Quyết định 1428/QĐ-UBND

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1428/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thiết kế dự toán công trình Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Tiếp theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 832/TTr-SXD ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng (kèm theo thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại văn bản số 101/SXD-HTKT ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình (hạng mục): xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế và bể điều hòa cho Trung tâm y tế huyện Lạc Dương (gói thầu số 03), cụ thể như sau:

1. Tên công trình (hạng mục): xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế và bể điều hòa cho Trung tâm y tế huyện Lạc Dương (gói thầu số 03).

2. Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

4. Địa điểm xây dựng: thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

5. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

6. Tổ chức tư vấn thiết kế và lập dự toán: Công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng cấp thoát nước Lâm Đồng.

7. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: theo thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại văn bản số 101/SXD-HTKT ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng.

8. Giá trị dự toán công trình: 4.434.976.000 đồng (bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng

:

690.294.471 đồng;

- Chi phí thiết bị

:

3.215.245.000 đồng;

- Chi phí QLDA

:

98.100.051 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

95.473.182 đồng;

- Chi phí khác

:

124.079.375 đồng;

- Chi phí dự phòng

:

211.783.862 đồng.

9. Nguồn vốn thực hiện: Theo Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư và xây dựng công trình theo đúng nội dung Quyết định này; quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình cũng như các yêu cầu tại văn bản số 101/SXD-HTKT ngày 21/6/2017 của Sở Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1428/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1428/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thiết kế dự toán công trình Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1428/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thiết kế dự toán công trình Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1428/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1428/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thiết kế dự toán công trình Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1428/QĐ-UBND 2017 phê duyệt thiết kế dự toán công trình Lâm Đồng

            • 27/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực