Quyết định 1428/QĐ-UBND

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1428/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp;

Thực hiện Công văn số 2468/BTP-BTTP ngày 27/5/2014 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 661/TTr-STP ngày 23/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên tư pháp, công chức, viên chức làm công tác giám định góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về giám định của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, đảm bảo hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, chất lượng.

II. NỘI DUNG:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Tiếp tục quán triệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp; giới thiệu, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp và các văn bản có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

* Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

b) Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định Tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát động việc viết các tin, bài tuyên truyền và kịp thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cổng thông tin của các sở, ban ngành có liên quan; tổ chức tập huấn cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp.

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

* Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp; giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định:

* Cơ quan thực hiện: Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động giám định tư pháp cần sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến công tác giám định tư pháp; kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc huỷ bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

4. Rà soát, lập và công bố danh sách đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức chuyên môn ở các lĩnh vực giám định (tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hoá thông tin và truyền thông):

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Đảm bảo các nguồn lực (về tổ chức, bộ máy, con người, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết) cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh:

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh.

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật Giám định tư pháp:

Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện Luật Giám định tư pháp kết hợp với kiểm tra công tác giám định tại một số sở, ban ngành tỉnh, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án và các sở, ban ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ về giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đối với các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh:

Kiện toàn, củng cố về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giám định pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự.

3. Các sở, ban ngành có liên quan:

Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giám định tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đơn vị mình quản lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) nắm chỉ đạo./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1428/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực30/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1428/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1428/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1428/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành30/09/2014
        Ngày hiệu lực30/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1428/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1428/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp Vĩnh Long

            • 30/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực