Quyết định 133/QĐ-UBND

Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 2185/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 133/QĐ-UBND bãi bỏ 2185/QĐ-UBND Sơn La 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2185/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Kết luận số 71/KL-KTrVB ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NQ-HĐND  ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường tổ chức nấu ăn tại các trường Phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định tạm thời về khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ; chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung bán trú và quản lý học ăn, ở bán trú tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ sở giáo dục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Tư pháp, NN&PTNT, TN&MT, TC (B/c);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (B/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND, TT. UBND các huyện, thành phố;
- Ban pháp chế - HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh và Cổng TTĐT tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH, Tú 40 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu133/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2017
Ngày hiệu lực18/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 133/QĐ-UBND bãi bỏ 2185/QĐ-UBND Sơn La 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 133/QĐ-UBND bãi bỏ 2185/QĐ-UBND Sơn La 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu133/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýPhạm Văn Thủy
       Ngày ban hành18/01/2017
       Ngày hiệu lực18/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 133/QĐ-UBND bãi bỏ 2185/QĐ-UBND Sơn La 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 133/QĐ-UBND bãi bỏ 2185/QĐ-UBND Sơn La 2017

           • 18/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực