Quyết định 1527/QĐ-UBND

Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1527/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ủy quyền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống Quốc lộ;

Căn cứ công văn số 6404/BGTVT-KCHT ngày 07/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải về đấu nối đường dẫn từ 02 bến xe khách vào các tuyến QL.2, QL.32, QL.70B;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, như sau:

1. Bổ sung điểm đấu nối với QL.2 tại vị trí km58+980 và vị trí km59+060 (bên phải tuyến) vào Bến xe Việt Trì.

2. Bổ sung điểm đấu nối với QL.70B tại vị trí km91+100 (bên phải tuyến) và đấu nối với QL.32 tại vị trí km94+550 (bên trái tuyến) vào Bến xe Thanh Sơn.

Nội dung chi tiết trong hồ sơ Quy hoạch điểm đấu nối từ bến xe Việt Trì và bến xe Thanh Sơn với QL.2, QL.32 và QL.70B. Các nội dung khác thực hiện theo nội dung tại các quyết định của UBND tỉnh: Số 3357/QĐ-UBND ngày 26/10/2011, số 3892/QĐ-UBND ngày 13/12/2011, số 2426/QĐ-UBND ngày 10/10/2014, số 113/QĐ-UBND ngày 22/01/2015, số 1488/QĐ-UBND ngày 02/7/2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Giao thông vận tải rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế các điểm đấu nối (nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 quyết định này) theo tiêu chuẩn đường ôtô TCVN 4054-2005 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam để Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận đấu nối bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- PCVP (ô. Đạt);
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-16b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1527/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1527/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1527/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1527/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýHoàng Công Thủy
     Ngày ban hành24/06/2016
     Ngày hiệu lực24/06/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1527/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1527/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ Phú Thọ 2011 2020 2016