Quyết định 1314/QĐ-UBND

Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1314/QĐ-UBND thủ tục hành chính hợp tác xã bị bãi bỏ thuộc Ủy ban huyện Bến Tre 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 71/TTr-SKH ngày 13 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 21 (hai mươi mốt) thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

1

T-BLI-221966-TT

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Các văn bản sau đã hết hiệu lực:

- Luật Hợp tác xã năm 2003

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP

- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP

- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH

2

T-BLI-221979-TT

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đại diện trực thuộc hợp tác xã

3

T-BLI-221983-TT

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

4

T-BLI-221988-TT

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

5

T-BLI-221989-TT

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi huyện

6

T-BLI-221996-TT

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang huyện khác

7

T-BLI-221998-TT

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

8

T-BLI-222000-TT

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

9

T-BLI-222003-TT

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã

10

T-BLI-222006-TT

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

11

T-BLI-137094-TT

Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi

12

T-BLI-222016-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

13

T-BLI-222037-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

14

T-BLI-222039-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

15

T-BLI-222042-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập

16

T-BLI-222045-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã trong trường hợp bị mất

17

T-BLI-222049-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã trong trường hợp bị hư hỏng

18

T-BLI-222274-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất

19

T-BLI-222275-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị hư hỏng

20

T-BLI-222277-TT

Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

21

T-BLI-222282-TT

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1314/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1314/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2016
Ngày hiệu lực15/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1314/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1314/QĐ-UBND thủ tục hành chính hợp tác xã bị bãi bỏ thuộc Ủy ban huyện Bến Tre 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1314/QĐ-UBND thủ tục hành chính hợp tác xã bị bãi bỏ thuộc Ủy ban huyện Bến Tre 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1314/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành15/08/2016
        Ngày hiệu lực15/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1314/QĐ-UBND thủ tục hành chính hợp tác xã bị bãi bỏ thuộc Ủy ban huyện Bến Tre 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1314/QĐ-UBND thủ tục hành chính hợp tác xã bị bãi bỏ thuộc Ủy ban huyện Bến Tre 2016

            • 15/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực