Quyết định 1341/QĐ-UBND

Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1341/QĐ-UBND mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo Sơn La 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020; Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 -2020;

Căn cứ Quyết định 492/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 63/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020 phải tuân thủ và phù hợp yêu cầu về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và Chính phủ.

2. Thống nhất, đồng bộ và phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của sở, ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Mang tính kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt trước đây nhằm phát huy hiệu quả, phù hợp với khả năng đầu tư và đặc điểm của từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

4. Sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công.

5. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm tính đặc thù của từng lĩnh vực, có tính kế thừa, phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ viên chức hiện có.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.

7. Quy hoạch mang tính động và mở, có sự cập nhật, điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

b) Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững.

c) Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập

- Năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh có 834 đơn vị, cụ thể như sau (có Danh sách cụ thể kèm theo):

+ Giáo dục mầm non: 256 đơn vị.

+ Giáo dục tiểu học: 288 đơn vị.

+ Giáo dục trung học cơ sở: 239 đơn vị.

+ Giáo dục trung học phổ thông: 33 đơn vị.

+ Giáo dục thường xuyên: 13 đơn vị.

+ Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: 5 đơn vị.

- Đến năm 2020, toàn tỉnh có 883 đơn vị (tăng 49 đơn vị), cụ thể như sau:

+ Giáo dục mầm non: 284 đơn vị (tăng 28 đơn vị).

+ Giáo dục tiểu học: 302 đơn vị (tăng 14 đơn vị).

+ Giáo dục trung học cơ sở: 234 đơn vị (giảm 05 đơn vị).

+ Giáo dục trung học phổ thông: 44 đơn vị (tăng 11 đơn vị).

+ Giáo dục thường xuyên: 14 đơn vị (tăng 01 đơn vị).

+ Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: 05 đơn vị.

b) Phân loại đơn vị sự nghiệp công tự chủ về tài chính

- Tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên, chi đầu tư, gồm các đơn vị sau:

+ Giáo dục mầm non.

+ Giáo dục tiểu học.

+ Giáo dục trung học cơ sở.

+ Giáo dục trung học phổ thông.

- Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, Nhà nước đảm bảo chi đầu tư và tăng dần mức độ tự chủ hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, gồm các đơn vị sau:

+ Giáo dục thường xuyên.

+ Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Các đơn vị giáo dục

Hiện tại có 816 đơn vị, đến năm 2020 nâng lên 864 đơn vị (tăng 48 đơn vị), tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động, các đơn vị tự chủ về tài chính, được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

2. Các trung tâm giáo dục thường xuyên

- Tiếp tục sáp nhập 07 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện/thành phố thành 07 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, do cấp huyện, thành phố quản lý, thành lập mới 01 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp dạy nghề huyện Vân Hồ, hàng năm tăng dần mức độ tự chủ tài chính về chi thường xuyên.

- Duy trì hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề, hàng năm tăng dần mức độ tự chủ tài chính về chi thường xuyên.

3. Giáo dục cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Duy trì hoạt động của 4 trường cao đẳng, nâng cấp trường trung cấp lên cao đẳng, hàng năm tăng dần mức độ tự chủ tài chính về chi thường xuyên.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Nhóm giải pháp quản lý Nhà nước

- Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, tạo động lực cho các đơn vị, đội ngũ viên chức.

- Gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp, của tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính và bảo đảm các điều kiện vật chất khác. Một mặt trao cho các đơn vị đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu và vai trò của đại diện chủ sở hữu trong các đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị cùng phát triển ổn định, bền vững; bảo đảm lợi ích của từng cá nhân, tập thể và của Nhà nước.

- Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện thẩm quyền.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nhóm giải pháp về tài chính

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ. Hỗ trợ các đơn vị trong việc tìm nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp.

- Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là khối giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp; khoa học - công nghệ liên kết với doanh nghiệp, với các đơn vị sự nghiệp khác trong các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ.

- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ và thực hiện xã hội hóa.

- Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách Nhà nước; tập trung đầu tư cho các mục tiêu ưu tiên, cấp thiết.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, gắn việc giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp với việc thực hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính về việc phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các đơn vị phát triển.

3. Nhóm giải pháp về nhân lực

- Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phát triển đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có đủ năng lực trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện/thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch.

- Chủ động xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung liên quan trong Quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.KGVX.25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

* Các đơn vị tự chủ tài chính được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NĂM 2016 TOÀN TỈNH GỒM: 256 TRƯỜNG MN, 288 TRƯỜNG TH, 239 TRƯỜNG THCS, 33 TRƯỜNG THPT

A

MẦM NON: 256 TRƯỜNG

I

HUYỆN BẮC YÊN

1

Trường mầm non Hoa Hồng

2

Trường mầm non Ban Mai xã Phiêng Ban

3

Trường mầm non Hoa Ban thị trấn

4

Trường mầm non Hoa Đào xã Háng Đông

5

Trường mầm non Măng non xã Hang Chú

6

Trường mầm non Ánh Dương xã Hua Nhàn

7

Trường mầm non Chim Vàn

8

Trường mầm non Chiềng Sại

9

Trường mầm non Hang Chú

10

Trường mầm non Hồng Ngài

11

Trường mầm non Làng Chếu

12

Trường mầm non Mường Khoa

13

Trường mầm non Phiêng Côn

14

Trường mầm non Pắc Ngà

15

Trường mầm non Song Pe

16

Trường mầm non Tà Xùa

17

Trường mầm non Tạ Khoa

18

Trường mầm non Xím Vàng

II

HUYỆN MAI SƠN

1

Trường mầm non Bình Minh

2

Trường mầm non Chiềng Ban

3

Trường mầm non Chiềng Chung

4

Trường mầm non Chiềng Chăn

5

Trường mầm non Chiềng Dong

6

Trường mầm non Chiềng Kheo

7

Trường mầm non Chiềng Lương 1

8

Trường mầm non Chiềng Lương 2

9

Trường mầm non Chiềng Mai

10

Trường mầm non Chiềng Mung

11

Trường mầm non Chiềng Nơi

12

Trường mầm non Chiềng Sung

13

Trường mầm non Chiềng Ve

14

Trường mầm non Cò Nòi

15

Trường mầm non Hoa Hồng

16

Trường mầm non Mường Bon

17

Trường mầm non Mường Bằng 1

18

Trường mầm non Mường Bằng 2

19

Trường mầm non Mường Chanh

20

Trường mầm non Nà Bó

21

Trường mầm non Nà Sản

22

Trường mầm non Nà ớt

23

Trường mầm non Phiêng Cằm

24

Trường mầm non Phiêng Pằn 2

25

Trường mầm non Phiêng Pằn 1

26

Trường mầm non Sao Mai

27

Trường mầm non Tà Hộc

28

Trường mầm non Tô Hiệu

III

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Trường mầm non Hoạ Mi

2

Trường mầm non Mường Bú B

3

Trường mầm non Phong Lan

4

Trường mầm non Sông Đà

5

Trường mầm non Ban Mai

6

Trường mầm non Chiềng Công

7

Trường mầm non Chiềng Hoa

8

Trường mầm non Chiềng Lao A

9

Trường mầm non Chiềng Lao B

10

Trường mầm non Chiềng Lao C

11

Trường mầm non Chiềng San

12

Trường mầm non Hoa Ban

13

Trường mầm non Hua Trai

14

Trường mầm non Mường Bú A

15

Trường mầm non Mường Chùm

16

Trường mầm non Mường Trai

17

Trường mầm non Nặm Giôn

18

Trường mầm non Nặm Păm

19

Trường mầm non Pi Toong

20

Trường mầm non Sơn Ca

21

Trường mầm non Thảo Nguyên

22

Trường mầm non Tạ Bú

IV

HUYỆN PHÙ YÊN

1

Trường mầm non Hoa Hồng

2

Tường mầm non Mường Do

3

Trường mầm non Quang Huy 2

4

Trường mầm non Bình Minh Đá Đỏ

5

Trường mầm non Gia Phù

6

Trường mầm non Hoa Ban Mường Bang

7

Trường mầm non Hoa My Tường Thượng 2

8

Trường mầm non Hoa Đào Suối Bau

9

Trường mầm non Huy Bắc

10

Trường mầm non Huy Hạ

11

Trường mầm non Huy Thượng

12

Trường mầm non Huy Tân

13

Trường mầm non Huy Tường

14

Trường mầm non Mường Cơi

15

Trường mầm non Mường Lang

16

Trường mầm non Mường Thải

17

Trường mầm non Quang Huy

18

Trường mầm non Suối Tọ

19

Trường mầm non Sơn Ca Bắc Phong

20

Trường mầm non Sập Xa

21

Trường mầm non Thị trấn

22

Trường mầm non Thủy Tiên Tường Tiến

23

Trường mầm non Tân Lang

24

Trường mầm non Tân Phong

25

Trường mầm non Tường Hạ

26

Trường mầm non Tường Phù

27

Trường mầm non Tường Thượng 1

28

Trường mầm non phong Lan Nam Phong

29

Trường mầm non Ánh Sao Kim Bon

30

Trường mầm non Đà Giang - Tường Phong

V

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

Trường mầm non Hoa Phượng

2

Trường mầm non Ban Mai

3

Trường mầm non Chiềng Khoang

4

Trường mầm non Chiềng Ơn

5

Trường mầm non Cà Nàng

6

Trường mầm non Hoa Ban

7

Trường mầm non Hoa Hồng

8

Trường mầm non Hoa Đào

9

Trường mầm non Họa Mi

10

Trường mầm non Mường Chiên

11

Trường mầm non Mường Giàng

12

Trường mầm non Mường Giôn

13

Trường mầm non Mường Sại

14

Trường mầm non Nặm Ét

15

Trường mầm non Sơn Ca

VI

HUYỆN SÔNG MÃ

1

Trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

2

Trường mầm non Anh Đào Chiềng Sơ

3

Trường mầm non Ban Mai Huổi Một

4

Trường mầm non Biên Cương Mường Sai

5

Trường mầm non Bình Minh Mường Hung

6

Trường mầm non Hoa Ban

7

Trường mầm non Hoa Cúc Đứa Mòn

8

Trường mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương

9

Trường mầm non Hoa Lan Nậm Ty

10

Trường mầm non Hoa Mai Nậm Mằn

11

Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ Bó Sinh

12

Trường mầm non Hoa Sữa xã Pú Bẩu

13

Trường mầm non Hoa Đào Mường Cai

14

Trường mầm non Hoạ My Chiềng En

15

Trường mầm non Hương Sen xã Chiềng Cang

16

Trường mầm non Sao Mai Nà Nghịu

17

Trường mầm non Sơn Ca Chiềng Phung

18

Trường mầm non Hải Sơn

19

Trường mầm non Thị trấn

20

Trường mầm non Tuổi Hoa Mường Lầm

VII

HUYỆN SỐP CỘP

1

Mầm non Hoa Chăm Pa

2

Mầm non Hoa Hồng

3

Mầm non Hoa Phượng Đỏ

4

Mầm non Hoa Đào

5

Trường Mầm non Hoa Ban 1

6

Trường mầm non Ban Mai

7

Trường mầm non Biên Cương

8

Trường mầm non Hoa Ban 2

9

Trường mầm non Hoa Phong Lan

10

Trường mầm non Hoạ My

11

Trường mầm non Sơn Ca

VIII

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

Trường mầm non Mường Khiêng 2

2

Trường mầm non Tịm Khem

3

Trường mầm non Bình Thuận

4

Trường mầm non Bó Mười A

5

Trường mầm non Bó Mười B

6

Trường mầm non Chiềng La

7

Trường mầm non Chiềng Ngàm

8

Trường mầm non Co Mạ

9

Trường mầm non Co Tòng

10

Trường mầm non Cụ Cang

11

Trường mầm non Hoa Hồng

12

Trường mầm non Hoa Mai

13

Trường mầm non Hoa Sen

14

Trường mầm non Hoa Sữa

15

Trường mầm non Hoa Đào

16

Trường mầm non Hoạ My

17

Trường mầm non Kim Đồng

18

Trường mầm non Liệp Tè

19

Trường mầm non Long Hẹ

20

Trường mầm non Lái Lè

21

Trường mầm non Măng Non

22

Trường mầm non Mường Bám

23

Trường mầm non Mường Khiêng 1

24

Trường mầm non Nguyễn Trãi

25

Trường mầm non Noong Lay

26

Trường mầm non Nậm Lầu

27

Trường mầm non Phỏng Lập

28

Trường mầm non Pá Lông

29

Trường mầm non Púng Tra

30

Trường mầm non Sanh Pài

31

Trường mầm non Sao Mai

32

Trường mầm non Sơn Ca

33

Trường mầm non Thôm Mòm

34

Trường mầm non Tông Lanh 1

35

Trường mầm non Tông Lạnh 2

36

Trường mầm non Võ Thị Sáu

37

Trường mầm non É Tòng

IX

HUYỆN YÊN CHÂU

1

Trường mầm non Vàng Anh

2

Trường mầm non Vành Khuyên

3

Trường mầm non Hoa Phượng

4

Trường mầm non Ánh Dương

5

Trường mầm non Hoa Ban

6

Trường mầm non Hoa Đào

7

Trường mầm non Hoạ Mi

8

Trường mầm non Sơn Ca

9

Trường mầm non Bình Minh

10

Trường mầm non Hoa Huệ

11

Trường mầm non Hoa Hồng

12

Trường mầm non Hoa Lan

13

Trường mầm non Hoa Mai

14

Trường mầm non Hòa Bình

15

Trường mầm non Hương Xoài

16

Trường mầm non Hương Xuân

17

Trường mầm non Sao Mai

18

Trường mầm non Thủy Tiên

19

Trường mầm non Tuổi Thơ

20

Trường mầm non Ánh Sao

X

HUYỆN MỘC CHÂU

1

Trường mầm non 3 - 2

2

Trường mầm non Bình Minh

3

Trường mầm non Chiềng Hắc

4

Trường mầm non Chiềng Khừa

5

Trường mầm non Hoa Ban

6

Trường mầm non Hoa Hồng

7

Trường mầm non Hoa Đào

8

Trường mầm non Hoạ My

9

Trường mầm non Hua Păng

10

Trường mầm non Lóng Sập

11

Trường mầm non Măng Non

12

Trường mầm non Mường Sang

13

Trường mầm non Nà Mường

14

Trường mầm non Phiêng Luông

15

Trường mầm non Phong Lan

16

Trường mầm non Quy Hướng

17

Trường mầm non Sao Mai

18

Trường mầm non Sơn Ca

19

Trường mầm non Thảo Nguyên

20

Trường mầm non Tà Lại

21

Trường mầm non Tân Hợp

22

Trường mầm non Tân Lập

23

Trường mầm non Đông Sang

XI

TP SƠN LA

1

Trường mầm non Bế Văn Đàn

2

Trường mầm non Chiềng An

3

Trường mầm non Chiềng Cơi

4

Trường mầm non Chiềng Cọ

5

Trường mầm non Chiềng Lề

6

Trường mầm non Chiềng Sinh

7

Trường mầm non Chiềng Xôm

8

Trường mầm non Chiềng Đen

9

Trường mầm non Hoa Ban

10

Trường mầm non Hoa Hồng

11

Trường mầm non Hoa Phượng

12

Trường mầm non Hua La

13

Trường mầm non Lò Văn Giá

14

Trường mầm non Quyết Thắng

15

Trường mầm non Sao Mai

16

Trường mầm non Tô Hiệu

XII

HUYỆN VÂN HỒ

1

Mầm non Chiềng Khoa

2

Mầm non Chiềng Xuân

3

Mầm non Chiềng Yên

4

Mầm non Liên Hòa

5

Mầm non Lóng Luông

6

Mầm non Mường Men

7

Mầm non Mường Tè

8

Mầm non Quang Minh

9

Mầm non Song Khủa

10

Mầm non Suối Bàng

11

Mầm non Tân Xuân

12

Mầm non Tô Múa

13

Mầm non Vân Hồ

14

Mầm non Xuân Nha

15

Trường mầm non Hoa Mai

16

Trường mầm non Hoa Đào

B

TIỂU HỌC

I

HUYỆN BẮC YÊN

1

Trường PTDT bán trú tiểu học Hua Nhàn I

2

Trường PTDT bán trú tiểu học Hua Nhàn II

3

Trường PTDT bán trú tiểu học xã Hang Chú

4

Trường PTDT bán trú tiểu học xã Hồng Ngài

5

Trường PTDT bán trú tiểu học xã Tà Xùa

6

Trường PTDT bán trú tiểu học Suối Lềnh

7

Trường tiểu học Chim Vàn

8

Trường tiểu học Háng Đồng

9

Trường tiểu học Làng Chếu

10

Trường tiểu học Phiêng Ban II

11

Trường tiểu học Pắc Ngà

12

Trường tiểu học Tạ Khoa

13

Trường tiểu học xã Chiềng Sại

14

Trường tiểu học Mường Khoa

15

Trường tiểu học Phiêng Ban I

16

Trường tiểu học Phiêng Côn

17

Trường tiểu học Song Pe

18

Trường tiểu học Thị trấn

19

Trường tiểu học Xím Vàng

II

HUYỆN MAI SƠN

1

Trường tiểu học Chiềng Chung

2

Trường tiểu học Chiềng Chăn 1

3

Trường tiểu học Chiềng Chăn 2

4

Trường tiểu học Chiềng Dong

5

Trường tiểu học Chiềng Nơi 1

6

Trường tiểu học Chiềng Nơi 2

7

Trường tiểu học Chiềng Ve

8

Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ

9

Trường tiểu học Mường Chanh

10

Trường tiểu học Nà Bó 2

11

Trường tiểu học Nà Ớt

12

Trường tiểu học Phiêng Cằm 2

13

Trường tiểu học Phiêng Pằn 1

14

Trường tiểu học Phiêng Pằn 2

15

Trường tiểu học Phiêng Pằn 3

16

Trường tiểu học Tà Hộc

17

Trường tiểu học Tân Thảo

18

Trường tiểu học 19/5

19

Trường tiểu học Bình Minh

20

Trường tiểu học Bắc Quang

21

Trường tiểu học Chiềng Ban

22

Trường tiểu học Chiềng Kheo

23

Trường tiểu học Chiềng Lương 1

24

Trường tiểu học Chiềng Lương 2

25

Trường tiểu học Chiềng Lương 3

26

Trường tiểu học Chiềng Mai

27

Trường tiểu học Chiềng Mung 1

28

Trường tiểu học Chiềng Sung 1

29

Trường tiểu học Chiềng Sung 2

30

Trường tiểu học Chu Văn Thịnh

31

Trường tiểu học Cò Nòi

32

Trường tiểu học Mường Bon

33

Trường tiểu học Mường Bằng 1

34

Trường tiểu học Mường Bằng 2

35

Trường tiểu học Nà Ban

36

Trường tiểu học Nà Bó

37

Trường tiểu học Nà Cang

38

Trường tiểu học Nà Sản

39

Trường tiểu học Tà Xa

40

Trường tiểu học Tô Hiệu

41

Trường tiểu học thị trấn Hát Lót

42

Trường tiểu học Chiềng Mung 2

43

Trường tiểu học Phiêng Cằm 1

III

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Trường Tiểu học Chiềng Hoa C

2

Trường Tiểu học Chiềng Lao C

3

Trường Tiểu học Chiềng San

4

Trường Tiểu học Hua Trai

5

Trường Tiểu học Mường Chùm B

6

Trường Tiểu học Ngọc Chiến B

7

Trường Tiểu học Pi Toong 2

8

Trường Tiểu học Sông Đà

9

Trường Tiểu học Tạ Bú

10

Trường tiểu học Chiềng Công

11

Trường tiểu học Chiềng Hoa A

12

Trường tiểu học Chiềng Hoa B

13

Trường tiểu học Chiềng Lao A

14

Trường tiểu học Chiềng lao B

15

Trường tiểu học Mường Bú A

16

Trường tiểu học Mường Bú B

17

Trường tiểu học Mường Chùm A

18

Trường tiểu học Mường Trai

19

Trường tiểu học Ngọc Chiến A

20

Trường tiểu học Nậm Giôn

21

Trường tiểu học Nặm Păm

22

Trường tiểu học Pi Toong 1

23

Trường tiểu học Thị trấn Ít Ong A

24

Trường tiểu học Thị trấn Ít Ong B

IV

HUYỆN PHÙ YÊN

1

Trường PTDTBT tiểu học Huy Tường

2

Trường PTDTBT tiểu học Mường Thải

3

Trường tiểu Học Tường Thượng

4

Trường tiểu học Suối Tọ 1

5

Trường tiểu học Suối Tọ 2

6

Trường tiểu học Sập Xa

7

Trường tiểu học Đá Đỏ

8

Trường tiểu học Gia Phù

9

Trường tiểu học Huy Bắc

10

Trường tiểu học Huy Hạ

11

Trường tiểu học Huy Thượng

12

Trường tiểu học Huy Tân

13

Trường tiểu học Kim Bon

14

Trường tiểu học Mường Bang

15

Trường tiểu học Mường Cơi 1

16

Trường tiểu học Mường Cơi 2

17

Trường tiểu học Mường Do

18

Trường tiểu học Mường Lang

19

Trường tiểu học Quang Huy 2

20

Trường tiểu học Quang Huy I

21

Trường tiểu học Suối Bau

22

Trường tiểu học Thị trấn

23

Trường tiểu học Tân Lang

24

Trường tiểu học Tân Phong

25

Trường tiểu học Tường Hạ

26

Trường tiểu học Tường Phù

V

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

Trường tiểu học Cà Nàng

2

Trường tiểu học Nà Mùn

3

Trường PTDT BT tiểu học Nậm Ét

4

Trường tiểu học Bình Minh

5

Trường tiểu học Chiềng Ơn

6

Trường tiểu học Kim Đồng

7

Trường tiểu học Phiêng Mựt

8

Trường tiểu học Chiềng Bằng

9

Trường tiểu học Chiềng Khay

10

Trường tiểu học Chiềng Khoang

11

Trường tiểu học Lả Giôn

12

Trường tiểu học Mường Chiên

13

Trường tiểu học Mường Giàng

14

Trường tiểu học Mường Giôn

15

Trường tiểu học Mường Sại

16

Trường tiểu học Pá Ma Pha Khinh

VI

HUYỆN SÔNG MÃ

1

Trường tiểu học Chiềng En

2

Trường tiểu học Chiềng Phung

3

Trường tiểu học Nà Ngần

4

Trường tiểu học Nậm Con

5

Trường tiểu học Đứa Mòn

6

Trường PTDTBT tiểu học Nậm Ty

7

Trường Tiểu học Yên Hưng B

8

Trường tiểu học 19/5 xã Chiềng Cang

9

Trường tiểu học Bó Sinh

10

Trường tiểu học Bản Mé

11

Trường tiểu học Chiềng Cang

12

Trường tiểu học Chiềng Khoong

13

Trường tiểu học Chiềng Sơ

14

Trường tiểu học Có Tre

15

Trường tiểu học Huổi Một

16

Trường tiểu học Hưng Nghịu

17

Trường tiểu học Hải Sơn

18

Trường tiểu học Hồng Khương

19

Trường tiểu học Khương Tiên

20

Trường tiểu học Mường Cai

21

Trường tiểu học Mường Hung

22

Trường tiểu học Mường Lầm

23

Trường tiểu học Mường Sai

24

Trường tiểu học Nà Nghịu

25

Trường tiểu học Nậm Mằn

26

Trường tiểu học Nậm Ty B

27

Trường tiểu học Phiêng Pe

28

Trường tiểu học Phiêng Púng xã Mường Cai

29

Trường tiểu học Pú Bẩu

30

Trường tiểu học Thị trấn

31

Trường tiểu học Yên Hưng A

VII

HUYỆN SỐP CỘP

1

Trường tiểu học Khoang Cáp

2

Trường tiểu học Mường Lèo

3

Trường tiểu học Nà Khi

4

Trường tiểu học Púng Bánh

5

Trường tiểu học Sam Kha

6

Trường tiểu học Sốp Cộp

7

Trường tiểu học Dồm Cang

8

Trường tiểu học Mường Lạn

9

Trường tiểu học Mường Và

10

Trường tiểu học Nậm Ban

11

Trường tiểu học Nậm Lạnh

VIII

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

Trường PTDTBT TH Long Hẹ

2

Trường PTDTBT TH Pá Lông

3

Trường tiểu học Bon Phặng

4

Trường tiểu học Bình Thuận

5

Trường tiểu học Bó Mười B

6

Trường tiểu học Chiềng Bôm

7

Trường tiểu học Co Mạ 1

8

Trường tiểu học Co Mạ 2

9

Trường tiểu học Co Tòng

10

Trường tiểu học Liệp Tè

11

Trường tiểu học Muổi Nọi

12

Trường tiểu học Mường Bám 1

13

Trường tiểu học Mường Bám 2

14

Trường tiểu học Mường Khiêng 2

15

Trường tiểu học Mường É 2

16

Trường tiểu học Ninh Thuận

17

Trường tiểu học Nậm Lầu

18

Trường tiểu học Phỏng Lập

19

Trường tiểu học Púng Tra

20

Trường tiểu học Sanh Pài

21

Trường tiểu học Tông Lệnh 2

22

Trường tiểu học Tịm Khem

23

Trường tiểu học É Tòng

24

Trường tiểu học Bó Mười A

25

Trường tiểu học Bản Lầm

26

Trường tiểu học Chiềng Pấc

27

Trường tiểu học Chiềng La

28

Trường tiểu học Chiềng Ly

29

Trường tiểu học Chiềng Ngàm

30

Trường tiểu học Chiềng Pha

31

Trường tiểu học Cụ Cang

32

Trường tiểu học Lái Lè

33

Trường tiểu học Mường Khiêng 1

34

Trường tiểu học Mường É 1

35

Trường tiểu học Noong Lay

36

Trường tiểu học Phỏng Lái

37

Trường tiểu học Phỏng Lăng

38

Trường tiểu học Thôm Mòn

39

Trường tiểu học Thị trấn

40

Trường tiểu học Tông Cọ

41

Trường tiểu học Tông Lệnh 1

IX

HUYỆN YÊN CHÂU

1

Trường tiểu học Chiềng Khoi

2

Trường tiểu học Chiềng Tương B

3

Trường tiểu học Lóng Phiêng B

4

Trường tiểu học Đông Bâu

5

Trường tiểu học Chiềng Hặc

6

Trường tiểu học Chiềng On

7

Trường tiểu học Chiềng Pằn

8

Trường tiểu học Chiềng Sàng

9

Trường tiểu học Chiềng Tương A

10

Trường tiểu học Chiềng Đông A

11

Trường tiểu học Chiềng Đông B

12

Trường tiểu học Cồn Huất

13

Trường tiểu học Kim Chung

14

Trường tiểu học Lao Khô

15

Trường tiểu học Liên Chung

16

Trường tiểu học Lóng Phiêng A

17

Trường tiểu học Mường Lựm

18

Trường tiểu học Nà Cài

19

Trường tiểu học Sặp Vạt

20

Trường tiểu học Thị trấn

21

Trường tiểu học Tà Vài

22

Trường tiểu học Tú Nang

23

Trường tiểu học Viêng Lán

24

Trường tiểu học Yên Sơn

X

HUYỆN MỘC CHÂU

1

Trường tiểu học 14 - 6

2

Trường tiểu học 15 - 10

3

Trường tiểu học 19 - 5

4

Trường tiểu học 3 - 2

5

Trường tiểu học 8 - 4

6

Trường tiểu học Chiềng Hắc

7

Trường tiểu học Chiềng Khừa

8

Trường tiểu học Chiềng Ve

9

Trường tiểu học Hua Păng

10

Trường tiểu học Lóng Sập

11

Trường tiểu học Mường Sang

12

Trường tiểu học Mộc Lỵ

13

Trường tiểu học Nà Mường

14

Trường tiểu học Nà Tân

15

Trường tiểu học Phiêng Luông

16

Trường tiểu học Quy Hướng

17

Trường tiểu học Suối Sập

18

Trường tiểu học Ta Niết

19

Trường tiểu học Tà Lại

20

Trường tiểu học Tân Hợp

21

Trường tiểu học Tân Lập

22

Trường tiểu học Đông Sang

XI

TP SƠN LA

1

Trường tiểu học Trần Quốc Toản

2

Trường tiểu học Quyết Tâm

3

Trường tiểu học Chiềng Cọ

4

Trường tiểu học Chiềng Lề

5

Trường tiểu học Chiềng Ngần

6

Trường tiểu học Chiềng Sinh

7

Trường tiểu học Chiềng Xôm

8

Trường tiểu học Chiềng Đen

9

Trường tiểu học Chu Văn Thịnh

10

Trường tiểu học Hua La

11

Trường tiểu học Kim Đồng

12

Trường tiểu học Lê Văn Tám

13

Trường tiểu học Lò Văn Giá

14

Trường tiểu học Quyết Thắng

15

Trường tiểu học Tô Hiệu

XII

HUYỆN VÂN HỒ

1

Trường tiểu học Chiềng Khoa

2

Trường tiểu học Chiềng Xuân

3

Trường tiểu học Chiềng Yên

4

Trường tiểu học Liên Hòa

5

Trường tiểu học Lóng Luông

6

Trường tiểu học Mường Men

7

Trường tiểu học Mường Tè

8

Trường tiểu học Quang Minh

9

Trường tiểu học Sao Đỏ

10

Trường tiểu học Song Khủa

11

Trường tiểu học Suối Bàng

12

Trường tiểu học Tân Xuân

13

Trường tiểu học Tô Múa

14

Trường tiểu học Vân Hồ

15

Trường tiểu học Xuân Nha

16

Trường tiểu học Vừ A Dính

C

THCS

I

HUYỆN BẮC YÊN

1

Trường PTDT Nội Trú

2

Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Sại

3

Trường PTDT bán trú THCS Hang Trú

4

Trường PTDT bán trú THCS Hua Nhàn

5

Trường PTDT bán trú THCS Háng Đồng

6

Trường PTDT bán trú THCS Hồng Ngài

7

Trường PTDT bán trú THCS Phiêng Côn

8

Trường PTDT bán trú THCS Xím Vàng

9

Trường THCS Chim Vàn

10

Trường THCS Làng Chếu

11

Trường THCS Lý Tự Trọng

12

Trường THCS Mường Khoa

13

Trường THCS Phiêng Ban

14

Trường THCS Pắc Ngà

15

Trường THCS Song Pe

16

Trường THCS Tà Xùa

17

Trường THCS Tạ Khoa

II

HUYỆN MAI SƠN

1

THCS Hoàng Văn Thụ

2

THCS Tô Hiệu

3

Trường PTDT Nội Trú

4

Trường phổ thông DTBT THCS Chiềng Nơi

5

Trường Phổ thông DTBT THCS Nà Ớt

6

Trường Phổ thông DTBT THCS Phiêng Cằm

7

Trường Phổ thông DTBT THCS Phiêng Pằn

8

Trường THCS 19/5

9

Trường THCS Bình Minh

10

Trường THCS Chiềng Ban

11

Trường THCS Chiềng Chung

12

Trường THCS Chiềng Chăn

13

Trường THCS Chiềng Dong

14

Trường THCS Chiềng Kheo

15

Trường THCS Chiềng Lương

16

Trường THCS Chiềng Mai

17

Trường THCS Chiềng Mung

18

Trường THCS Chiềng Sung

19

Trường THCS Chiềng Ve

20

Trường THCS Chu Văn Thịnh

21

Trường THCS Chất Lượng Cao

22

Trường THCS Mường Bằng

23

Trường THCS Mường Bon

24

Trường THCS Mường Chanh

25

Trường THCS Nà Ban

26

Trường THCS Nà Bó

27

Trường THCS Nà Sản

28

Trường THCS Tà Hộc

III

HUYỆN MƯỜNG LA

1

Trường PTCS Chiềng Muôn

2

Trường PTCS Chiềng Ân

3

Trường PTDT Bán Trú - THCS Chiềng Lao

4

Trường PTDT Bán trú - THCS Chiềng Công

5

Trường PTDT Bán trú - THCS Ngọc Chiến

6

Trường PTDT Bán trú - THCS Nậm Giôn

7

Trường PTDT Nội Trú

8

Trường THCS Chiềng Hoa

9

Trường THCS Chiềng San

10

Trường THCS Hua Trai

11

Trường THCS Lê Quý Đôn

12

Trường THCS Mường Bú

13

Trường THCS Mường Chùm

14

Trường THCS Mường Trai

15

Trường THCS Nặm Păm

16

Trường THCS Pi Toong

17

Trường THCS Thị trấn

18

Trường THCS Tạ Bú

IV

HUYỆN PHÙ YÊN

1

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Phong

2

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Nam Phong

3

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Tường Phong

4

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Tường Thượng II

5

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Tường Tiến

6

Trường PTDT Nội Trú

7

Trường PTDTBT THCS Kim Bon

8

Trường PTDTBT THCS Mường Bang

9

Trường PTDTBT THCS Suối Tọ

10

Trường THCS Gia Phù

11

Trường THCS Huy Bắc

12

Trường THCS Huy Hạ

13

Trường THCS Huy Thượng

14

Trường THCS Huy Tân

15

Trường THCS Huy Tường

16

Trường THCS Mường Cơi

17

Trường THCS Mường Do

18

Trường THCS Mường Lang

19

Trường THCS Mường Thải

20

Trường THCS Quang Huy

21

Trường THCS Suối Bau

22

Trường THCS Sập Xa

23

Trường THCS Thị trấn

24

Trường THCS Tân Lang

25

Trường THCS Tường Hạ

26

Trường THCS Tường Phù

27

Trường THCS Tường Thượng

28

Trường THCS Võ Thị Sáu

29

Trường THCS Vạn Yên

30

Trường THCS Đá Đỏ

V

HUYỆN QUỲNH NHAI

1

PTDT BT THCS Chiềng Khay

2

PTDT BT THCS Nậm Ét

3

PTDT Nội Trú

4

THCS Bình Minh

5

THCS Chiềng Bằng

6

THCS Chiềng Khoang

7

THCS Chiềng Ơn

8

THCS Cà Nàng

9

THCS Mường Chiên

10

THCS Mường Giàng

11

THCS Mường Giôn

12

THCS Mường Sại

13

THCS Nguyễn Tất Thành

14

Trường THCS Pá Ma Pha Khinh

VI

HUYỆN SÔNG MÃ

1

Trường PTDT Nội Trú

2

Trường PTDTBT THCS Mường Cai

3

Trường PTDTBT THCS Mường Sai

4

Trường PTDTBT THCS Nậm Mằn

5

Trường PTDTBT THCS Nậm Ty

6

Trường PTDTBT THCS Đứa Mòn

7

Trường THCS Bó Sinh

8

Trường THCS Chiềng Cang

9

Trường THCS Chiềng En

10

Trường THCS Chiềng Khoong

11

Trường THCS Chiềng Khương

12

Trường THCS Chiềng Phung

13

Trường THCS Chiềng Sơ

14

Trường THCS Huổi Một

15

Trường THCS Mường Hung

16

Trường THCS Mường Lầm

17

Trường THCS Nà Nghịu

18

Trường THCS Pú Bẩu

19

Trường THCS Thị trấn

20

Trường THCS Yên Hưng

VII

HUYỆN SỐP CỘP

1

Trường PTDT Nội Trú

2

Trường PTDT bán trú THCS Nà Khoang

3

Trường THCS Dồm Cang

4

Trường THCS Mường Lèo

5

Trường THCS Mường Lạn

6

Trường THCS Mường Và

7

Trường THCS Nậm Lạnh

8

Trường THCS Púng Bánh

9

Trường THCS Sam Kha

10

Trường THCS Sốp Cộp

VIII

HUYỆN THUẬN CHÂU

1

TRường THCS Púng Tra

2

Trường THCS Nậm Lầu

3

Trường PTDT Nội Trú

4

Trường PTDTBT THCS Co Mạ

5

Trường PTDTBT THCS Co Tòng

6

Trường THCS Bon Phặng

7

Trường THCS Bình Thuận

8

Trường THCS Bó Mười A

9

Trường THCS Bó Mười B

10

Trường THCS Bản Lầm

11

Trường THCS Chiềng Bôm

12

Trường THCS Chiềng La

13

Trường THCS Chiềng Ly

14

Trường THCS Chiềng Ngàm

15

Trường THCS Chiềng Pha

16

Trường THCS Chiềng Pấc

17

Trường THCS Chu Văn An

18

Trường THCS Liệp Tè

19

Trường THCS Long Hẹ

20

Trường THCS Loong Nay

21

Trường THCS Muổi Nọi

22

Trường THCS Mường Bám

23

Trường THCS Mường Khiêng

24

Trường THCS Mường É

25

Trường THCS Ninh Thuận

26

Trường THCS Phỏng Lăng

27

Trường THCS Phỏng Lập

28

Trường THCS Pá Lông

29

Trường THCS Thôm Mòn

30

Trường THCS Tông Cọ

31

Trường THCS Tông Lệnh

32

Trường THCS É Tòng

IX

HUYỆN YÊN CHÂU

1

Trường PTCS Tà Làng

2

Trường PTDT Nội Trú

3

Trường PTDTBT THCS Chiềng On

4

Trường PTDTBT THCS Chiềng Tương

5

Trường THCS Chiềng Hặc

6

Trường THCS Chiềng Khoi

7

Trường THCS Chiềng Pằn

8

Trường THCS Chiềng Sàng

9

Trường THCS Chiềng Đông

10

Trường THCS Liên Chung

11

Trường THCS Lóng Phiêng

12

Trường THCS Mường Lựm

13

Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn

14

Trường THCS Phiêng Khoài

15

Trường THCS Sặp Vạt

16

Trường THCS Thị Trấn

17

Trường THCS Tú Nang

18

Trường THCS Yên Sơn

19

Trường THCS Đông Bâu

X

HUYỆN MỘC CHÂU

1

Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Khừa

2

Trường PTDT bán trú THCS Lóng Sập

3

Trường PTDT bán trú THCS Tân Hợp

4

Trường PTDTNT Mộc Châu

5

Trường Trung học cơ sở 15 - 10

6

Trường Trung học cơ sở 19 - 5

7

Trường Trung học cơ sở 3 - 2

8

Trường Trung học cơ sở Chiềng Hắc

9

Trường Trung học cơ sở Chiềng Ve

10

Trường Trung học cơ sở Hua Păng

11

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn

12

Trường Trung học cơ sở Mường Sang

13

Trường Trung học cơ sở Mộc Lỵ

14

Trường Trung học cơ sở Nà Mường

15

Trường Trung học cơ sở Nà Tân

16

Trường Trung học cơ sở Phiêng Luông

17

Trường Trung học cơ sở Quy Hướng

18

Trường Trung học cơ sở Tà Lại

19

Trường Trung học cơ sở Tân Lập

20

Trường Trung học cơ sở Đông Sang

21

Trường Trung học cơ sở 14 - 6

22

Trường Trung học cơ sở 8 - 4

XI

TP SƠN LA

1

Trường THCS Chiềng An

2

Trường THCS Chiềng Cơi

3

Trường THCS Chiềng Cọ

4

Trường THCS Chiềng Ngần

5

Trường THCS Chiềng Sinh

6

Trường THCS Chiềng Xôm

7

Trường THCS Chiềng Đen

8

Trường THCS Hua La

9

Trường THCS Lê Lợi

10

Trường THCS Lê Quý Đôn

11

Trường THCS Nguyễn Trãi

12

Trường THCS Quyết Thắng

13

Trường THCS Quyết Tâm

14

Trường THCS Tô Hiệu

XII

HUYỆN VÂN HỒ

1

PTDT bán trú THCS Chiềng Xuân

2

THCS Chiềng Khoa

3

THCS Chiềng Yên

4

THCS Liên Hòa

5

THCS Lóng Luông

6

THCS Mường Men

7

THCS Mường Tè

8

THCS Quang Minh

9

THCS Song Khủa

10

THCS Suối Bàng

11

THCS Tân Xuân

12

THCS Tô Múa

13

THCS Vân Hồ

14

THCS Xuân Nha

15

Trường PTDT Nội trú Vân Hồ

D

THPT

1

Trường THPT Vân Hồ

2

Trường THPT Tô Hiệu

3

Trường THPT Chiềng Sinh

4

Trường THPT Mai Sơn

5

Trường THPT Thuận Châu

6

Trường THPT Mộc Lỵ

7

Trường THPT Thảo Nguyên

8

Trường THPT Phù Yên

9

Trường THPT Gia Phù

10

Trường THPT Bắc Yên

11

Trường THPT Mường La

12

Trường THPT Sông Mã

13

Trường THPT Sốp Cộp

14

Trường THPT Chu Văn Thịnh

15

Trường THPT Quỳnh Nhai

16

Trường THPT Yên Châu

17

Trường THPT Mường Giôn

18

Trường THPT Nguyễn Du

19

Trường THPT Chiềng Khương

20

Trường THPT Tông Lệnh

21

Trường THPT Mộc Hạ

22

Trường THPT Cò Nòi

23

Trường THPT Phiêng Khoài

24

Trường THPT Tân Lang

25

Trường THPT Co Mạ

26

Trường THPT Bình Thuận

27

Trường PTDT Nội Trú tỉnh

28

Trường THPT Chuyên

29

Trường THPT Tân Lập

30

Trường THPT Chiềng Sơn

31

Trường THPT Mường Bú

32

Trường THPT Mường Lầm

33

Trường TH-THCS-THPT Chu Văn An

KẾ HOẠCH NĂM 2020 TOÀN TỈNH GỒM: 256 TRƯỜNG MN, 288 TRƯỜNG TH, 239 TRƯỜNG THCS, 33 TRƯỜNG THPT

A

MẦM NON: 284 TRƯỜNG (TĂNG 28 TRƯỜNG)

B

TIỂU HỌC: 302 TRƯỜNG (TĂNG 14 TRƯỜNG)

C

TRUNG HỌC CƠ SỞ: 234 TRƯỜNG (GIẢM 05 TRƯỜNG)

D

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 44 TRƯỜNG (TĂNG 11 TRƯỜNG)

** Các đơn vị tự chủ tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, tăng dần mức độ tự chủ hàng năm phù hợp với lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TOÀN TỈNH GỒM: 13 TRUNG TÂM GDTX, GDNN-GDTX; 04 TRƯỜNG CAO ĐẲNG; 01 TRƯỜNG TRUNG CẤP

I

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bắc Yên

2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mai Sơn

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mộc Châu

4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mường La

5

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phù Yên

6

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quỳnh Nhai

7

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Mã

8

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sốp Cộp

9

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành Phố

10

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thuận Châu

11

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Châu

12

TT KTTH - HNDN tỉnh

13

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

14

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vân Hồ (Dự kiến thành lập vào năm học 2016 - 2017)

II

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

1

Trường Cao đẳng Sơn La

2

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

3

Trường Cao đẳng Nông Lâm

4

Trường Cao đẳng Nghề Sơn La

5

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Sơn La (Dự kiến nâng cấp thành trường cao đẳng năm 2017)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2016
Ngày hiệu lực08/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1341/QĐ-UBND mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo Sơn La 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1341/QĐ-UBND mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo Sơn La 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1341/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành08/06/2016
        Ngày hiệu lực08/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1341/QĐ-UBND mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo Sơn La 2020 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1341/QĐ-UBND mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo Sơn La 2020 2016

            • 08/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực