Quyết định 1507/QĐ-UBND

Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1507/QĐ-UBND 2017 báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Vincom Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1507/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINCOM PLAZA BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 364/TTr-STNMT ngày 14/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc; địa chỉ: số 83 Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Dự án) được lập bởi Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam (sau đây gọi là Chủ dự án), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô của dự án:

- Tổng diện tích sử dụng đất: 4.584 m2.

- Quy mô: Trung tâm thương mại gồm 1 tầng hầm (diện tích sàn 3.211 m2); 4 tầng nổi (tổng diện tích sàn 10.409,81 m2).

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

a) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nêu tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

b) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp để đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến người dân, công trình và môi trường xung quanh; đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về chất lượng các thành phần môi trường: đất, nước, không khí trong khu vực Dự án;

c) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam;

d) Các chất thải phải đảm bảo được xử lý đạt các tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường (đặc biệt là nước rỉ rác và khí thải);

đ) Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại đảm bảo theo các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện, vận hành dự án.

e) Thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình quản lý môi trường; giám sát chất lượng môi trường theo đúng tần suất, vị trí và cập nhật, lưu giữ số liệu tại đơn vị, định kỳ 01 năm/lần báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường diễn biến về chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.

3. Các điều kiện kèm theo đối với Chủ dự án:

a) Đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và an ninh trật tự trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành dự án.

b) Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động đã gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại UBND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trước khi triển khai thực hiện.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này và các yêu cầu khác liên quan trong giai đoạn vận hành Dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ đquyết định việc đầu tư Dự án; là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 5. y nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBND thành phố Bảo Lộc;
- Lưu: VT
, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1507/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1507/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực07/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1507/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1507/QĐ-UBND 2017 báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Vincom Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1507/QĐ-UBND 2017 báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Vincom Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1507/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành07/07/2017
        Ngày hiệu lực07/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1507/QĐ-UBND 2017 báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Vincom Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1507/QĐ-UBND 2017 báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Vincom Lâm Đồng

            • 07/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực