Quyết định 1529/QĐ-UBND

Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1529/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính về Văn hóa Sở Văn hóa Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1529/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 14/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 và làm cơ sở triển khai thực hiện những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 177/TTr-SVHTTDL ngày 10/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa đối với 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật nội dung phương án đơn giản hóa đã được kiến nghị tại Điều 1 Quyết định này, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VIC);
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Các PVP UBND t
nh (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử t
nh (VIC);
- KGVX (VIC), CCHC (Đời106, VIC);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ CẤP TỈNH

1. Thủ tục: Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

1.1. Nội dung đơn giản hóa

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định và cấp giấy chứng nhận công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Lý do: Về thẩm quyền quyết định và cấp giấy chứng nhận công nhận lần đầu danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Tuy nhiên, đi với trường hợp công nhận lại danh hiệu này thì thm quyn quyết định và cấp giấy chứng nhận công nhận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Việc này chưa đảm bảo tính liên tục, thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, địa phương.

Ngoài ra, liên quan đến việc công nhận các danh hiệu khác như: “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” (Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ); “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); “Phường, thị trấn văn minh đô thị” (Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thì quy định của pháp luật hiện nay giao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, công nhận.

1.2. Kiến nghị thực thi

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét:

- Sửa đổi quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, theo hướng giao thẩm quyền công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, công nhận lại.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 6 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo hướng giao Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện là cơ quan chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định và cấp giấy công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

Phù hp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước ở địa phương; đảm bảo tính liên tục, tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính, về phân cấp, phân quyền và tạo sự thống nhất trong phong trào thi đua ở cơ sở, địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1529/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1529/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2019
Ngày hiệu lực11/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1529/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1529/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính về Văn hóa Sở Văn hóa Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1529/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính về Văn hóa Sở Văn hóa Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1529/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành11/09/2019
        Ngày hiệu lực11/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1529/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính về Văn hóa Sở Văn hóa Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1529/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính về Văn hóa Sở Văn hóa Cà Mau

           • 11/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực