Quyết định 1472/QĐ-UBND

Quyết định 1472/QĐ-UBND phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1472/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG (VNSAT) NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 21/3/2017 về việc không phản đối kế hoạch đấu thầu gói thầu IC05 "Tư vấn kỹ thuật";

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch năm 2017 Dự án chuyn đi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT);

Căn cứ Văn bản số 1003/DANN-KHKT ngày 1/6/2017 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu IC05 của Ban quản lý dự án VnSAT Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 80/TTr-SNN ngày 15/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu IC05: Tư vấn kỹ thuật thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 192/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 29/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc thực hiện đấu thầu: 2.509 triệu đồng (Hai tỷ, năm trăm lẻ chín triệu đồng).

2. Tổng số gói thầu: 01 gói thầu

- Gói thầu IC05- Tư vấn kỹ thuật

3. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Triệu VNĐ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu IC05- tư vấn kỹ thuật

2.509

Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2017

Theo thời gian

41 tháng/người

4. Nguồn vốn: vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới (IDA).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án đtổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- BQL các DANN-B NN&PTNT;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1472/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1472/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2017
Ngày hiệu lực04/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1472/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1472/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1472/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1472/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành04/07/2017
        Ngày hiệu lực04/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1472/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1472/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng

            • 04/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực