Quyết định 1488/QĐ-UBND

Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1488/QĐ-UBND 2017 đơn giá xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ đốt Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 07 năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỐT TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ BẢO LỘC.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1374/STC-GCS ngày 14/6/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Bảo Lộc của Công ty TNHH Môi trường xanh Cao Nguyên Đà Lạt là 442.000 đồng/ 01 tấn rác (bốn trăm bốn mươi hai ngàn đồng); mức giá này đã bao gồm thuế VAT và lợi nhuận.

Đơn giá này được điều chỉnh khi có sự thay đổi về các chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc các yếu tố cấu thành để xây dựng giá dịch vụ thay đổi (tăng hoặc giảm 20%).

Điều 2:

1. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Bảo Lộc tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Công ty TNHH Môi trường xanh Cao Nguyên Đà Lạt thực hiện việc thanh quyết toán chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cty TNHH Môi trường xanh Cao Nguyên Đà Lạt;
- Lưu: VT, MT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1488/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1488/QĐ-UBND 2017 đơn giá xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ đốt Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1488/QĐ-UBND 2017 đơn giá xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ đốt Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1488/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành05/07/2017
        Ngày hiệu lực05/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1488/QĐ-UBND 2017 đơn giá xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ đốt Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1488/QĐ-UBND 2017 đơn giá xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ đốt Lâm Đồng

            • 05/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực