Quyết định 1419/QĐ-UBND

Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1419/QĐ-UBND 2017 phê duyệt dự án xây dựng hồ chứa nước Tư Nghĩa Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1419/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC TƯ NGHĨA, HUYỆN CÁT TIÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 81/TTr-SNN ngày 16/6/2017 (ý kiến về nguồn vốn tại văn bản số 1277/STC-ĐT ngày 05/6/2017 của Sở Tài chính, văn bản số 541/KHĐT-ĐTTĐ ngày 17/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 và điều chỉnh tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Tổng mức đầu tư dự án: điều chỉnh từ 96.682 triệu đồng lên thành 98.021 triệu đồng (chín mươi tám tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu đồng); trong đó điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

39.491 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án:

548 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

3.905 triệu đồng;

- Chi phí khác:

1.358 triệu đồng;

- Chi phí xử lý mối:

1.173 triệu đồng;

- Chi bồi thường GPMB:

51.546 triệu đồng.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 và Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1419/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1419/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1419/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1419/QĐ-UBND 2017 phê duyệt dự án xây dựng hồ chứa nước Tư Nghĩa Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1419/QĐ-UBND 2017 phê duyệt dự án xây dựng hồ chứa nước Tư Nghĩa Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1419/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1419/QĐ-UBND 2017 phê duyệt dự án xây dựng hồ chứa nước Tư Nghĩa Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1419/QĐ-UBND 2017 phê duyệt dự án xây dựng hồ chứa nước Tư Nghĩa Lâm Đồng

            • 27/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực