Bệnh nhân điều trị

12

Tủ đầu giường nhựa ABS

Chiếc

250

50

Phục vụ kỹ thuật chụp cộng hưởng từ

13

Máy làm lạnh nước - Gió tản nhiệt (cục làm mát mấy cộng hưởng từ)

Chiếc

0

1

Phục vụ kỹ thuật chụp cộng hưởng từ

14

Monitor sản khoa

Chiếc

10 (Đang hoạt động)

10

Theo dõi mạch, huyết áp, tim thai bệnh nhân chờ sinh

15

Máy thở Cpap

Chiếc

5 (4 đang hoạt động; 1 đã hỏng)

5

Theo dõi tình trạng hô hấp ca bệnh nhân sơ sinh

16

Dao mổ Tai mũi họng Plasma

Chiếc

0

1

Thực hiện kỹ thuật mổ tai mũi họng

17

Máy theo dõi sản khoa

Chiếc

12

3

 

18

Lng ấp trẻ sơ sinh

Chiếc

10

2

 

V

Bệnh viện Tâm thần Kinh

 

 

 

 

1

Máy ly tâm huyết thanh

Chiếc

1 (đang hoạt động)

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

2

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

3 (hỏng 2)

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

3

Máy sinh hóa tự động 600 test/h

Chiếc

0

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

4

Máy lưu huyết não

Chiếc

1 (đang hoạt động)

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

5

Máy điện tim 6 cần

Chiếc

2 (hỏng 1)

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

6

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Chiếc

1 (đã hỏng)

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

VI

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

 

 

 

 

1

Máy siêu âm đo độ xơ gan

Chiếc

0

1

Xác định tình trạng xơ gan cho người bệnh nhiễm virus VG B, C

2

Tủ lạnh âm sâu 40 độ (tủ đng)

Chiếc

1

3

Lưu mẫu bệnh phẩm HIV, các bệnh dịch nguy hiểm, sinh phẩm

3

Thấp ướt 120 độ (loại 500 lít)

Chiếc

0

1

Hấp dng cy tế, xăng……

4

Máy miễn dịch huỳnh quang (phát hiện tế bào ung thư sớm)

Chiếc

0

1

Chẩn đoán ung thư sớm

5

Máy định lượng virut (Gồm hệ thống tách triết tự động)

Hệ thống

0

1

Định lượng vi rút

6

Hệ thống khí y tế hồi sức cấp cứu.

Hệ thống

0

1

Hồi sức cấp cứu

7

Máy th đa năng

Cái

0

1

Hồi sức cấp cứu

8

Máy th xách tay

Cái

0

1

Hồi sức cấp cứu

9

Tủ lạnh dự trữ thực phẩm

Cái

0

1

 

VII

Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu

 

 

 

 

1

Máy phân tích huyết học tự động hoàn toàn

Chiếc

1

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

2

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Chiếc

1

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

3

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

 

1

Giảm tỷ lệ chuyn viện

4

Ghế nha khoa

Chiếc

1

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

5

Máy nội soi tai mũi họng

Chiếc

1

1

Giảm thời gian chờ đợi cửa bệnh nhân

6

Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h

Chiếc

1

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

7

Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng ống mềm

HT

0

1

Giảm tỷ lệ chuyển viện

8

Máy siêu âm màu 4D (4 đầu dò)

Chiếc

0

1

Gim tỷ lệ chuyển viện

VIII

Trung tâm Y tế huyện Ân Thi

 

 

 

 

1

Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h

Chiếc

0

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

2

Máy kéo giãn cột sng lưng

Chiếc

0

1

Nâng cao chất lượng điều trị

3

Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng ng mềm

HT

0

1

Nâng cao chất lượng điều trị

4

Máy điện tim 6 cần

Chiếc

2

2

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

5

Máy đo khúc xạ

Chiếc

0

1

Nâng cao chất lượng điều trị

6

Máy đo huyết áp tự động

Chiếc

0

5

Nâng cao chất lượng điều trị

IX

Trung tâm Y tế huyện Kim Động

 

 

 

 

1

Máy kéo giãn cột sống lưng

Chiếc

0

1

Nâng cao chất lượng điều trị

2

Máy siêu âm trị liệu

Chiếc

0

2

Nâng cao chất lượng điều trị

3

Nồi nấu Paraphin

Chiếc

0

2

Nâng cao chất lượng điều trị

4

Máy điện tim 6 cần

Chiếc

01 (loại 3 cần đã cũ)

1

Nâng cao chất lượng, điều trị

5

Điện giải đồ

Chiếc

02 (01 cũ, 01 hỏng)

1

Nâng cao chất lượng điều trị

6

Máy siêu âm đen trắng 3 đầu dò

Chiếc

01 (hỏng)

1

Nâng cao chất lượng điều trị

7

Monito theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Chiếc

0

1

Nâng cao chất lượng điều trị

10

Monitor sản khoa

Chiếc

0

1

Nâng cao chất lượng điều trị

11

Ghế massage

Chiếc

 

 

Nâng cao chất lượng điều trị

X

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào

 

 

 

 

1

Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h

Chiếc

0

1

Phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân

2

Máy đo thị lực

Chiếc

 

1

Phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân

3

Máy kéo giãn cột sống lưng

Chiếc

1

2

Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân

4

Máy điện xung

Chiếc

1

2

Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân

5

Máy điện phân

Chiếc

1

2

Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân

6

Máy xung kích

Chiếc

1

1

Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân

7

Máy từ trường

Chiếc

 

1

Phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân

8

Máy điện tim

Chiếc

1

3

Giảm thời gian chờ đợi bệnh nhân

XI

Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên

 

 

 

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

2

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

2

Giường cấp cứu đa năng

Chiếc

1

4

01 chiếc hỏng

3

Monito theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Chiếc

0

2

Nâng cao kỹ thuật điều trị

4

Ghế máy nha khoa

Chiếc

2

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

5

Nồi hấp ướt

Chiếc

3

1

Hỏng

6

Nồi luộc dụng cụ

Chiếc

3

1

Hỏng

7

Doppler tim thai

Chiếc

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

8

Máy điện châm

Chiếc

20

30

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

9

Đèn hng ngoại

Chiếc

4

4

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

10

Máy đo khúc xạ

Chiếc

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

11

Máy soi đáy mắt

Chiếc

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

12

Nồi nấu thuốc bắc

Chiếc

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

13

Huyết áp, ống nghe

Chiếc

 

10

Kiểm tra huyết áp

14

Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng ống mềm

HT

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

15

Máy điện châm đa năng

Chiếc

0

2

Nâng cao kỹ thuật điều trị

16

Máy Xquang răng

Chiếc

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

17

Hệ thống Xquang răng toàn cảnh số hóa

Chiếc

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

XII

Trung tâm Y tế huyện Văn Giang

 

 

 

 

1

Máy ly tâm 24 lỗ thẳng

Chiếc

2

2

Giảm thời gian chờ đợi của BN

2

Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h

Chiếc

1

1

Giảm thời gian chờ đợi của BN

3

Máy điện tim

Chiếc

1

5

Giảm thời gian chờ đợi của BN

4

Máy siêu âm 4D

Chiếc

0

1

Giảm thời gian chờ đợi của BN

5

Máy Monitor VP1200 votem HQ

Chiếc

10

14

Nhu cầu cần thiết

6

Máy Monitor VP1000 votem HQ

Chiếc

0

3

Cần thiết

7

Máy Monitor sản khoa

Chiếc

1

2

Cn thiết

8

Máy tạo oxy

Chiếc

12

8

Cần thiết

9

Máy sốc điện

Chiếc

0

1

Cần thiết

10

Máy truyền dịch

Chiếc

0

3

Cần thiết

11

Bơm tiêm điện

Chiếc

0

2

Cần thiết

12

Máy thở

Chiếc

0

3

Cần thiết

13

Bộ đặt nội khí quản

Chiếc

2

2

01 hỏng

14

Bóp bóng Ampu

Chiếc

1

2

Cn thiết

15

Máy rửa dạ dày

Chiếc

0

1

Cn thiết

16

Máy gây mê kèm th

Chiếc

0

2

Cn thiết

17

Đèn mtreo trần hai nhánh KL700/200 Keling

Chiếc

1

2

Cần thiết

18

Giường sưởi, Đèn chiếu vàng da

Chiếc

0

1

Cần thiết

19

Bàn mổ thủy lực điện

Chiếc

2 (đã hỏng)

3

Cũ, hỏng

20

Bàn sản KL 2C

Chiếc

0

2

Cn thiết

21

Bồn tắm bé sơ sinh

Chiếc

0

1

Cần thiết

22

Hệ thống X Quang kỹ thuật số

Chiếc

1

1

23

Dao mđiện

Chiếc

 

1

Cn thiết

24

ETCO2main tream

Chiếc

 

1

Cn thiết

25

Máy điều trị siêu âm (PHCN)

Chiếc

0

2

Giảm thời gian chờ đi của BN

26

Giường đa năng hai tay quay

Chiếc

0

9

Cần thiết

27

Lng p sơ sinh

Chiếc

0

1

Nhu cu cần thiết

28

Bộ phẫu thuật đại phẫu (lấy thai, cắt tử cung)

Chiếc

1

2

29

Sinh hiển vi mổ Phaco

Chiếc

0

1

Cn thiết

30

Bộ dụng cụ trích chp

Chiếc

0

1

Cn thiết

31

Bộ dụng cụ thông lệ đạo

Chiếc

0

1

Cn thiết

32

Dụng cụ mmộng, qum

Chiếc

0

1

Cần thiết

33

Hộp thử kính

Chiếc

0

1

Cn thiết

34

Máy đo khúc xạ

Chiếc

0

1

Cn thiết

35

Bộ ct Amidal bằng dao điện

Chiếc

0

1

Cần thiết

36

Bộ nạo VA bng Hummes

Chiếc

0

1

Cũ, hỏng

37

Bộ vi phẫu thanh quản

Chiếc

0

1

Giảm thời gian chờ đi của BN

38

Bộ m xoang

Chiếc

0

1

Giảm thời gian chờ đợi của BN

39

Kim sinh thiết vòm họng

Chiếc

0

1

Giảm thời gian chờ đợi của BN

40

Optic O độ trẻ em 3mm x 2 cm

Chiếc

0

1

Nhu cầu cần thiết

41

Bộ vá nhĩ

Chiếc

0

1

Nhu cu cần thiết

42

Máy hút dịch

Chiếc

6

6

 

43

Máy kéo giãn cột sống lưng

Chiếc

1

1

Phục hồi chức năng

44

Máy xoa bóp hơi

Chiếc

1

2

 

45

Máy điện xung

Chiếc

6

10

Cũ, hng

46

Máy điện châm

Chiếc

10

20

 

47

Đèn hng ngoại

Chiếc

9

5

nhỏ, cũ không đáp ứng yêu cầu

48

Dàn sắc thuốc cho bệnh nhân

Chiếc

0

1

Cần thiết

49

Máy điện phân

Chiếc

0

1

Cần thiết

50

Máy sóng ngắn

Chiếc

0

1

Cn thiết

51

Bóng đèn HN Phi líp

Chiếc

9

20

 

52

Máy thử Tes đường máu

Chiếc

0

1

 

53

SP O2

Chiếc

1

1

 

54

Tủ đựng thuốc

Chiếc

4

3

 

55

Xe tiêm Inox

Chiếc

2

1

 

56

Nồi hấp tiệt trùng dung tích 760 lít

Chiếc

1

1

 

57

Tủ Sấy

Chiếc

1

2

 

XIII

Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm

 

 

 

 

1

Bơm tiêm điện

Chiếc

13

2

 

2

Bơm tiêm định liều 1-5ml

Chiếc

1

1

 

3

Máy điện châm đa năng

Chiếc

15

20

 

4

Máy khí dung

Chiếc

2

3

Hỗ trợ bệnh nhân thở

5

Máy điện tim 3 cần

Chiếc

2

2

 

6

Máy hút đờm rãi

Chiếc

2

1

 

7

Tủ sấy dụng cụ nhanh

Chiếc

1

1

 

8

Máy nội soi cổ tử cung

Chiếc

 

1

 

9

Máy đốt cổ tử cung

Chiếc

 

1

 

10

Lng ấp sơ sinh

Chiếc

 

1

 

11

Máy in màu nội soi tai mũi họng

Chiếc

 

1

 

12

Máy thử đường huyết

Chiếc

 

3

 

13

Máy thở C PAP

Chiếc

 

2

 

14

Máy sốc điện

Chiếc

 

1

 

15

Máy đo lưu huyết não

Chiếc

 

1

 

16

Máy đo loãng xương

Chiếc

 

1

 

17

Bồn tắm sơ sinh

Chiếc

 

1

 

18

Thiết bị điện trị liệu 02 kênh

Chiếc

 

2

 

19

Tủ làm sấy Parafin - Nến cách thủy

Chiếc

 

1

 

20

Máy điều trị vi sóng trị liệu

Chiếc

0

2

Phục nồi chức năng

21

Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí toàn thân

Chiếc

 

3

Phục hồi chức năng

22

Máy siêu âm điều trị đa tần - Một đầu phát hai tiết diện

Chiếc

 

1

Htrợ điều trị

23

Máy mát sa cầm tay

Chiếc

 

5

Phục hồi chức năng

24

Sinh hiển vi khám mắt

Chiếc

 

1

Nâng cao kỹ thuật khám

XIV

Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ

 

 

 

 

1

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng ống mềm

HT

0

1

Triển khai kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng KCB

2

Máy chụp Xquang cắt lớp vi tính: CT scanner 6 dãy

Chiếc

0

1

Triển khai kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng KCB

3

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

HT

0

1

Triển khai kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng KCB

4

Máy điện não đồ

Chiếc

0

1

Triển khai kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng KCB

5

Máy đo khúc xạ

Chiếc

0

1

Triển khai kthuật mới, nâng cao chất lượng KCB

6

Moniter theo dõi bệnh nhân 7 thông số

Chiếc

 

3

Theo dõi chức năng sống

7

Bơm tiêm điện

Chiếc

 

5

 

8

Bơm truyền dịch tự động

Chiếc

 

3

 

9

Máy ra dạ dày tự động

Chiếc

 

2

Cấp cứu ngộ độc

XV

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ

 

 

 

 

1

Bơm tiêm điện

Chiếc

5

3

Bổ sung phương tiện sử dụng

2

Cassett FuJiip + tấm nhân ản cỡ 24*30cn

Bộ

2

2

Cũ đã hỏng 1 chiếc

3

Cassett FuJiip + tấm nhân ản cỡ 35,4*35,4cn

Bộ

1

1

Thay thế

4

Cassett FuJiip + tấm nhân ản cỡ 35,4*43cn

Bộ

1

1

Thay thế cũ

5

Khoan điện

Cái

1

1

Phẫu thuật kết hợp xương- Thay thế

6

Máy đo loãng xương X quang

Cái

0

1

Tăng cường phương tiện sử dụng

7

Máy đo phân áp Oxy SPO2

Chiếc

1

2

Cấp cho 2 khoa mới

8

Máy giặt công nghiệp

Bộ

0

1

Giảm thời gian chờ

9

Máy nội soi tai mũi họng

Chiếc

2

1

Thay 1 máy cũ hỏng tại khoa

10

Máy sốc điện

Cái

0

1

Cấp cứu BN

11

Máy thở

Cái

2

1

01 chiếc đã hng cần thay thế

12

Máy thử đường huyết mao mạch

Chiếc

2

1

Cấp khoa mới

13

Máy huyết học tự động hoàn toàn

Chiếc

2

1

Cũ đã hỏng 1 chiếc

14

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Chiếc

3

3

Tăng cường phương tiện sử dụng, theo dõi bệnh nhân

15

Nồi hấp 500 lít

Cái

0

1

Giảm thời gian chờ

16

Tủ an toàn sinh học

Chiếc

0

1

Đảm bảo an toàn cho XN vi sinh

17

Máy đốt điện cổ t cung

Chiếc

0

1

Đt lcổ tử cung

XVI

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối

 

 

 

 

1

Giường cấp cứu

Chiếc

2

5

 

2

Giường đa năng

Chiếc

4

15

 

3

Máy thở

Chiếc

8

10

Trợ thở

4

Máy thở trẻ em

Chiếc

0

1

Trợ th

5

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

Chiếc

19

40

Theo dõi chức năng sống

6

Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số

Chiếc

3

2

Theo dõi chức năng sống

7

Dao mổ điện cao tần

Chiếc

5

2

 

8

Máy gây mê kèm thở

Chiếc

4

2

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

9

Dao m siêu âm

Chiếc

0

1

 

10

Máy lọc máu liên tục

Chiếc

0

1

 

11

Kính hiển vi (dùng trong giải phẫu bệnh)

Chiếc

0

1

 

12

Máy th CPAP

Chiếc

1

1

Trthở

13

Máy phân tích khí máu

Chiếc

1

1

phân tích khí máu

14

n mổ đa năng thủy lực

Chiếc

4

2

Gim thời gian chờ đợi của bệnh nhân

15

Hệ thống chụp cộng hưởng từ

HT

0

1

 

16

Hệ thống Xquang kỹ thuật số 2 tấm

HT

0

1

Nâng cao kỹ thuật điều trị

17

Máy chụp Xquang di đng

Chiếc

1 (hỏng)

1

 

18

Hệ thng định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

HT

0

1

 

19

Máy chạy thận

Chiếc

21

4

 

20

Hệ thng điện tim gắng sức

HT

1

1

 

21

Hệ thng phu thuật mắt phaco

HT

0

1

 

22

Plasma Med

Chiếc

0

1

 

23

Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn

Chiếc

2

1

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

24

Máy đo độ đông máu

Chiếc

1

1

 

XVII

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

 

 

 

 

1

Máy áp lạnh cổ tử cung

Chiếc

0

1

Phục vụ chuyên môn

2

Máy đốt Cổ tử cung bằng Lazer

Chiếc

0

1

Phục vụ chuyên môn

3

Bồn rửa tay vô trùng 2 vòi cho phòng thủ thuật

Chiếc

0

2

Phục vụ chun môn

4

Máy đo clo dư

Chiếc

1

2

Phc vcông tác kiểm tra nước

XVIII

Trung tâm Pháp y

 

 

 

 

1

Hệ thng Xquang kỹ thuật số 2 tm cảm biến

HT

0

1

Phục vụ công tác giám định thương tích

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1311/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1311/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1311/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1311/QĐ-UBND 2019 sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong y tế tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1311/QĐ-UBND 2019 sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong y tế tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1311/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1311/QĐ-UBND 2019 sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong y tế tỉnh Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1311/QĐ-UBND 2019 sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong y tế tỉnh Hưng Yên

            • 12/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực