Quyết định 1393/QĐ-UBND

Quyết định 1393/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1393/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu thực hiện phát triển chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BÒ THỊT CAO SẢN VÀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2017.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1348/BC-STC ngày 15/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.

2. Tên dự án: Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017.

3. Tổng dự toán: 3.805.503.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm lẻ năm triệu, năm trăm lẻ ba ngàn đồng). Trong đó:

a) Phần công việc đã thực hiện: Không.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 26.616.000 đồng (Chi phí thẩm định giá).

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3.778.887.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng); được chia làm 04 gói thầu, cụ thể:

- Các gói thầu thuộc Đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng:

+ Gói thầu số 1: Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò thịt cao sản và đầu tư nâng cấp hệ thống thụ tinh nhân tạo bò.

+ Gói thầu số 2: Mua phần mềm quản lý trang trại bò thịt.

- Các gói thầu thuộc Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng:

+ Gói thầu số 3: Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò sữa và đầu tư nâng cấp hệ thống tụ tinh nhân tạo bò.

+ Gói thầu số 4: Mua phần mềm quản lý trang trại bò sữa.

4. Hình thức, phương thức, thời gian, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1:

Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò thịt cao sản và đầu tư nâng cấp hệ thống thụ tinh nhân tạo bò

1.450.384.000

Theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

2

Gói thầu s 2:

Mua phần mềm quản lý trang trại bò thịt

133.000.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

3

Gói thầu số 3:

Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò sữa và đầu tư nâng cấp hệ thống tụ tinh nhân tạo bò

2.017.503.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

4

Gói thầu số 4:

Mua phần mềm quản lý trang trại bò sữa

178.000.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

Tng cộng

3.778.887.000

 

 

 

 

 

 

5. Nguồn vốn: Thực hiện theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập thủ tục đấu thầu thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017 theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1393/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1393/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2017
Ngày hiệu lực22/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1393/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1393/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu thực hiện phát triển chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1393/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu thực hiện phát triển chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1393/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành22/06/2017
        Ngày hiệu lực22/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1393/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu thực hiện phát triển chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1393/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu thực hiện phát triển chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng

            • 22/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực