Quyết định 1423/QĐ-UBND

Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1423/QĐ-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 9 m 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025;

Căn cứ Quyết định 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 178/TTr-STP ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng sở, ban ngành tỉnh, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi
nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;

-
Cục Tr giúp pháp lý;
-
TT Tỉnh y, HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Cổng Thông tin điện tử;
-
Trung tâm Công báo - Tin học;
-
NC(A);
-
Lưu: VT, Tr 120/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1423/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Đán) và Quyết định 1543/QĐ-BTP ngày 24 tháng 8 năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch triển khai Đề án), tạo điều kiện để đối tượng được trợ giúp pháp lý hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý với chất lượng ngày càng tốt hơn.

- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong việc triển khai các giải pháp của Đ án và Kế hoạch trin khai Đ án.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đ án và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Đ án và Kế hoạch triển khai Đ án.

- Đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các ngành, địa phương và tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án.

- Đcao trách nhiệm của các cấp, các ngành, bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai hiệu quả Đ án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan (sửa đi) có hiệu lực

1.1. Công tác triển khai thể chế được hoàn thiện

Hoạt động 1: Góp ý xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo góp ý xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn.

Hoạt động 2: Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý được sửa đi trong thời gian tới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng PBGDPL và Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau và sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2018.

- Kết quả cần đạt được: Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện.

1.2. Tổ chức Hội nghị quán triệt về việc triển khai Đề án

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015.

- Kết quả cần đạt được: Hội nghị quán triệt được tổ chức.

1.3. Về tổ chức, cán bộ và mạng lưới Chi nhánh, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Hoạt động 1: Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đcó phương án xử lý theo đim a, khoản 1, mục II Đ án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo tổng hợp rà soát, đánh giá và thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của Đ án.

Hoạt động 2: Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với nội dung Đ án: Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, nhu cầu trợ giúp pháp lý, điều kiện xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc y ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

- Kết quả cần đạt được: Đán sắp xếp vị trí việc làm được phê duyệt.

Hoạt động 3: Hướng dẫn về số biên chế dôi dư của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển sang các đơn vị hành chính của Sở Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý và sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Kết quả cần đạt được: Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

1.4. Hoạt động quản lý trợ giúp pháp lý

Hoạt động 1: Triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý; rà soát và đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục TGPL, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Kết quả cần đạt được: Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau.

Hoạt động 2: Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả cần đạt được: Đường dây nóng và các sản phẩm truyền thông.

Hoạt động 3: Thực hiện các hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

- Lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Nhà nước.

- Công bố danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý trên trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý (sau khi có văn bản hướng dẫn quy định chỉ tiêu vụ việc).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn Luật sư tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả cần đạt được: Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư ký hp đồng với cơ quan Nhà nước về trợ giúp pháp lý; danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng.

1.5. Về kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý

Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương trình y ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân phê duyệt, bao gồm: Kinh phí chi lương, chi hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các hoạt động trợ giúp pháp lý ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chi cho nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và Văn phòng y ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả cần đạt được: Dự toán kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý được phê duyệt.

2. Giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan (sửa đi) có hiệu lực đến năm 2025

Hoạt động 1: Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan (sửa đổi).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Hoạt động 2: Tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 đã được ban hành.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Hoạt động 3: Sơ kết thực hiện Đ án

- Đơn vị thực hiện: y ban nhân dân tỉnh chủ trì, đầu mối tổ chức sơ kết thực hiện Đán tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) tổng hp chung.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án.

Hoạt động 4: Tổng kết thực hiện Đ án.

- Đơn vị thực hiện: y ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện Đán tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) tổng hợp chung.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo tổng kết thực hiện Đ án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đán; đồng thời phối hợp vi các cơ quan, tchức có liên quan trong việc tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và tiến hành sơ kết, tổng kết về tình hình triển khai Đán, xây dựng báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Đ án.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, đồng thi theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính và sở, ban, ngành tỉnh có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hp với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước) thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1423/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1423/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1423/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1423/QĐ-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1423/QĐ-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Cà Mau 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1423/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành28/09/2015
        Ngày hiệu lực28/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1423/QĐ-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Cà Mau 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1423/QĐ-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Cà Mau 2015

         • 28/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực