Quyết định 1396/QĐ-UBND

Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2016 công bố bổ sung các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 1396/QĐ-UBND bổ sung các tuyến đường thủy nội địa địa phương Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1396/-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều  của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa; số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố tuyến đường thủy nội địa quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 24/TTr-SGTVT ngày 28/4/2016, bổ sung tại Báo cáo số 80/SGTVT-HTGT ngày 02/6/2016; ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc tại Văn bản số 416/ĐTNĐPB- QLHT ngày 24/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng như Danh mục kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc SGiao thông vận tải, Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Cục Đường thủy nội địa VN;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- PCVP Bùi Bá Sơn;
- CV: GT3;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

DANH MỤC

BỔ SUNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định
số 1396/QĐ - UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT

TÊN SÔNG KÊNH

PHẠM VI

CHIU DÀI
(Km)

PHÂN LOẠI CẤP SÔNG

GHI CHÚ

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

1

Tuyến ven đảo Cát Bà (bổ sung)

 

 

9.0

 

 

 

 

Cảng Việt Hải

Hòn Cặp Quan

3.2

II

 

 

 

Hòn Tai Kéo

Hòn Cặp Quan

2.0

II

 

 

 

Hòn Cặp Gù

Hòn Ba Cát Bằng

3.8

II

Hòn Cặp Gù - Hòn Con Rùa - Hòn Ba Cát Bng

2

Lạch Cái Viềng

Bến phà Cái Viềng

Hòn Dụ

5.0

III

 

3

Lạch Phù Long

Bến phà Cái Viềng

Ngã ba luồng Ba Mom (Khu nuôi trồng thủy sản)

10.5

III

 

4

Lạch Hào Quang

Bến phà Gót

Thôn Lục Độ - Hòa Quang

1.5

III

 

 

Tổng cộng

 

 

26.00

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1396/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1396/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực15/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1396/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1396/QĐ-UBND bổ sung các tuyến đường thủy nội địa địa phương Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1396/QĐ-UBND bổ sung các tuyến đường thủy nội địa địa phương Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1396/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành15/07/2016
        Ngày hiệu lực15/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1396/QĐ-UBND bổ sung các tuyến đường thủy nội địa địa phương Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1396/QĐ-UBND bổ sung các tuyến đường thủy nội địa địa phương Hải Phòng 2016

            • 15/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực