Quyết định 1389/QĐ-UBND

Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1389/QĐ-UBND thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm Hòa Bình 2016 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 240/TTr-CAT-PV11, ngày 19/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- V
11, C41 - Bộ Công an;
- Thường trực T
nh ủy,
- Thường trực
HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ CHQS t
nh; VKSND tnh, TAND tnh, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Hòa Bình;
- Văn phòng: T
nh ủy, HĐND tnh;
- Các Ban Đảng thuộc T
nh ủy;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Hòa Bình;
- Chánh, Phó văn phòng UBND t
nh (Bùi Quang Toàn);
- Lưu: VT, NC (V
100b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 của Chủ tịch UBND tnh)

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài nhằm thực hiện hiệu quả hiến pháp, pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, chỉ đạo điều hành thống nhất của Nhà nước. Công tác phòng, chống tội phạm phải gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó các cơ quan chức năng làm nòng cốt; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm huy động sức mnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của Mt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân.

3. Tập trung lực lượng, sử dụng tổng hợp các biện pháp, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, trong đó lấy phòng ngừa là chính; kết hp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; coi trọng công tác phòng ngừa xã hội từ cộng đng, gia đình và ngay từ cơ sở; tuyên truyn, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm chp hành pháp luật, tích cực, tự giác tham gia phòng, chng tội phạm. Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chp hành pháp luật, không đoan, sai, bỏ lọt tội phạm, nghiêm cm bức cung, nhục hình.

4. Huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng phát huy nội lực, gắn với tranh thủ tối đa các nguồn lực khác; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mi.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhim của các cp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tôn trọng, chp hành pháp luật, nhm xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, văn minh, n nếp và thân thiện.

- Kịp thời làm rõ nguyên nhân, khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập và điều kiện làm phát sinh tội phạm. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

- Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, trước mắt kéo giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không đtội phạm hoạt động lộng hành, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Tiếp thu có chọn lọc tính tích cực các hương ước, quy tắc của cộng đồng dân cư trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016.

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tui chưa thành niên, tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội... Tỷ lệ điu tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trlên, các tội phạm rt nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi t. Hàng năm, bt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã (trong đó trên 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh).

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; ít nhất 75% skhu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghnghiệp đi với cán bộ điu tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự, nhất là ở cấp huyện; đảm bảo nguồn lực (nhân lực, vật lực) cho việc tổ chức ghi âm, ghi hình theo quy định của Bộ luật Ttụng hình sự năm 2015 theo lộ trình quy định.

3. Mục tiêu định hướng đến năm 2030

Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm đtập trung đầu tư nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng c, duy trì các mục tiêu đạt được, xác đnh mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong từng giai đoạn 05 năm, với định hướng sau:

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đu tranh, ngăn chặn tội phạm, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định

- Xây dựng xã hội trật tự, văn minh; mọi công dân có ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ pháp luật, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chng tội phạm.

- Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo “Đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân bổ ngân sách bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao vai trò trách nhiệm, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp, kéo dài, hoạt động lộng hành hoặc bao che cho tội phạm.

- Đẩy nhanh tiến độ đổi mới, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng cơ chế điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chiến lược cải cách hành chính, cải cách tư pháp thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

- Tăng cường, hoàn thiện mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm. Thường xuyên trao đi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm đ có đi sách kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Nắm chắc diễn biến, đánh giá, thống kê chính xác về tình hình tội phạm; tiếp tục hoàn thiện, đổi mi công tác thông tin, thống kê tội phạm, xây dựng, bổ sung hệ thống thống kê công tác xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên sơ, tng kết và dự báo về tình hình phạm tội hàng năm, giữa kỳ và từng giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp, chính sách cho phù hợp yêu cu thực tin.

2. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của hệ thống chính trị và cộng đồng

2.1. Đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm

- Gắn việc hoạch định, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội với công tác phòng, chống tội phạm, khắc phục sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động. Đặc biệt trong quá trình hoạch định, thực hiện các chính sách kinh tế như: Góp vốn, cho vay vốn đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư của nước ngoài, chính sách tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phn hóa doanh nghiệp cần công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ của cơ quan tài chính, kiểm toán để tránh tình trạng tài sản nhà nước bị thất thoát; cần có cơ chế, chính sách quản lý chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại; thị trường vốn; bất động sản; chính sách về thuế, chính sách quản lý đất đai... Nghiên cứu đi mới các chính sách xã hội liên quan đến phòng, chống tội phạm, như: Chính sách giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc, chính sách giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi.

- Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nhất là kiến thức về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, đảng viên và các tng lp nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp, đưa chương trình giáo dục phòng, chống tội phạm vào các nhà trường. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.

- Hoàn thiện chế độ, chính sách đặc thù đi với các cán bộ kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong từng thời kỳ; tập trung xây dựng và củng cố phong trào ở các địa bàn trọng đim, vùng dân tộc thiu s, vùng tôn giáo, khu công nghiệp; lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tquốc, Ban, ngành, đoàn thể và địa phương; gn kết thực hiện tt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết ngay tại cơ sở các vn đ có liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân, hạn chế không đxảy ra “đim nóng” trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đi với Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Thường xuyên cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống tội phạm: Kết hợp nhiu hình thức tuyên truyn, vừa rộng rãi, vừa mở đạt tập trung, vừa tuyên truyền cá biệt; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị, trường học, tổ dân phố, cụm dân cư. Chú trọng hình thức tuyên truyền, vận động cá biệt đối với các đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm và tại các địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn xã hội. Thành lp trang thông tin điện tử phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát triển và nâng cao cht lượng các mô hình tổ chức qun chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn. Tổ chức cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên ký cam kết xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự”. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

- Tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, nhất là các lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân ph, Bảo vệ chuyên trách các cơ quan, doanh nghiệp; phát huy vai trò Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, những người có uy tín trong dòng họ; dân tộc, tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu... làm chỗ dựa cho nhân dân trong phòng, chống tội phạm cơ sở; đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm phục vụ công tác xây dựng phong trào.

2.3. Quản lý, giáo dục cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội, vi phạm pháp luật và đi tượng có nguy cơ phạm tội

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giam giữ, quản lý, giáo dục cải tạo các loại đối tượng; tập trung giáo dục cá biệt đối với số phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, giảm tỷ lệ phạm nhân cải tạo kém. Chủ động phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác giam giữ, quản lý, giáo dục cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với các loại đối tượng giam giữ, quản lý không để phát sinh bức xúc, phản ứng tiêu cực, gây rối, chng đối tập th, gây mt an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, quản lý.

- Chủ động thực hiện các biện pháp giúp phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập ngay trong quá trình chấp hành án, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đi với người chấp hành xong án phạt tù. Tiếp tục đổi mi công tác giáo dục dạy nghề, tạo việc làm cho phạm nhân. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chchấp hành án, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Lồng ghép công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù với các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm ở từng địa phương. Cân đi, b trí ngun lực của tỉnh và các địa phương, nguồn lực xã hội bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hiệu quả phối hợp của các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong quản lý và giám sát thi hành các hình phạt ngoài hình phạt tù, các đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các đi tượng có nguy cơ phạm tội trên địa bàn.

2.4. Tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, tập trung quản lý nhà nước về cư trú, xuất cảnh, nhập cnh, quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản... Đổi mới phương thức quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là dịch vụ cầm đồ, thế chấp tài sản, quán bar, karaoke, trò chơi điện tử, bán hàng đa cấp... Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ. Đổi mới chính sách, biện pháp quản lý và xử lý đối với các hoạt động tệ nạn xã hội (mại dâm, cờ bạc, nghiện ma túy).

2.5. Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, thống kê tội phạm, chủ động nắm diễn biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội “đâm thuê, chém mướn”, “bảo kê”, “xiết nợ”, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức trái phép các hoạt động cờ bạc, cá độ thể thao, các hoạt động chuyển giá, shữu chéo, các hoạt động lợi dụng kinh doanh để phạm tội; các đường dây buôn lậu, mua bán và vận chuyển trái phép các chất ma túy.

- Kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc; quản lý chặt chẽ những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, người đang trong giai đoạn điều tra, truy t, xét xử.

- Chú trọng bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, tập trung số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Xây dựng, nâng cao chất lượng các hoạt động tuần tra kiểm soát kết hp với các hoạt động nghiệp vụ chủ động phòng ngừa tội phạm trên các tuyến giao thông, các địa bàn trọng điểm, địa bàn đô thị và giáp ranh.

- Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường..., kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện những thiếu sót, sơ hở của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

3. Nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm

- Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm ni lên ở từng giai đoạn. Mcác đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn xã hội để tập trung lực lượng chuyển hóa thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm tội phạm đến mức thấp nhất.

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; không để lọt tội phạm; không làm oan người vô tội; đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra với Viện Kiểm sát, cơ quan Thanh tra của tỉnh, cơ quan thuế tập trung phát hiện, điều tra xử lý các vụ án về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; kịp thời xác minh, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt.

- Nghiên cứu xử lý, giải quyết thu hồi tài sản được thu giữ trong quá trình phát hiện, điều tra, truy t, xét xử có hiệu quả nhất, nhằm tránh hư hao, thất thoát, mất giá trị khi thanh lý, đấu giá làm giảm thu cho ngân sách nhà nước.

4. Hợp tác quốc tế phòng, chng tội phạm

Thực hiện tốt các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm mà Việt Nam là thành viên. Tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các nước các tổ chức quốc tế về khoa học - kỹ thuật; trao đổi, học tp, bi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học công nghệ cho cán bộ phục vụ công tác phòng, chống ti phạm.

5. Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm

- Hoàn thiện về tổ chức, ưu tiên trang bị phương tiện cho các cơ quan chuyên trách phòng, chng tội phạm, nhất là tại cấp huyện và cơ sở. Có cơ chế đặc thù thu hút những người giỏi về công nghệ thông tin và các lĩnh vực chuyên môn khác tham gia các lực lượng phòng, chng tội phạm, đáp ứng yêu cầu phòng, chng tội phạm trong tình hình mới.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tội phạm, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp đấu tranh chng tội phạm, kỹ thuật hình sự, giám định tư pháp. Quan tâm, đào tạo trình độ ngoại ngữ, pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp quốc tế cho cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chng tội phạm.

- Huy động kinh phí từ các nguồn của Trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân đđảm bảo đủ ngun lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược. Tăng cường vận động các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ phòng, chng tội phạm đ góp phn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng tội phạm.

IV. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC ĐỀ ÁN CỦA CHIẾN LƯỢC

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các S, Ban, Ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trin khai Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trong từng giai đoạn sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Các đề án của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan phối hợp và triển khai các đề án thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 sau khi Thtướng phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, cụ thể:

- Đề án 1: Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Đề án 2: Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Đề án 3: Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan chtrì: Công an tỉnh.

- Đề án 4: Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Đề án 5: Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Đề án 6: Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm khu vực biên giới bin, đảo.

Tăng cường phi hợp với các tnh khu vực biên giới, biển đảo khi có yêu cu trong công tác đu tranh phòng, chng tội phạm liên quan đến tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Đề án 7: Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Đề án 8: Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Đ án 9: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đề án 10: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các ngun vn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải.

- Đề án 11: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đ án 12: Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đề án 13: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề “sở hữu chéo”.

Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hòa Bình.

- Đề án 14: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chng vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đề án 15: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở Y tế.

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Sở, Ban, Ngành, địa phương. Đồng thi, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của từng ngành, từng địa phương để thực hiện có hiệu quả Chiến lược nói chung và các đề án nói riêng.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo quy định tại Kế hoạch này, hàng năm, các S, Ngành, địa phương lập dự toán chi ngân sách, bảo đảm các hoạt động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh và Ban Chỉ đạo 09 tỉnh chủ trì điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành triển khai thực hiện chương trình và các đán được phân công. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình, đề án của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các S, Ban, Ngành và cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030: Theo dõi, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và các chương trình, đề án thực hiện theo định kỳ thống kê: Sáu tháng, một năm và cui mi giai đoạn thực hiện. Thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình tội phạm, về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; khảo sát, đánh giá tác động tiêu cực của tình hình tội phạm đi với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất phân bổ hợp lý kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách địa phương và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán ngun ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình, các đề án và nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đề xuất phân bổ vn đầu tư cho các sở, ngành thực hiện các hoạt động của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên cơ sở các dự án đã được phê duyệt. Phi hp với các Sở, Ban, Ngành xây dựng các chương trình, đề án, dự án.

5. Các S, Ban, Ngành; các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, các S, Ban, Ngành có liên quan tổ chức trin khai thực hiện chương trình, các đán; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 bằng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai và phối hợp thực hiện đạt hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 ở địa phương. Cân đối ngân sách địa phương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Huy động các nguồn lực khác để thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đạt hiệu quả.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình; chủ trì và phi hp triển khai thực hiện các đề án có liên quan; phi hợp với Công an tỉnh giám sát thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

8. Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức, thực hiện các chương trình, đề án có liên quan.

Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc các, Thủ trưởng các S, Ban, Ngành, đoàn thtỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 09 tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Trung ương theo quy định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1389/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1389/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1389/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1389/QĐ-UBND thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm Hòa Bình 2016 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1389/QĐ-UBND thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm Hòa Bình 2016 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1389/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành24/05/2016
        Ngày hiệu lực24/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1389/QĐ-UBND thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm Hòa Bình 2016 2025

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1389/QĐ-UBND thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm Hòa Bình 2016 2025

           • 24/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực