Quyết định 1508/QĐ-UBND

Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1508/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1508/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 126/BC-KHĐT-XDTĐ ngày 07/7/2016 Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyện dụng tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Khảo sát địa chất, địa hình, lập dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư: 586 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Một phần chi phí tư vấn, một phần chi phí khác và một phần chi phí dự phòng: 11.221 triệu đồng.

3 Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 13 gói thầu

- Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án;

- Gói thầu số 02: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình;

- Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp;

- Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lâm Đồng;

- Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị khối nhà làm việc và khối nhà kho lưu trữ;

- Gói thầu số 06: Mua sắm máy phát điện dự phòng và trạm biến áp;

- Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy;

- Gói thầu số 08: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị;

- Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị;

- Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình;

- Gói thầu số 12: Kiểm toán công trình;

- Gói thầu số 13: Rà phá bom mìn vật nổ.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hp đồng

Gói số 01

1.299

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thực hiện dự án

Gói số 02

1.278

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

30 ngày

Gói s 03

85

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2016

Trọn gói

60 ngày

Gói s 04

63.871 (Trong đó: xây lắp: 55925; dự phòng: 7.946)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2016

Theo đơn giá cố định

36 tháng

Gói số 05

12.270

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý I/2019

Trọn gói

90 ngày

Gói số 06

1.800

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý I/2019

Trọn gói

60 ngày

Gói số 07

2.500

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý I/2019

Trọn gói

60 ngày

Gói số 08

46

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý I/2019

Trọn gói

60 ngày

Gói số 09

1.085

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 10

103

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý I/2016

Trọn gói

90 ngày

Gói số 11

145

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 12

227

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý I/2016

Trọn gói

90 ngày

Gói số 13

74

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

15 ngày

Tổng cộng

84.783

 

 

 

 

 

4. Nguồn vốn đầu tư: theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước đ trin khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, XD2
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1508/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1508/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2016
Ngày hiệu lực11/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1508/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1508/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1508/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1508/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành11/07/2016
        Ngày hiệu lực11/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1508/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1508/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng Lâm Đồng 2016

            • 11/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực